افغانستان خانۀ مشترک تمام اتباع کشور است!

اخترمحمد یوسفی

504

جای شکی نیست که در ادوار گذشتۀ تاریخ پر تلاطم افغانستان فرازها و نشیب های فراوان رخ داده
است، تمامی حوادث گذشته در افغانستان بتاریخ گذشته کشور ما تعلق میگیرد. در افغانستان از گذشته
های دور و نزدیک معضلات فراوان متراکم در میهن خانه مشترک تمام اتباع کشور وجود دارد، که
متاسفانه این معضلات گذشته میهن ما با اعتراض و دشنام بالای اشخاص و حلقات رهبران سیاسی
گذشته آن که مورد تأئید و سلیقۀ ما نباشد حل نمی شود.
دانشمندان و محقیقن علوم اجتماعی و سیاسی جهان در مورد حوادث اجتماعی و سیاسی جوامع بشری
درست و بجای فرموده اند:
“ما در برابر آینده مسؤولیت داریم، تا باید آینده را درست بسازیم، کوشش کنیم که اعمال نادرست که
در گذشته انجام شده اند، در آیندۀ تکرار نشود. گذشته، گذشته است، با آنکه انسانهای راجع به

عملکرد گذشته خویش مسؤولیت اخلاقی دارند، متهم می باشند، مگر ما نمی توانیم اکنون پیرامون
گذشته کاری را انجام بدهیم.”
در طی قریب پنجاه سال اخیر تصویر حقیقی اتباع و زندگی مردم مظلوم و بیدفاع افغانستان همان است
که مردم کشور همه روزه با جنگ و خونریزی در کشور زادگاه خود شان دست و پنجه نرم میکنند.
میهن زیبا افغانها کاملأ ویران گردیده است، مستبدین فاسد در گذشته کشور حکمروایی ظالمانه خود را
انجام داده اند. میلیونها تن اتباع کشور کشته، معلول، مریض، کرسنه اند ویا از میهن آبایی خویش
جبرأ مانند سرزمین دوزخ هراسان فرار نمودند.
آن چیزی که اکنون برای همۀ اتباع افغانستان عزیز مهم است، بدبختانه ما افغانها از فرازها و نشیب های
فراوان گذشته کشور خویش دروس درست و خوبی را نیاموخته ایم. زمامداران بخصوص پنج دهۀ اخیر
در افغانستان وظایف میهنی و مسؤلیت وظیفوی خود را در قبال مادر وطن درست و صادقانه انجام نداده
اند. اکنون عده زیادی از افغانها همانند مرده پرستان هنوز هم در کجرویهای کوره آتش جنگ دشمن
چوب سوخت را می آورند. آنعده افراد مرده پرست به وضع فلاکتبار کنونی تمام اتباع میهن خویش
تماس و دلسوزی ندارند. آنان به بهانۀ اظهار درد میهن فقط راه دشنام و عقده کشایی خود را بر ضد
اشخاص و حلقات سیاسی گذشته کشور در پیش گرفته اند. حالانکه اکنون تعداد زیاد آن اشخاص و حلقات
سیاسی مربوط بگذشته در کشور وجود فزیکی هم ندارند. اشخاص و حلقات سیاسی گذشته با عملکرد
ایشان بتاریخ گذشته کشور ما مربوط است.
این راه درست و سالم نیست که طرح انتقادات و اعتراضات منتقدین تنها با اشکال توهین و دشنام های
مفت به اشخاص و حلقات سیاسی گذشته مطرح شود. شیوۀ اعتراضات با دشنام به اشخاص نه تنها
اینکه خلاف تهذیب انسانیت است، مهمتر ازهمه معضلات ملی و کشوری ما را هم حل کرده نمی توانند.
طرح انتقادات و اعتراضات زمانی وارد و مثمر است، که نیت معترض صادقانه برای اصلاح و راه
بیرون رفت از معضلات ملی باشد که اکنون دامنگیر کشور است . مشکل عده زیادی از قلمبدستان نا
آگاه افغان و منحرفین از افکار ملی، خاصتأ ابراز کنندگان بی توجه نظرات در اطلاعات جمعی و شبکه
های انترنتی اینست، که آنان انتقادات و اعتراضات خویش را برای آوردن اصلاحات و راه حل مسائل
ملی در کشور مطرح نمی کنند. با تأسف وقتی قلمبدستان وطندوست کشور راه های راه حل معضلات
ملی مثمر را برای میهن مطرح می کنند، اولأ اگر متن مورد ذوق و سلیقۀ گرداننده ننشریه ایشان نباشد
آنرا نشر نمیکند، هرگاه تصادفأ نوشته نشر نمایند، تعداد تبارز عقده ها و دشنام خود را علیه
نویسندگان صاحب اندیشۀ های ملی نیزآغاز مینمایند.
قرنها از تاریخ گذشته تمدن باستانی افغانستان میگذرد، مگر رهبران گذشته افغانستان نتوانستند ملت
زحمتکش و با وقار افغانستان را در قطار ملل دیگر جهان استوار با پای خویش ایستاده نمایند. طرز
دید و شیوه کار دشنام و عقده کشایی در بین افغانها یک بدبختی مهلک ملی است. افغانها بدبختانه
نتوانستند که برای اعمار کشور چون گنجینۀ راه نجات سالم و سازنده را بران عمران آنرا در پیش
بگیرند.
مشکل افغانستان تنها طالبان و ادارۀ نهی المنکر آن نیست، بلکه قریب (50) پنجاه سال میشود که کشور
فقیر ما مرکز رقابتهای خصمانه و عظمت طلبانۀ بین المللی بوده، دستخوش اهداف شوم همسایه های
افغانستان بخصوص توطیهای پاکستان و ایران و اخیرأ مداخلۀ تاجکستان نیز بر آن علاوه گردیده است،

