درآمدی بریک مغالطه سیاسی درپارادائیم صلح با مخالفین!(۱۶۷)/ محمد امین فروتن

0 494

     درآمدی بریک مغالطه سیاسی درپارادائیم صلح با مخالفین !

پیوسته بگذشته بخش یکصدو شصت و هفتم :

وقتی دربخش قبلی ضمن برشمردن و کنکاش معادله قدرت بویژه در حوزه  مشروعیت مافیائی به انگیزه ء پیوستن جنرال عبدالرشید دوستم یکی از پهلوانانی که از  تجارب چهل ساله مشروعیت بخشی به حاکمان برخورداراست به قول وقرار های اشرف خان غنی که برویت روحیه دیکتاتورمآبانه با وی انجام داده بود نتوانیست به دلیل شکایت های رقیب اش عبدالله عبدالله مبنی بر تقلب درانتخابات و بوجود آمدن حکومتی بنام وحدت ملی افغانستان که باساس فورمول تاریخی نصف ُ لی و نصفُ لک طراحی شده بود  به  آن قول وقرارها وفادار بماند عَلم مخالفت با رژیم حاکم را برافراشت . هرچند این واکنش ها ی مخالفت با جناح تیم تحؤل و تداؤم گاه گاهی به اثر مداخله نیروهای پشت صحنه که عمدتأ خارجی ها بوده اند بصورت افراطی چنان جلوه داده میشد که گویا همه کسانی که از مخالفت پهلوان دوستم با گروه تحؤل و تداؤم سخن میگویند به خطا رفته اند . زیرا در برخی محافل و گردهم آئی ها پهلوان دوستم با ادبیات غیر قابل باورو بدون چون وچرا اما بصورت سنگواره ای  از حمایت اشرف غنی احمدزی سخن می گفت طبیعی است که اینگونه حمایت های منجمد شده و غلو آمیز پهلوان دوستم در ذهنیت عامه مخالفان اثرگذاربودند .

https://www.youtube.com/watch?v=c72YYmHoZ90

ما در بخش قبلی یادداشت مان تصریح نموده بودیم که پهلوان  رشید دوستم همیشه  به عنوان بانک رأی مشروعیت برای حاکمانی که درچهل سال گذشته بر کشورافغانستان حکمرانی داشتند عمل نموده است .  برای پهلوان دوستم فرقی نه میکرد و اکنون نیز نه میکند که در کاخ ارگ چه زمامداری وبنام چه اندیشه ای می اندیشند نشسته است  ؟ اما درعین حال باید اعتراف کرد که عبدالرشید دوستم  تنها پهلوانی  بوده است  که ریشه درعوام کالانعام  دارد وهرگاهی  که بجایی مراکزاستخباراتی و اهرم های مشروعیت دهی  ثروت بر گله های از عوام الناس حساب بازمی شود پهلوان دوستم تنها رهبر پوپولیستی است که میتواند تا چند صد هزار رأس آدم از تبارقوم شریف  ازبک وارد صحنه سازند ،

https://www.youtube.com/watch?v=uq22e3BLn54

درحالیکه جنگ سالاران دیگری منجمله رهبران بزرگوار مجاهدین از گردهم آوردن  چند صد رأس آدمی  ازهرقوم ، تباری و حزب و دسته ای که باشند عاجز اند .

وقتی خوابهای پهلوان دوستم تعبیر نه می گردد !

این داستان به دوره ای بر میگردد که آقای اشرف خان غنی احمدزی به معیت حاج آغا حنیف خان اتمر بزرگترین دلال شبکه استخباراتی انگلیس موسوم به MI6 تازه ازحج عمره ء ” سیأ ” سی همراه با ده ها میلیون دالرپول نقد و دیگر سوغاتهاو تحفه های  رنگا رنگ  برگشته بود  برای نخستین بار به انگیزه حمایت والاحضرت کرزی از محمد اشرف غنی سبب گردید که جنرال دوستم نیز با شرائط ویژه ای که از سوی تیم انتخاباتی موسوم به تحؤل وتداؤم مورد پذیرش قرار میگیرند .

نخستین ماده ای دهن چرب کنی که پهلوان را اطمینان می بخشید واز تمویل  بخشی از نیروهای تحت امرش بصورت رسمی مطمئن می گشت ماده بوده که درصورت کامیابی محمد اشرف غنی احمدزی  دست کم ده هزاراز  نیروهای ملیشای  موسوم به گلیم جمع رسمأ به ارتش ملی افغانستان می پیوندند . در همان دوران بود که برای یک سرباز نیروهای امنیتی روزانه مبلغ ده دالر بنام اعاشه و اباته حواله میگردید برعلاوه این ده دالر روزانه مبلغ ده تا پانزده هزار افغانی  معاش ماهیانه  برای هرسرباز شامل در نیروهای امنیتی پرداخته می شد . اما این معامله   محمد اشرف غنی احمدزی با پهلوان دوستم آنگاه برملا و که آقای جان کری سابق وزیر خارجه امریکا در یک نشست با جنرال دوستم از آقای جنرال دوستم پرسیده بود که انگیزه حمایت شما از احمدزی چه بود ؟

 آقای پهلوان دوستم نیز گفته بود که ما نباشه به اشاره کرزی صاحب از داکتر احمدزی حمایت کردیم ! و داکتر صاحب اشرف غنی احمدزی برای ما وعده داده که حداقل ده هزار بچه را در صپوپی !! اردوی ملی جذب میکنیم . وقتی جان کیری وزیر خارجه امریکا خبر این معامله بسیار چرب پهلوان دوستم با غنی احمدزی را شنید گفت که گمان نه میکنم رئیس کرزی از احمدزی حمایت کرده باشد ، اینجا بود که پهلوان دوستم به قهر می آید و کرزی را به لعن وطعن یاد میکند و میگوید که نباشه کرزی صاب با من وعده خیلاپی کرد …

https://www.youtube.com/watch?v=KPKHYRTYFqA

شاید جنرال دوستم تصور میکرد و میکند  که میتواند با ازدیاد نفوس ازبک ها با هرکسی که برای قدرت می اندیشد به معامله بپردازد ، اما هیچگاه اطلاع نداشت که این اظهارات به ظاهر ساده ای که یک پهلوان روستائی در محضر یکی از کارکشته ترین دیپلماتها بزبان ساده و با لهجه روستائی بیان میدارد بر تعیین سرنوشت نه تنها وی بلکه سرنوشت افغانستان تأثیر گذار خواهند بود .

 

Leave A Reply