کسی که نام کشورم را نپذیرد شایسته حقوق شهروندی در افغانستان نیست !/ ظریف امین یار

0 562

کسی که نام کشورم را نپذیرد شایسته حقوق شهروندی در افغانستان نیست !

چند نکته در مورد آرامگاه مصنوعی حبیب الله کلکانی( بچه سقاو) !
1.نوشته اند «آرامگاه عیار خراسان» درحالیکه حبیب الله کلکانی وقتی قدرت را بدست گرفت که نام کشور ما «افغانستان» بود نه «خراسان». آریانا و خراسان هردو نامهای پرافتخار کشور مان است اما نوشتن «عیار خراسان» توسط یک عده فاشستان وارد شدن از بعد سیاست قومی می باشد که آن را به هیچ عنوان به نفع کشور نمی دانم.
2.نوشته اند« اعلی حضرت “غازی” امیر حبیب الله.» ما مشکلی در اعلی حضرت خطاب کردن آن نداریم چون پادشاه افغانستان بود بنابر این عده که آن را پیروی می کند می تواند از این چیزها استفاه کنند. اما لقب غازی در ذات خود مسخره کردن تاریخ است. حبیب الله کلکانی بجزاز اینکه یک گروه ظالم و خداناترس ملیشه ای داشت و مشغول رهزنی بود ،هیچ افتخار غازی بودن را در تاریخ افغانستان ثبت نکرده است.
3.در باره «خادم دین رسول الله» بودن حبیب الله کلکاانی فقط کافی است بگویم کسی که رهزنی، سرقت و انسان کشی کرد و راههای علم و دانش و توسعه را بسته کرد و هیچیز بجز از بربادی، ناباسامانی و ناکامی برای کشور ودیعه نداد است، مطمینم آن را هیچ انسان با منطق و ارزش پرور نمی تواند خادم دین رسول الله خطاب کند. استفاده از لقب خادم دین رسول الله به شخصیت ارزه، رهزن، بیسواد و فرمایه بچه سقاو نه تنها دوری از ارزشهای اخلاقی است بلکه بی انصافی درحق دین مبین اسلام نیز خواهد بود.

4. در مورد «شهید» بودن آن باید عرض کنم که هیچز در افغانستان بیشتر از کلمه مقدس شهید به مسخره گرفته نشده است. شما خودتان قضاوت کنید اینها بالای آرامگاه حبیب استالف نیز شهید هک کرده اند.

باید گفت که تاریخ را نمی توان جعل کرد! تاریخ قضاوت مردم مبتنی بر عملکرد است. می دانم یک عده خاصی از مردم در افغانستان سخت نیازمند تاریخ سازی و قهرمان سازی کاذب اند. تا حدی که آنها از افتخار کردن بالای یک بیسواد و رهزن نیز شرم و حیا نمی کنند. این دیگر در واقع زوال سیاستمداران در یک ملیت را نشان می دهند. معتقدم که نمی توان کسی که قهرمان و غازی نباشد، آن را بالای ملت غازی تحمیل کرد و یا کسی که از ابتدایی ترین اصول دین آگاه نباشد آنرا خادم دین رسول الله دانست. پس انتظار باید کشید تا ملت بیشتر بیدار گردد. من اطمینان دارم این قهرمانان کاذب بزودی به خاینین ملت مبدل می گردند.

Leave A Reply