تشویش یا توطیه

اخترمحمد یوسفی

571

” امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجکیستان
در پاریس به خبرنگاران گفتند که در مورد وضعیت امنیتی منطقه آسیای‌میانه و افغانستان
با هم گفتگو می‌کنند.”
! نخیر
فرانسه و تاجکستان (مامور روسیه) در موردافغانستان هیچ تشویش(دغدغه) ندارند، بلکه
فرانسه و تاجکستان (مامور روسیه) در مورد افغانستان توطیه های خصمانۀ علیه افغانستان
دارند. استخبارات فرانسه در طی چهار دهۀ جنگ در افغانستان بنام تجارت سنگهای قیمتی
کوه های افغانستان به غارت معادن لاجورد و زمردافغانستان و تشدید جنگ در کشور ما
مصروف انواع کمک با جنایتکاران جنگ بودند.
فرانسه مرکز عمده تجارت و قاچاق سنگهای قیمتی کوهای افغانستان است. مطبوعات
فرانسه عمدأ برای تخریش اذهان مردم جهان علیه پیشوایان مسلمانان تبلیغات زهر آگین
خود را ادامه میدهند.استخبارات فرانسه از سالیان متمادی با اینطرف برای ایجاد و تشدید
نقاق در بین اقوام و اتباع افغانستان نقش فعال داشته اند.

تاجکستان یکی کشور فقیرین کشورهای آسیا میانه است. تاجکستان هفتاد سال بار دوش
اتحاد جماهیر شوروی بود. تاجکستان بجز بند برق آبی بالای روردخانۀ دریا آمو ساخته،
هیچ چیزی تولیدی دیگری هم ندارد، سالانه چند هزار توریست خارجی که به تاجکستان
برای عیاشی و فحاشی می آیند مرک اعاشیه چند فامیل تاجک را فراهم می کنند. تاجکستان
در طی سی سال اخیر توسط رحمانوف کارمند استخبارات روسیه رهبری می شود.
سفر کنونی رحمانوف کارمند سابقدار کی. جی. بی همسلک پوتین و استخبارات کنونی
روسیه مؤظف، صرف بنام رئیس جمهور تاجکستان است. تاجکستان سرحد مشترک
طولانی با افغانستان را دارد، برای هماهنگی توطیه های جدید علیه افغانستان به فرانسه
سفر نموده است تا زمینۀ توطیه های مجدد را علیه افغانستان آغاز کند.
تاجکستان در وجود رحمانوف بنابر اندیشه های “راسیستی” او به مخالفین دولت افغانستان
که در تاجکستان پناه برده اند، زمینۀ فعالیتهای تخریبی فراهم می کند. تاجکستان پیلوتان
فراری افغان را که با چند بال طیاره های جنگی از افغانستان فرار کرده اند، برای مداخله
در افغانستان تربیت نظامی میمایند.
روسیه با پیروی از سیاست دوریی خود با طالبان و مردم افغانستان در حالیکه آتش جنگ
در افغانستان را در زمان اتحاد جماهیر شوروی در داده بودند، با سقوط نظام اتحاد جماهر
شوروی و خروج قوای نظامی شان از افغانستان بجز مداخله در امور داخلی افغانستان هیچ
نوع سهم در اعمار مجدد افغانستان نګرفتند.
روسیه اخیرأ بعد از خروج قوای نظامی امریکا و ناتو از افغانستان قوای نظامی خود را
برای تقویت مخالفین دولت افغانستان در مرز مشرک با تاجکستان جابجای نموده است.
رروسیه و تاجکستان بکمک جواسیس خویش سرگرم توطیه ها و تحریکات علیه افغانستان
است تا بتوانند تعداد از جواسییس خود را بنام “حکومت” همه شمول جابجای کنند.
.

Comments are closed.