يكي از برجستگي ها ي مرحوم شاه سابق اين بود

0 801

يكي از برجستگي ها ي مرحوم شاه سابق اين بود كه در تمام دوران قدرت و بعد از قدرت -در أوقات مهاجرت نه مشاور روسي داشت ونه مشاور امريكا يي !

تنها يك مشاورداشت، انهم شخصيت تحصل كرده، أكادميك و وطن دوست پوهاند داكتر عبدالستار سيرت كه هميشه در كنار شاه مرحوم قرار داشت !
داكتر سيرت درا بتدا ريس پوهنزي شرعيات پوهنتون كابل بود، در دهه دموكراسي در حكومت نور احمد اعتمادي صدراعظم به صفت وزير عدليه ولؤي سارنوال عز تقرر حاصل نمود كه بعدا در دوران مهاجرت دوست نزديك و مشاور ارشد شاه مرحوم بود ،!
روح شاه مرحوم شاد وعمر استاد سيرت طولاني باد !

حبیب هوتکی

Leave A Reply