هرکشمش ماچوبک رسوایی دارد/ عبدالرووف لیوال

0 622

طفلی که نام کشمش را درراه فراموش نموده بود ، بعدازفکرزیادبه دکاندار میگوید (کاکاجان ! انگورپنچر داری ؟)

یکی ازین کشمش ها درمجمع (کشمش نخودها) باچشم چرانی به نخود گفت : ( قربان چاک سینه ات شوم) نخود درجوابش گفت ( به خاطر همین بی ادبی ها یت ،چوب رادر……ونت زده اند)

 درکشورماهم هرانگورنامی پنچر( کشمش)،  در انتهایش چوبکی  رسوایی دارد . بدین معنی :

کشمش انگورغوله دان  ( تنظیمی ) :  که با خود چوبک غصب ، اختلاص وفسادرا یدک  میکشد.

 کشمش انگورمی خوش : ( نماینده مردم وممثل قانون ) چوبک قانون شکنی وقلدری را باخودضم دارد مانند قضیه بامیان ، شفاخانه ملالی وقضیه لت وکوب ترافیک  .

کشمش( سنگ انگورک) : برعلاوه ی ایکه در…ون خود چوبک کشتاردارد ، نهایت تلخ هم هست (داعش).

خوبترین کشمش انگورکلک عروس  : چوبک دزدی کابل بانک ،غصب عینو مینه وکمپ اسپ ها راباخوددارد ،مانند کرزی خیل و فهیم خیل .

کشمشهای انگورسیاه : دارای چوبک (سیگار) که این چوبک را(جان –اف – صافکو) در انتهایش زده ولی تاکنون این کشمش هاراصاف نتوانسته  درآن مفسدین چور پور- پشقل دزدان  ، تیکه داران سربازان خیالی ، کلنیک های خیالی ، مکاتب خیالی – جنرال یفتلی ادویه دزد چارصد بسترودزدان اسلحه مثال خوب این کشمش می باشند.

کشمش انگور حسینی : کته کشمش که مثال آن صبغت الله ،پول غیر حاضری دو ساله در مجلس سنا   (پول یتیم وبیوه ) را درخود چون آب حرام ذخیره وکنون آماس نموده . میتوان درهفت میوه از آن استفاده نمود.

کشمش (شنگل خانی ): داکترصاحبان که با انتحاریون دست دارند  مثال آن قضیه ی شفاخانه ی سردارمحمد داوود خان .

کشمش  انگورگوارا : که ازاول چوبک نداشته  ، صادق وغمخور مردم بوده ولی از بغض زیاد چوبک رسوایی کمونیزم را به …..ونش زده اند.

تمام کشمش های فوق به استثنای کشمش آخری در اداره ی (سیگار) با باریدن باران (یانکی ها) تخمر نموده وتعفن آن تمام جهان را اذیت می نماید .

نمیدانیم سرنوشت مردم مظلوم ما با این انگور های پنچر چی خواهد شد ؟

منبع :  اداره (سیگار)  وکوچه ی کشمش فروشی (خیابان امروزی) لب دریای کابل .

عبدالرووف لیوال .

Leave A Reply