قابل توجه شاغلی محترم گلبدین حکمتیار زعیم حزب اسلامی وملت شریف افغانستان

0 1,226

داکترسیدخلیل الله هاشمیان                          18 می 2017

قابل توجه شاغلی محترم گلبدین حکمتیار زعیم حزب اسلامی وملت شریف افغانستان

ازیکسال باینطرف موضوع برگشت مسالمت آمیززعیم حزب اسلامی افغانستان رابوطن تعقیب میکردم وباساس شناختیکه از دسته بندیهای سیاسی درکشور دارم، اگرچه این برگشت را قسما مفید می پندارم، ولی تاکنون تبصره و اظهار نظری درآنباره نکرده ام.اماسوالات پیهم یکعده هموطنان ازین ژورنالست سی ساله ودَین خاک ووطن مراوادارساخت عنوان فوق رامنتشرومطرح سازم و درانتظارجوابی باشم:

1) هموطن محترمی  بنام شاغلی عبدالقادر مومند مقیم دریک ایالت شرقی امریکا، در نشرات متعددی که روزمره بهمگان میفرستد، صرفنظرازانتقادات شدیدا و پیرامون برگشت مسالمت آمیزشاغلی محترم حکمتیار، یک نکته راکه  او پیهم اصرار میورزداینست که:”شاغلی حکمتیار را پاکستان از پناگاه داخل  خاک خودبه لغمان پیاده کرد…”- وجناح های دیگری در میدیای کابل می گویند: “شاغلی حکمتیار که در پایگاه نظامی امریکا در بگرام حفاظت میشد، ازبگرام بلغمان فرستاده شد…”- برایمن و مردمیکه از من میپرسند، هر دوروایت قابل قبول نیست، لهذاملت افغان حق دارد از شاغلی حکمتیار بپرسد که مدت بیست سال بکدام محل ومنطقه مخفی بودوازکجاوبچه طریق به شهر میترلام لغمان رسانده شد؟

2)امروز در ویبسایت دیگری مقالۀ مفید وهوشداردهنده ای بقلم داکتر سیدحمید الله روغ بعتوان (مسالۀدیورند)خواندم وتحلیل یک سلسله سوالات آن مقاله  ساعاتی مرامشغول ومتفکرساخت، نه اینکه موفق به حل آن سوالات شده باشم، بلکه در ورای سوالات بیشتری گنگس شدم، مثلا اومیپرسد:

“اگر کابل در اختیار امریکااست، پس پاکستان چرااجازه نداد ملاعمربکابل سپرده شود، اما حکمتیار اینک بااسکورت رجل پاکستانی درکابل رحل می افگند؟ “

اگر از بدیهیاتی که درآن مقاله رقم شده، مثلا “توافقنامه باحکمتیار از بزرگترین موفقیت داکترغنی” وضییق ساختن تمایل و”میدان انحصار سیاسی تجزیه طلبان شمال” منصرف شویم، آقای داکتر روغ یک سوال مهم دیگر رامطرح میسازد که: “پاکستان از رُخ کردن ورق حکمتیار چه هدف دارد؟ “، و می افزایدکه:”معلوم است که پیام بازگشت حکتیار، پیام برسمیت شناختن دیوند نیست، طالبان هم نگفتندکه دیورند را برسمیت میشناسند، اماپاکستان نگذاشت و نمیگذارد که طالبان بکابل بیانید، پس چراگلبدین بکابل رسیده است؟”

آنگاه آقای روغ اخطارمیدهدکه:”پیام بازگشت حکمتیار، یک پیام دیگر است؛ پیام بازگشت حکمتیار، همان پیام(         (AF-PAKاست ، ماازسوابق طرح این پروژه اطلاع داریم،مامیدانیم این پروژه از(هالبروگ) بود،امامشکل (اف- پاک)اینست که ظرفیتهای تحقق این پروژه اززمان (هالبروگ)تاکنون بسیارمتحول شده است. مشکل (اف-پاک)اینست که اصراربر(اف- پاک)،خاصتا اکنون وامروز، گرایش به تجزیۀ افغانستان راقمچین میکند…”

تشویش دیگرداکترروغ اینست که آیا: “فقط پاکستان تلاش دارد که با استفاده ازفضای نودرمناسبات چین وامریکا،وازطریق حضورامریکا درکابل،این پروژه رادوباره زنده بسازد؟”آقای روغ هکذاهوشدارمیدهدکه “بافرستادن حکمتیاربکابل،پاکستان به آینده، شاید آیندۀدورترنظردارد.”

آنچه این قلم از سوابق تنظیمها درپشاوربخاطردارد، وضع از ینقراربود که آنها، خصوصا حزب اسلامی، به مصلحت پاکستان تن میداد، و اگر مناسبات ذات البینی در میان احمدشاه مسعود و حکمتیار به آن شکل خراب تُطق نمیکرد، پلان (حمیدگل)درهمانوقت نیزتطبیق ادغام(اف- پاک) بود؛ اما آن نزاع دربین آن دو جنگسالار، اگرچه تلفات جانی ومالی خارج از توان افغانستان آنروز رادربرداشت، معهذاهمان نزاع ازبدبختی دایمی ادغام (اف- پاک) جلوگیری کرد.

درین مقاله آنچه ازقلم داکترروغ اقتباس شده تشویشی است که شایدآقای حکمتیار دستپاک پاکستان قرار گیرد و راه حل “مسالۀ دیورند” را در ادغام “اف- پاک” جستجوکند- این تشویش پشتیبانان دیگری نیز در افغانستان دارد که میگویند:”حکمتیار به راحتی میتواند تغییرموضعی عجیب داشته باشد”.

امااین قلم بمشاهدۀ تمایل جدیددرسیاست حکومت نوین در امریکا به این باوراست که پلان ادغام (اف- پاک)درنزددکترین نظامی امریکا منسوخ قرار گرفته، زیرا امریکا خط دفاعی سابق خودرا بمقابل شوروی که خیبر و بولان درپاکستان بود، تغییرداده، اکنون سرزمین افغانستان را بهترین خط دفاعی خود بمقابل تهدیدات ناشی از(روسیه–ایران–چین)انتخاب کرده است.

 دودگر، نه تنها حکومت، بلکه ملت امریکا متیقن شده که مرکز وفاعل تولیدتروریزم در منطقۀ چنوب شرق آسیاپاکستان است ومنافع امریکا واروپا، به استثنای انگلیس، ابن مرکزرابضررخود تشخیص داده و در صدد تخریب آن میباشند.

سه دگر،این قلم متوقع است که جناب آقای حکمتیارازبیست سال جهادوجنگ در افغانستان و بیست سال دیگردرتبعیدواختفا، این درس بزرگ را آموخته باشدکه همه امیال و آمال شخص خودش وحزب اسلامی افغانستان تنها وفقط در یک افغانستان اسلامی، مستقل،آزاد ومتکی بیک قانون اساسی معقول و جدیدکه آرزوهای همه اقشار ملت افغان درآن منعکس شده باشد،  تامین شده میتواند.

در انتظارجواب ازمقام محترم رهبری حزب اسلامی افغانستان میباشم.

باعرض احترام – سیدخلیل الله هاشمیان – کلفورنیا

Leave A Reply