پاکستان فریبکار و ساده گان سیاسیون افغان!/ داکتر صلاح الدین سعیدی

0 832

 با رسيدن طيارات اف١٦ امريكايي و نيروهای تازه نفس امريكايي به افغانستان و با اجماع تحليل گران و عوام افغان كه عوض استعمال بزرگترین بمب جھان بر افغانستان بايد اين وسايل به محل ايجاد، تربيت، تمويل و محل صدور ترور و دهشت، يعنی پاکستان بكار گرفته شود،يكبار ديگر پاکستان فعال شد و به رفت و آمد و تحقق برنامه های ای اس ای شدت بخشیده شد. سفر اخیر به ظاهر پارلمانی و به تعقیب آن سفر رئيس ای اس ای به افغانستان نشانهء ازین است که پاکستان درین مورد تصمیم جهان را برای یک اقدام جدي علیه سیاست های جنایتکارانه علی الاقل ٤٠ سال اخير پاکستان دقیقاً حس و لمس میکند. توافق سفر جناب حامد کرزی رئيس جمهور سابق افغانستان به پاکستان بعد از ۲۱ سفر رسمی ناکام و توافق سفر جناب داکتر عبدالله عبدالله به پاکستان نشانه ها و مستندات به سادګی و یا هم امادګی خیانت بزرګ علیه منافع افغاني است. که چنین سفر ها بعد از تجارب زیاد و اتمام حجت افغانی به صورت یقینی باید لغوه شوند.

پاکستان تا زمانیکه از حرف به عمل نه امده، موانع تجارت افغانستان را درسرزمین خویش عملاً لغوه نه کرده و از ایجاد سرحدات غیر مشروع و ايجاد دروازه هادست نه برداشته و دروازهای موجود را لغوه نه کرده و از ازار و اذیت افغان ها دست نه برداشته و به این ترتیب از حرف به عمل نه رفته باید جانب افغانی از سفر های مقامات عالی به پاکستان و برعکس جلوګیری و ممانعت کند. مردم اګاه و منطق سخن و تحلیل درست و مستندات نشان میدهند که این سفر ها را پاکستان برای فریب جهان و آمادګی برای خیانت بزرګ علیه منافغ افغان میداند و است! سفر اخیر هیأت پارلماني پاکستان به افغانستان مستند به تمام شواهد و اظهارات مجیب الرحمن رحیمی هدف جز امادګی برای خیانت به منافع افغانی نیست.

در مورد این سفر اخير هيأت پارلمانی پاکستان به افغانستان به تاریخ ٢/٥/٢٠١٧ برنامهء فراخبر تلویزیون طلوع نیوز دو اجیر خارجي و خاین به اهداف ملي یعنې مجیب الرحمن رحیمی و یک خبرنګار ایرانی را دعوت کرده بود. درین برنامه اظهارات مطابق به خواست پاکستان در پوشش های زرین ارایه میشد. اقای مجیب رحیمی نطاق ریاست اجرائيه دولت جمهوری اسلامی افغانستان توازن را در روابط با کشور های همسایه پيشنهاد و سفارش میکرد و آن مبصر دیګر تاکید داشت که قونسلګری های بیش از حد هندی باید در جانب پاکستان ایجاد نه شود … مطابق این منطق احمقانه ګویا بخاطر رعایت توازن سفارش شدهء اقا رحیمی به این میماند و است که اګر ما قرار داد امنیتی با امریکا داریم پس با روسها هم باید داشت که به ظاهر امر مطابق منطق آقای رحیمی توازن برقرار شود. اولاً طلوع نیوز صدای را قوت میبخشد و فرصت میدهد که ضد ملی است. دوم قونسلګری های بیش از حد هند در جانب پاکستان نیست و اګر باشد هم این کار پاکستان نیست که تعین کند افغانستان با کدام کشور رابطه داشته میتواند و به چه حدی؟ بلی این صلاحیت افغانستان است که با کدام کشور روابط و به کدام سطح ایجاد کند. افغانستان کشور مستقل است و توازن سفارش شده این دو مبصر!؟ و مقام ارشد حکومت افغانستان خیانت خاین و سفارش نادرست است.

اینکه پاکستان را باید راضی کنند یک راه دارد که این اقایون کلید اطاق خواب خویش را به پاکستانی ها بدهند، در غیر آن جانب افغانی انچه مشروع در توان داشت کردند. حتی جناب برهان الدین ربانی شمشیر عزت افغانستان شمشیر امیر امان الله خان غازی را به پاکستانی ها هدیه کرد و جناب حامد کرزی بیش از بیست و یک بار از پاکستان صلح ګدایی کرد و به پاکستان سفر کرد و در ابتدا جناب محمد اشرف غنی آنچه پاکستان خواست قبول کرد. حال این رفت و امد پاکستان برای چه؟ پاکستان وسیلهء فشار برګشت بې رحمانهء مهاجرین افغان را از سرزمینهای تاریخی افغانستان به بسیار بې عزتی عملی کرد، دروازه های غیر قانونی ایجاد و در محلات افغانی به زعم خود سرحد و دروازه و خندق ساخت و انرا بست و به مردم قبایل ازاد ویزه و به تربیت ، تمویل، صدور ترور و دهشت به افغانستان ادامه داد و ستون پنج ضد افغانی و افغانستان را کما کان تقویت میکند. اما جناب رحیمی سفارش دارد که رفت و امد با پاکستان بخاطر راضی نګه داشتن شان ادامه پيدا کند، جناب حامد کرزی و جناب داکتر عبدالله عبدالله به رفتن به پاکستان توافق میکند و هیات عالیرتبه پارلمانی و دولتی افغانی به پاکستان به سفر کردن اماده میشوند. این همه را پاکستان به نفع خود استفاده نموده، مانع اقدمات جدی جهان علیه پاکسنږتادار منجر به همکاری جانب افغانی میشوند. ملت افغان بايد دشمنان خود را بشناسند! استابلشمنت پاکستان.

دشمن مردم افغانستان و افغانستان بود، است و زمان ثابت کرد و جناب محمد اشرف غنی اتمام حجت نیز کرد که پاکستان دشمن باقی میماند. نشست و برخواست، رفت و آمد با این دشمن ماهیوی که افغانستان مستقل و متکی به خود را دیده نمی تواند نه تنها که ضیاع وقت است بلکی فتنه و فریب و دوکه های جدید است برای تحقق اهداف پاکستانی. لذا سفرهای مقامات بلند پایهء افغان باید تا اقدامات عملی پاکستان باید قطع و فسخ شوند. از جناب حامد کرزی و داکتر عبدالله عبدالله خواهانیم این سفرهای خویش را به پاکستان لغوه و یا به تعویق اندازند. عجب حالت و زمانی است که جنرال اسد درانی قصاب مردم افغانستان و رئيس ای اس ای در سالهای هفتاد قرن قبل حال لباس بره پوشیده و به نام جامعهء مدنی به کابل رفت و امد دارد. این جنرال از جنایات خود در مصاحبهء با الجزیره در لندن خود پرده برمیدارد که به صورت صریح در یوتیوب انرا مشاهده کرده میتوانید. این دید و بازدید ها به ضرر به اين ملت است و کسانی از جانب پاکستانی به ان را می یابند که ای اس ای بخواهد. در داخل کشور اجنتان خاین چون رحیمی و پدرام درآن نقش خاینانه ایفا نموده و خیانت به منافع ملی افغانی را هماهنګ میسازند! اين خاينين را بايد شناخت و افشاء کرد!

Leave A Reply