عریضۀ (کچکول سرسفید)بحضورطالبان افغان

0 844

داکتر سید خلیل الله هاشمیان                        5 اپریل 2017

هموطنان محترم! نوشته ای خواندم بزبان پشتو بعنوان (سپین سرکچکول) که نویسندۀ آن نام خودراافشاءنکرده، بلکه از نام مستعار(کچکول) استفاده نموده،اما متن مقاله که عریضه ایست بحضور طالبان ، مورد پسندوتائید من قرارگرفته که ترجمۀ آنراذیلا برای نشرتقدیم میکنم:

 

عریضۀ (کچکول سرسفید) بحضورطالبان افغان

برادران معزز طالبان افغان، اسلام علیکم ورحمته الله وبرکاته !

در اثرحمله وتهاجم امریکاکه بتاریخ 7 اکتوبر2001 بالای افغانستان صورت گرفت،تاایندم چیزی بیشتراز15 سال میگذرد- مفادستراتیژیک وطویل المدت این تهاجم به خودامریکاوپاکستان رسیده، اما بدبختی بزرگ آن به تمام ملت پشتون در دَور وبَر افغانستان رسیده است. اکنون چین و روسیه هم میخواهندکه منافع ستراتیژیک خودرا در افغانستان پیاده کنند. پاکستان که یک دولت (کامپرادور)ودلال است ودرخاک افغانستان دست یافته، اکنون خودرادر بغل چین و روسیه شامل میداند.

اکنون مسئولیت شماطالبان افغانست که بعوض انفجارات وآدمکُشی، بمنافع   ملی وطن خودتان توجه مخلصانه وجدی نمائید- طالبان افغان باید سنگر سیاسی خودرادربین اباسین بشناسند،نه درخط تحمیلی واستعماری 123 سالۀ مارتیمردیورند- حکومت دست نشانده، گَدوَد،پنجاه فیصد وفاسد کابل به مفهوم وارزش “منافع ملی”نمیفهمد،چونکه کله ودماغش درشکمش واقع شده- امیدواریم طالبان محترم افغان این ضرورت رااحساس نموده وهرچه زودتر بامقامات صلاحیتدارامریکادرتماس شوند تاازین طریق درتمام افغانستان و(دَور وبَرآن)امکانات زندگی مسالمت آمیز راایجادنمایند.

اسلام درعربستان نازل گردید-امادرحال حاضرهمه ممالک شرقی بمنظوررفاه امنیت وتجارت خودبکمک وپشتیابی امریکااحتیاج دارند.افغانستان بزرگ (بشمول دَور وبَر آن)به همکاری،کفایتهاوتوانایی اولادخود، مانند شما طالبان، ضرورت دارد- هرقدرکه جنگ دوام پیداکند، بهمان اندازه عناصر قبلافاسدشده به ادارۀ فاسدکنونی اضافه میشوند- امید است که نظر تانرا در بارۀاین پیشنهادمنتشر سازید- بااحترام(کجکول).

باتائیدکامل عریضۀشاغلی(کچکول)،یک موسپیددیگرافغان(هاشمیان)نیز نام خودرادرین عریضه شامل میسازدواین عریضه رابقسم یک(قرطاس سفید) به  دسترس همه افغانهامیگذاردتا کسانیکه خواسته باشند، نام خودرا درآن اضافه کنند- بامیدآنکه طالبان افغان بصدای هموطنان خودلبیک گویند.

باعرض احترام – سیدخیل الله هاشمیان – 5 اپریل 2017

Leave A Reply