یاوه سرایهای ویران کننده افغانستان پرامون جنایات و غارت

اختر محمد یوسفی

624

1- محکمه بین المللی جنایات ضد بشری را در افغانستان بررسی میکند؟
2- سیگار مفتش امریکا اتهام سرقت پول اشرف غنی را بررسی میکند؟
چنین یاوه سرایی و دروغ گردانندگان جنگ و خونریزی درافغانستان
برای اغفال ذهنیت عامه جهان و فریب مردم مظلوم افغانستان چیزی
جدید نیست. دستگاهای دروغپراگنی همیشه در اوج تنشها برای خاموش
ساختن صدای مظلومان باچنین یاوه سرایهای فریبنده خود دست میزنند.

میلیونها سند جنایات جنگی در چهار دهۀ جنگ در افغانستان موجود و ثبت
است، که هیچیکی از جنایات بررسی نشده و عاملین آن مجازات نشده است.
1- پنج دهه است که جنگهای خونین و جنایات ضد بشری بدون وقفه با
بمباردمان شدید و قوای مجهز اردوهای نظامی جهان درافغانستان ادامه
دارد. دفتر محکمه بین الملی بررسی جنایات ضد بشری با راپورهای
مستند جنایات جنگی در افغانستان پر است. هرگاه محکمه بین الملی

بررسی جنایات ضد بشری جنگی را در افغانستان بموقع آن بررسی
میکرد، یقیننأ اکنون سطح جنایات جنگی در افغانستان بیشتر از جنایات
فاشیستی هیتلری مانند امروز به آسمانهای بلند نمیرسید.
محکمه بین الملی بررسی جنایات ضد بشری هموارهبررسیها را برای
فریب مردم اعلان نموده اند، مگر محکمه بین المللی جنایات جنگی
افغانستان را هیچگاهی بررسی نکرده است. اینکه اینبار بازهم محکمۀ
بین المللی بررسی جنایات جنگی را در افغانستان اعلان نموده اند، دیده
شود که در این اعلان محکمۀ بین المللی جنایات جنگی در افغانستان چه
بازی شیطانی دیگری نهفته است.
2- جالب و بسیار مضحک است، دفتر سیگار سرمفتش امریکا باهزاران
دوسیۀ اختلاس مستند زمامداران دو دوره حکومات حامد کرزی و اشرف
غنی در دو دهۀ کذشته در افغانستان پر است. سیگار سرمفتش امریکا تا
حال هیچیک از مقامات فاسد اجیر خود را در افغانستان بررسی و یا
مجازات نکرده است، دیده شود با اتهام علیه اشرف غنی چه میکند.

همۀ مردم افغانستان و جهان بخوبی میدانند که ماهیت تنظیمای “جهادی”
افغان ساخت کارخانهای استخبارات پاکستان و ایران با غارت و چپاول
محکم گیره خورده است. بعد از سقود حکومت اشرف غنی و رویکار

آمدن امارت اسلامی طالبان در افغانستان، اسحق گیلانی و فاطمه گیلانی
همه روزه بیشرمانه حاضرهستند، مانند طوطی های شرین کلام
تلویزیونهای کابل، برای غرب و طالبان یکجا مشوره خود را میدهند.
اسحق گیلانی در مورد بررسی دوسیۀ اتهام سرقت پول توسط اشرف
غنی، به سیگار مفتش امریکا هم مشوره میدهد، میگوید که در پهلوی
بررسی دوسیه اتهام سرقت پول توسط اشرف غنی باید حسابات بانکی تیم
اشرف غنی نیز بررسی شود. میگویند که طوطیها حافظه بسیار خوب
دارند، مگر اسحق گیلانی دوره اوج اختلاس بیلیونها دالر جامعه جهانی
در افغانستان را در زمامداری حامد کرزی که تمام اعضای خاندان
گیلانی بشمول انورالجق احدی داماد پیر سیداحمد گیلانی درآن سهمیه
خویش داشتند فراموش نموده است.

Comments are closed.