ازبعضی رسانه ها باد متعفن میبراید /عبدالرووف لیوال

0 701

چندی قبل رییس جمهور در خطابه ی خود به منسوبین قوای مسلح کشورخطاب نموده گفتند (ازرسانه هاباد می برآید ولی از شمابم می براید) ولی اکنون ثابت شد که از بعضی رسانه هاباد متعفن میبراید ، من دلایلش رامنحیث یک ژورنالست متعهد به اخلاق ژورنالیزم افغانی ومنافع ملی کشور بیان میدارم :

الف : انلارج نمودن وچرب ساختن خبر بیانات کاذب احسان الله احسان سخن گوی اسبقّ طالبان پاکستانی درمورد همکاری(راو) هندبادولت افغانستان وتحرک فعالیت ها توسط شان ، چه ضرورت بود که رسانه ها این ادعای کاذب را به آن شد ومد آن به نشر بسپارند وبدینگونه آب به آسیاب دشمن بریزانند .

نکاتی که درینمورد ثابت است بدا ن اشار مینماییم :

اول :این یک حقیقت مبرهن است که احسان الله احسان اجنت دستوری آی، اس،آی پاکستان بطور دستوری به اینطرف مرز جهت جمع آوری اطلاعات داخل افغانستان فرستاده شده بود ، دلیل آن گویا دوباره تسلیم شد ن نمایشی اش از طرف خودش به آی ، اس ، آي می باشد چطور شده میتواند که یک طالب شعوری وسرسپرده خودرا به آی، اس ، آی تسلیم وبدون جبر واکراه بی آنکه در وجودش علایم شکنجه ی ناشی از استنطاق دیده شود ، بپردازد که این محال است .

دوم : قبل ازینکه طالبان پاکستان ازطرف آی ،اس، آی به داخل افغانستان گسیل شوند ، فعالیت احسان مستور بوده وخودش در خفا بود که ارتباطش رابا آی ، اس ، آی تثبیت مینماید .

نقط ی ضعف بزرگ دیگرما !

مستنطقین آی ، اس ، آی آنقدروفادار به منافع ملی خود اند که اگر احسان الله دستوری هم نبوده باشد درجریان استنطاق اعترافاتی رابه نفع خود بدست آوردند که بنفع مردم خود افشای دروغین همکاری (راو) ودولت افغانستان را ازنزد وی گرفتند وجهت نشخوار به رسانه ها سپردند.

ولی با تآسف  از مستنطقین ما هم باد می برآید . دلیلش :

حادثه المناک قول اردوی 209 شاهین ساعت یک بجه و40 دقیقه صورت گرفت ولی نفر اولی این دسته جنایتکاران ساعت 11ونیم در مسجد روضه ی شریف بطورزنده در اثنای تعبیه ی بم دستگیرشد ، اگرما مستنطقین فعال ووطنپرست میداشتیم باید درظرف دو ساعت وده دقیقه ، استنطاق قضیه بم گذار (نفراول)را طوری انکشاف میدادند که رفقایش   را قبل از حمله شناسایی ، دستگیر وحمله را درنطفه خنثی مینمودند تا سیل خون قهرمانان مسلمان ما جاری نمیشد.

این مضمون را رسانه های رسالتنمد ، متعهد به کود ژورنالیزم افغانی که انتقادپذیروومردم دوست اند به نشر خواهد سپارید – به امید  یک افغانستان آرام دارای ژورنالیزم متعهد ورسالتمند .  عبدالرووف لیوال

 

Leave A Reply