قابل توجه محترم داکتر اشرف غنی رئیس جمهوردولت اسلامی افغانستان

0 717

داکتر سید خلیل الله هاشمیان                         20 می 2017

 

قابل توجه محترم داکتر اشرف غنی

رئیس جمهوردولت اسلامی افغانستان

یقین دارم جناب شما خبر دارید یک شخصیت اروپایی بنام (آقای ریچارد چانسکی) پیرامون سوابق استعماری خط تحمیلی و منحوس دیورند، مقاله ای در یک مجلۀ منتشره در شهر بروکسل پایتخت کشور بلجیم نوشته که جناب شما محتویات آن مقاله را بایدخوانده باشید. آقای چانسکی شخص خبیری از تاریخ استعمارانگلیس درآسیابنظرمیرسدومقام رسمیی هم بحیث معاون اتحادیۀ اروپادارد-، زیرا در مقالۀخود یک توضیح کاملا بیطرفانه و واقع بینانه از ایجاد خط تحمیلی دیورندرا بار اول دراروپا منتشر ساخته وراه حل منصفانه ومعقول نیزتجویز نموده است.

اکنون لازم است جمهوریت اسلامی افغانستان یک وزیر خارجۀ برحال، وارد به رموز سیاسی ودارای وزن و زبان و شخصیتی باشدکه ازین انکشاف بسیار مهم و بسیار مغتنم، که الله تعالی عزوجل بطور غیر متوقع نصیب افغانستان گردانیده، حداعلی استفاده راکرده بتواند.

من دو دپلومات ماهر و آزموده رامیشناسم، محترمان آقایان اکلیل حکمیی و داکتر داودیار، و محترم آقای داکتر زاخیلوال راکه در مدت کارخود در پاکستان بسیار فعال و موفق بوده نیز در پهلون آنها قرار میدهم، و سفارش میکنم شخص شما بایدبااین سه نفرمشوره کنیدکه چطور میشودازین انکشاف (خدادادومغتنم) استفاده شود.

نکتۀ دیگرکه در حال حاضر بسرنوشت تاریخ دپلوماسی افغانستان و هم بمنافع علیای کشور تعلق میگیرد، تقرر یک وزیرخارجۀ برحال ومسئول میباشد- اگرشماباهمکار 50% تان درتقرریک وزیر خارجۀ فعال بموافقه رسیده نمیتوانید، شخص داکترعبدالله عبدالله (ولو موقتا) را به این عهده دعوت کنید، او تجربه دپلوماسی دارد، یک شخص زبان آوراست و بزبان انگلیسی مسلط میباشد، وهم قد وقوارۀ یک وزیرخارجه را دارد؛ مقصد اینکه ازین فرصت مغتنم که خداوند(ج) به افغانستان اعطا نموده استفادۀ فوری صورت بگیرد.

 تعلل و ضیاع وقت درتقرریک وزیر خارجۀ لایق این چوکی، درین فرصت تاریخی، مسئولیت تاریخی را بدوش زعامت دولت جمهوری اسلامی افغانستان میگذارد و ملت افغان حق دارد تقاضا کند که همه جوانب ذیدخل منافع علیای ملت را در نظرگرفته، ازمنافع چوکی وجیب خود بگذرند. باعرض احترام.

سیدخلیل الله هاشمیان – 20 می، 2017

– به نمایندگی ازمجلۀ آئینه افغانستان- کلفورنیا

Leave A Reply