هشتم مارچ امسال در شرایط بسیار حساس در جهان ،‌ منطقه و کشور ما فرا میرسد.

0 548

این شرایط حساس ایجاب میکند تا ما با آگاهی و ارادهٔ‌ استوار برای دفاع از حقوق انسانی و قانونی خود و دفاع از حق مردم افغانستان برای زنده گی در فضای صلح ، امنیت ، تفاهم ، دیموکراسی ، سازنده گی و بهروزی در پناه حاکمیت قانون و مخالفت با جنگ ،‌ ویرانگری ، زورگویی و نفرت پراگنی به پیشوار هشتم مارچ برویم.
زنده گی در فضای مصوون اجتماعی، دسترسي به صحت، آموزش، کار و مشاركت در همه عرصه های زنده گی اجتماعی از شمار حقوق قانونی و انسانی زنان افغان به شمار می روند- حقوقی که متاسفانه تا هنوز اکثریت زنان افغان از‌ آن ها در عمل بهره مند نشده اند. بدترآن که ابتدایی ترین حقوق انسانی زنان افغانستان و تا هنوز حتا حق زنده گی آنان نیز به صورت گسترده مورد تعرض قرار میگیرد. به همین جهت مبارزه علیه خشونت امسال نیز همانند سالیان گذشته مسالهٔ حاد و مبرم باقی مانده است.
از آن جا که تا هنوز نیز نه تنها همه عاملان «فاجعهٔ زجر کشی علنی و دسته جمعی فرخنده» مجازات نشده اند ،‌ بل «فرخنده کشی»‌ پایان نیافته و خشونت علیه زنان همچنان ادامه دارد، این وضعیت ایجاب میکند تا در فاصله میان ۸ مارچ و سالروز «فاجعهٔ زجر کشی علنی و دسته جمعی فرخنده» کارزار گسترده یی را برای مبارزه در برابر خشونت علیه زنان و دادخواهی برای قربانیان خشونت، به راه انداخت . سالروز این فاجعه باید به روزی مبدل گردد که وجدان اجتماعی را در برابر هر گونه خشونت، حساس نگهدارد.
ما همچنان مردان آگاه افغان را مخاطب قرار داده و آنان را فرامیخوانیم تا در برگزاری هشتم مارچ و سالروز فاجعه قتل فرخنده همراه و همصدا با زنان اشتراک ورزند و دین و مکلفیت انسانی ، افغانی ایمانی خود را در برابر زنان ایفا نمایند.
ما از حکومت ، قوهٔ‌ قضاییه و پارلمان افغانستان مطالبه مینماییم تا مکلفیت های خود را در مورد پاسبانی از حقوق قانونی شهروندان و به خصوص زنان جدی گرفته و گزارش اجراات شان را درين مورد به زنان و همهٔ مردم كشور ارايه كنند.
زنان افغانستان زمانی میتوانند بر موانع و مشکلات موجود پیروز شوند که خواست های مشترک خود را همصدا بیان کرده و فضای تفاهم ، همبسته گی و همکاری میان شان را گسترش داده و زمینه تبارز جنبش اجتماعی زنان را به حیث یک نیروی توانا و غیر قابل انصراف فراهم سازند.
با توجه به مراتب بالا لازم است تا در هشتم مارچ با گسترش و تعمیق تفاهم و همبسته گی میان نهادهای زنان و مدافع حقوق زنان و همه فعالان و مدافعان حقوق زنان ، شانه به شانه در یک صف قرار گرفته و ارادهٔ‌ مشترک مان را همصدا بیان کنیم:
– فرخنده کشی بس است !
– زن ستیزی بس است!
– انسانیت کشی بس است!
– نه، به جنگ نیابتی در سرزمین ما!
– نه، به متجاوزین بر حریم وطن ما !
– نیروی ما در حقانیت انسانی ،‌ در اراده برای خودآگاهی و همبسته گی ما نهفته است!
– شعار ما مهربانی ، برابری ، عدالت و همبسته گی اجتماعی است !
– زنده گی در فضای مصوون اجتماعی حق انسانی و قانونی ما است!
– صحت، آموزش ، کار و مشارکت در همه عرصه های زنده گی اجتماعی به حیث شهروندان تام الحقوق، حق انسانی و قانونی ما است!
– با هم در راه تحقق اهداف انسانی مشترک ما !
– با هم برای فردای بهتر جامعه و وطن ما!
*
این پیام توسط میز مدور کانون هماهنگی زنان که در آن نماینده گان نزدیک به هفتاد نهاد زنان و مدافع حقوق زنان و حلقات فعالان سرشناس حقوق زنان اشتراک دارند تصویب و صادر گردیده است
هیات مدیره کانون هماهنگی زنان

Leave A Reply