پالان ابریشم خر ملانصرالدین حکومت "همه شمول " ؟

اخترمحمد یوسفی

640

اصطلاح حکومت “همه شمول ” در افغانستان اکنون به پالان ابریشمی خر ملانصرالدین
تبدیل گردیده است. همۀ مدعان حکومت “همه شمول” چی خارجی و چی عمال داخلی اند
تلاش دارند تا حضور خود شانرا در قدرت دولتی افغانستان جای بزنند. طرفداران حکومت
“همه شمول ” خود تعریف مشخص دیگری از آن هم با خود ندارند.
اگر هدف از حکومت “همه شمول” سکۀ ناچل همان تجربه ناکام و لکۀ ننگ حکومت فاسد
غارتگران که در کنفرانس بن المان در افغانستان بوجود آمده بود باشند، تجربه ناکام دزدان
با سرافگنده گی و شرمسار کارنامهای منحوس حامد کرزی و اشرف غنی با دسته های
دزدان و جنایتکاران ایشان اند که در طی بیست سال با حضور قوای نظامی (43) چهل
وسه کشور خارجی که با جنگ و خونریزی در افغانستان ادامه داشت هویدا است.

تحول امارت اسلامی طالبان در افغانستان را مردم بیچاره و بیدفاع کشور با دستان خالی
شان بوجود نیاورده است. قرارداد بوجود آمدن امارت اسلامی طالبان را در (29) بیست
ونهم 2020 میلادی توسط امریکا با طالبان در دوحه پایتخت قطر امضا رسیده بود.
مردم افغانستان و جهانیان اکنون همه بخوبی میدانند که درطی چندین دهۀ بحرانات و
جنگهای خونین در افغانستان حکمرانان در کشور توسط خارجیها بخصوص از میان

جواسیس مطمین بیگانه انتصاب می شدند. ملت مظلوم و بیدفاع افغانستان در ایجاد و ادامه
ساختارهای کثیف فاسد حکومات گذشته در کشور هیچ نقش نداشتند و حال هم در این
تحولات طالبان که توسط بیگانگان اجرا گردیده است، کوچکترین نقش هم ندارند.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه گفته که کشورش انتظار دارد که قبل از هر نوع
توافق در مورد مدیریت میدان هوایی کابل از سوی انقره، باید حکومت “همه ‌شمول” از
سوی طالبان در افغانستان ایجاد شود، هدف جا بجا سازی اجنت خود شان دوستم است.

مردم مظلوم و بیدفاع افغانستان از اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، کوتوال روسی توارش
رمانوف تاجکستان، رئیسی ایرانی قاتل بیگناهان و عمران خان کریکیت باز پاکستانی می
پرسند، مسائل داخلی افغانستان بشما هیچ ارتباط ندارد. ببینید ترکیه در طی بیست سال
گذشته با قوای نظامی ناتو در افغانستان حضور داشت.

ترکیه ترکیه جنایتکاران حکومت فاسد گذشته را در افغانستان را حمایت میکرد. ترکیه تعداد
از پروژه های پر منفعت در افغانستان را که پولی آنرا جامعه جهانی میپرداخت بدون شرط
اجرا میکرد، ترکیه از مدرک قرادداد، ایجاد مکاتب افغان-ترک و تجارت میلیون دالر
میگرفت، در آن وقت ترکیه هیچ نوع شرط برای اجرای قراردادهای خویش نداشت.
https://youtu.be/m0BrXKLWV_I

حالا هدف از شروط ترکیه در قرارداد مراقبت فنی میدان هوایی کابل روشن است، طیب
اردوغان ترکی، کوتوال رمانوف تاجکستانی، رئیسی مزخرف ایرانی و عمران خان
پاکستانی تلاش دارند، که در مهرهای چپاوگر و جنایتکار فراری خود را دوباره بنام
حکومت “همه شمول” در دولت افغانستان نصب کند..

Comments are closed.