مجيب الرحمن رحیمی نوکر ایران است!/ ډاکټر صلاح الدین سعیدی

0 946

 نشست خبري امروزی مجیب الرحمن نطاق شورای اجرائيه با چنین اشتراک وسیع میدیا ( ١٩/٤/٢٠١٧) ادامهء مواضع و اعمال ضد افغانی و دروغ پراګنی و یک ضیاع وقت و ادامهء كمپاین به نفع منافع ايران و ساير اهداف اين حلقهء افغان ضد و نوکردشمن است. جوابات ارایه شده توسط مجیب الرحمن رحیمی با خطاء های جدي افادوی، تلفظی و محتویی همراه بوده و مطابق منطق سخن درحقیقت هیچ دست آورد مثبت ندارد. به طور مثال تأکید اقای مجیب الرحمن رحیمی در برابر سوالیکه مخالفین مسلح حاکمیت افغانی و حاکمیت کابل در ایران و جود ندارند برعلاوهء اینکه دروغ صریح است بلکې اثبات نوکر بودن و متعهد بودن اقای رحیمی به منافع ایرانی را مستند میسازد. در مورد اینکه بنابر اظهارات جناب احمد ضیاء مسعود بعد از سبکدوشی وی از سمت حکومتی، افغانستان به بحران و جنګ داخلی خواهد رفت و جناب ضیاء تا حال مانع شده و اګر فرمان سبکدوشی اش توسط رئيس جمهور واپس ګرفته نه شود دیکر مانع این تحرکات ضد حاکمیت، بحران و جنګ داخلی نه خواهد شد… چنین اظهارات جناب ضیای مسعود از جانب. رحیمی منتفی ګردید که یک تأکید بی اساس و دروغ اقای رحیمی است. این رحیمي ها و پدرامی ھا سایر دشمنان عزت و ملت افغان اند که عملاً بلی عملاً در خدمت ای اس ای و مرجع تربیت، تمویل و صدور ترور و دهشت به افغانستان یعنی در خدمت اهداف پاکستانی قرار ګرفته، درملاقاتهای رسمی به ایشان تعهد به خیانت داده اید و ملت را اغواکردن میخواهید که خط فرضي، تحمیلی و غیر قانونی و عملاً غیر مشخص دیورند لاین را رسمی کردن میخواهید. و در خدمت ایجاد ګر و صادر کننده ء تروریست ها به افغانستان اند. هیچ منطق قبول کرده نمی تواند که ۲۶۰۰ کیلو متر خط. با ۳۶۲ محل عبور و مرور و ۱۲ محل شکلی کنترول از جمله. دو دروازه بتواند با سیم خاردار و یا خندق و یا اعلان رسمی ان مانند سرحد تأثیر تعین کننده در تأمین امنیت داشته باشد. و ها ضیاع وقت وتأکیدات دروغ آقای رحیمی: این چه جوابیست که خبر نګار میپرسد که برای شان رفتن به ساحه‌‌‌‌‌‌ ء بزرګترین بمب جهان در اچین داده نه شد. و اقای رحیمی میګوید که بعد از تحقیقات ایشان ( امريكايان ) در محل بمب به خبرنګاران به رفتن به ساحه اجازه داده خواهد شد. این چه جوابی است؟ كس نه ګفت بعد ازینکه همه چیز درآن محل تغير كند رفتن خبر نګار در انجا چه معنا دارد؟ و باز بعد از برداشتن همه مستندات تأثیرات بمب باز اجازه و عدم اجازه و یا رفتن و عدم رفتن چه ربط به اين خبر نګار و سوال وی خواهد داشت؟ من خو این جواب را دقیقاً در حالت بسیار ادب اقلاً ضیاع وقت میدانم. خدمت آقای رحیمی نطاق ریاست اجرائيه و سایر دروغ پراګنان و نوکران دشمن باید عرض شود که افغانستان و مردم آن دیګر آن حالت ندارند که صرف مدیای تحت نظر و حاکمیت شان و یا از دهن نطاق حکومت هر چرند باد شود مردم قبول کنند. ملت و مردم فرصت ها و امکانات زیاد دارند که وضع و اخبار آن را از دست اول و از منابع و مراجع مختلف بشنوند و بشنویم، تحلیل و ارزیابي نموده ، صحت و سقم آنرا بدانیم. لذا جناب رحیمی دروغ نه ګویید و این حالا ثابت است که تربیت ګاه های طالبان و دیګر ګروه های تروریستی به شمول چهره های تحت نام طالبان در ایران همین حالا وجود دارند و اخیران از طریق ایران راکت های مدرن و وسایل جنګ دید شبانه به مخالفین مسلح حاکمیت کابل از طریق به مخالفین مسلح حاکمیت کابل داده شده است. این واقعیت ها را نه شما نفیه کرده میتوانید و نه کس آنرا قبول میکنند. لعنت خدا (ج) و لعنت ملت افغان به نوکران دشمن، اجيران آن و دروغ پراگنان، خاصتاً در حاکمیت دولتی.

Leave A Reply