داکتر سیدخلیل هاشمیان / زن مادرماست،اگر او نمیبود جنس مرد نمیبود

0 827

  2017 مارچ  8

آقای داگترعبدالله، رئیس اجرائیۀجان کیری، هفته قبل برای باراول درمدت دو سال قدرت نمایی خود، دریک بیانیۀ تلویزیونی گفت که زن ستزی و رن آزاری درین اواخر شدت اختیار کرده است، ولی اوبحیث رئیس اجرائیه دولت پنجاه فیصد نگفت که چه اقدامات وتدابیربرای تقلیل این فاجعه رویدست گرفته شده است. از شایعۀ سرچوک کابل شنیده شد که زنهای افغان بجواب داکترعبدالله نامه ای درپوسته برای او روان کرده اند که متن آن در سرچوک برآمده ودرین نامه اوراماده وار ملامت ساخته اند که غیرازشیک پوشی وعیاشی چیزدیگری ازاودیده نشده، و درجملۀ مواد شامل درآن نامه، دومادۀ آن (که بمن خوانده شد) از ینقراراست:

— توخانم خودرا قصدابهندوستان روان کردی تا تنهاباشی، وماهانه دولک گلدارمصارف اودردهلی ازبیت المال مردم فقیر پرداخته میشود.

— در بسترخوابت در کابل هرشب یک زن تا ترا چاپی نکند خوابت نمیبرد.

بدبختی افغانستان درینست که بیچاره مردها هم درافغانستان ناتوانتر اززنها شده اند- بهرحال روز مبارک زن رابهمه مادرها، خانم ها ودختر های افغانستان درداخل وخارج کشورتبریک میگویم ودوغزل راکه بیانگر احوال زن درافغانستان است، توام با حمایت کامل خود ازحقوق وبیداری وتوانمندی بیشترزنهای افغان، تحفه گویا تقدیم میکنم:

 از طبع مرحوم (عاصی) دربیان وضع زن در مدنیت طالبان :

 

دربدر خاک بسر، کُشته کبابش کردید

کـورگردید که بسیار عـذابش کردید

 

خانه ای راکه سـزاوار پرستیدن بود

مرگ تان بادکه خستیده خرابش کردید

 

مادری را که بجز رنج بسر وبرنکشید

گیسـوانش ببریدید وعـتـابـش کردید

 

هـرکسی را که امیدی و تمنایی داشت

ماتمی داده و با زخـم مجابش کردید

 

خواهری راکه دعاگوی جوانی تان بود

داغ در داغ درخونابه حـجابش کردید

 

گودکی که اوبلب ازخنده چراغی افروخت

طـعـمـۀ آتشی از سـرب نـدابـش کردید

 

آنچه که بود ز فرهنـک و شـرف آدم را

اندرین شهر به یک هـیـچ حسابش کردید

 

وانچه که از سروحشت به جهان کس نبدید

آوریدید به این خـطـه و بـابـش کردید

  

خون از بر و دوش آسمان گُـل بدهد

فـریـاد زمین  قـیـامـت کُل بدهد

 

دوزخ چـقـدر بـلـنـد بـایـد سوزد

تا تشـبـیـه کوچکی ز کـابـل بدهد

 

 

از طبع محترمه بهار سعید :

 

یا الله، چادر مرا پنهـان ندارد

نـمـای رو، مراعـریـان ندارد

 

چو خورشیدم، زپشـت پـرده تابم

سیاهی های عـقل نمیگردد نقابم

 

نمی سازند مرا در پرده پنهان

اگر عـابـد نباشد سُست ایمـان

 

تو کز شهر طـریـقـت ها بیایی

   به مـوی من چرا راه گُم نمایی  ؟

 

نـخـواهـم، ناصـح وارونه کارم

که با این ضعف تو من سر گذارم

 

کی انـصـافی درین  حکمت ببینم

   گـنـاه ازتو، ومـن دوزخ ببینم  ؟

 

به جـای روی من ای مـصـلحـت ساز

   به روی رفع نُـقـصـت پـرده انداز  !

 

دوست محترمم انچنیررحیم ستارکه دوغزل فوق راازآلمان بمن فرستاده، چندسطری هم دربارۀ”عچایبات افغانستان” نوشته، که عینااقتباس میشود:

“” عجب که ازتمام جهان، مردم درافغانستان است،اماافسوس که ما در افغانستان نیستیم: 1) بهترین آب وهوا- 2) مناطق مختلف باهروضع جوی- 3)هرچهرۀانسان -4)هرقسم میوه ونبات – 5)هرقسم کوه وزمین- 6) درهر منطقه آب شیرین ونوشیدنی – 7) هرعلم وفرهنگ – 8) هرنوع ادیان.””

 

بپاس خدمات وهمکاری دوزن افغان بااین پورتال، محترمان استادصالحه واهب واصل و استادشیماغفوری به ایشان درود وتهنیت میفرستم.

الهی نام زن و روز زن پاینده باد!!! سیدخلیل الله هاشمیان- 8مارج 2017

 

Leave A Reply