قرار دارد. جای شکی نیست که تباهی اتباع مظلوم و بیدفاع افغانستان مایۀ نگرانی همۀ افغانهای
وطندوست است. درافغانستان ترویج افکار “راسیستی” براساس اهداف شوم دشمنان بیرونی کشور ما
در قالب تعصبات مذهبی، قومی و حتی جنسی بکمک اجیران داخلی میهن ما صورت میگیرد، که بحران
جنگ و خونریزی را درافغانستان بیشتر تشدید نموده است.
جنایات که توسط دشمنان خارجی و اجیران داخلی ایشان درافغانستان علیه تمام اتباع کشور ما با اشکال
مختلف آن عملی میگردد، در میان تودهای ملیونی زحمتکش افغانستان ریشه های اساسی ندارد.
چپاوگران و مفسدین در کشور ما تلاش دارند، با اهداف شوم غارتگری خویش صبغۀ ملی بدهند، مگر
این تلاشهای غارتگران توطیه های دشمنان داخلی و خارجی افغانستان است، توطیه های دشمنان با مردم
شریف کشور در راه اعاده صلح و ثبات و تأمین حقوق اتباع افغانستان هیچگونه تعلق ندارد.
جنایتکاران و مفسدین در افغانستان باید این حقیقت مسلم را با صراحت کامل بدانند که افغانستان از
نگاه حدود جغرافیایی طرف شمال، جنوب، شرق و غرب را دارد، مگر حدود منافع ملی تمام اتباع
افغانستان مشترک بوده و مالک مستقیم آن تمام اتباع کشور است. منافع ملی مشترک افغانستان
تقسیمات جداگانه حوزه های “شمال” و “جنوب” را ندارد.

اگر ما واقعأهم بکشور و تمام اتباع وطن خویش بدون تعصب و تبعیض مینگریم، کافیست که نالههای
سکها و اهل هنود ویا اخرین گفته های غم انگیز یگانه هموطن باقیماند یهودی تبعۀ افغانستان که بنابر
جبر جنگ و ظلمت چند روز قبل افغانستان زادگاه آبایی و محبوب خویش را ترک نموده، با دقت کامل
بخوانید و توجه کنید، تا رزم مشترک میهن دوستی واقعی افغان بودن را در بین تمام پیروان مذاهب در
افغانستان درست درک کنید.
جنایت، جنایت است، جنایتکاران در افغانستان و لو که خود را در زیر چتر تصنعی مذهبی و قومی در
کشور پنهان می کنند، جنایات را علیه اتباع کشور می آفریند. جنایتکار مجرمین اصلی است. جنایتکاران
با اقوام شریف و پیروان صاوق و مؤمن مذاهب در افغانستان تعلق ندارند. هرگاه در افغانستان با پدیدهای
جنایات دشمن علیه اتباع کشور درست دقت کنیم، بوضاحت دیده می شود، که جنایات که توسط هردستۀ
عمال اجیر بیگانه و جنایتکاران در کشور صورت میگیرد، چه طالب، داعش و یا “اتحاد” شمال و جنوب
وغیره باشند، ضرر أن حتمی به همۀ اتباع افغانستان میرسد.
تمام اتباع افغانستان که بهر قوم، مذهب و جنس چه در داخل و یا خارج از کشور زندگی میکنند، متعلق
به نام نامی افغانستان اند، تمام اتباع کشور باهم منافع ملی مشترک دارند.

عمران صدراعظم پاکستان، رئیسی آخوند ایرانی، امام رحمانوف تاجکستانی
تاریخ گواه است که مردم شریف افغانستان خود مبارزین و مجاهدین واقعی هستند، اقوام شریف
افغانستان و پیروان مذاهب مؤمنان صادق اففان در افغانستان برای احیای حقوق اتباع کشور خویش،
که به بهر قوم، مذهب و جنس در کشور ما عزیز افغانستان تعلق دارند، با دلالی مغرضانه و شیطانت
رهبران پاکستان، ایران و تاجکستان هیچ نیاز ندارند.
حقیقت مسلم است که تلاشهای خصمانۀ اخیر رهبران شیطان پاکستانی، اخوندهای مفسد ایرانی و امام
رحمانوف تاجکستانی دشمنی صریح با تمام اتباع افغانستان عزیز است.

Comments are closed.