ستیج سیاسی ما راه ګم کرده است! / دوكتور صلاح الدين سعيدی

0 611

شواهد نشان میدهد که بخش اعظم از احزاب سیاسی، پيشتازان جامعه و فعالین سیاسی در افغانستان راه ګم کرده اند و بوی از دیموکراسی، آزادی بیان، فعالیت مدنی، و سیاست کادری سالم ندارند. یکی از جامعهء مدنی نشسته در تلویزیون و در رول مستنطق جنایی ادعا در چوکات ژورناليزم تحقيقی ( انويستګاتیف ژورنالیزم ) از محل وقوع جرم مستندات کاملا پر زرق و برق و پاک شدهء اثار مثبتهء ممکن جرم، از محل حادثهء ممکن جرم اورده و ادعا دارد که این قسمت های از راکت و یا موشک است که از انفجار1/6/2017 چار راه ذنبق کابل از پيش سفارت آلمان برداشته است. حال کي ثابت کند که این آهن پاره ها از سیف کدام سفارت ګرفته شده و یا از محل جرم؟ چرا مراجع موظف جنایی این مواد را در محل جرم و از محل جرم ندارند؟ وآن دیګر مظاهرات اعتراضیه در برابر بی کفایتی مرجع امنیتی حاکمیت را مبنی بر ناتوانی ارګانهای امنیتی در ګرفتن امنیت اتباع کشور و آنهم متصل به روز بعدی حادثه، بدون دادن اندكترين فرصت به حاكميت، براه انداخته و آن دیګر امد زمام مظاهره و اعتراض را از نزد دارندهء مجوز مظاهره !؟ ګرفت و آزادی را در حملهء مسلحانه به ارګ رياست جمهوری و کار به بر نظام براندازی نظام و استعفای رئيس جمهور و رئيس اجرائيه و … تمرکز داده و آن تلویزیون طلوع شب و روز در خدمت همین ګروه به بلند ګوی آشوب و بلوا مبدل شد و آن حزب سیاسی که خود رهبری اش را در بین خود حزب شان قبول ندارند، تصویب و اعلان میکند که فلان مشاور امنیت و فلان شخص برطرف شود و در جنب و تأیید مظاهرات اعتراضیه ء با شعار عدالت خواهی قرار ګرفت. هیچ کس نپرسیدچطور ممکن به روز دوم ، بدون تحقیق قضیه این همه اجراات و سبکدوشی های این و یا ن موظف امنیتی دقیق و درست، مستند و معقول باشد؟ کس نپرسید شما با این اعمال اوباشي و حمله بر ارګ و اعتراضیهء مسلح و تهدید چه صلاحیت چنین تصامیم کادری و نظام براندازی را دارید؟ هیچ کس نمی پرسد که اګر ګروه به نام یک حزب به سمت این و یا آن شخص در پست دولتی موافق نیست باید از طریق پارلمان اقدام کند که بقیه نماینده های ملت؟! چه فکر میکنند.

آخر این حاکمیت و نظام یک حزب نیمچه و یک حلقه خاص نیست و یا هست و ما خود را آارم ګرفته و بی عدالتی؟بول و یا تحمل کرده ایم؟ هیچ کس فرصت نداد قضیهء انفجار تحقیق و نتایج با پيشنهادات تدابیری به شمول طرح های کادری پيشکش شود. هیچ کس نه ګفت که توافقات صلح با حزب اسلامی و شعارهای ضد رهبر حزب اسلامی با انفجار مهیب پيش سفارت چه ربط دارد؟ و هیچ کس فرصت این را نداد که اولویت ما چه و چه کارهای باید اول صورت ګیرد؟ هیچ کس از مجوزمظاهره و اعتراض و محل اجرای اعتراض و امنیت آن ګذارش نه دادکه درآن متخلف به مرجع عدلی و قضایی عرفی شده باشد.

دولت داری به عذر و زاری نمود. هیچ کس نه ګفت که مجوز مظاهره و اعتراض را این و آن سازمان کرفته بود و آقای پدرام و ضیا در بین این مجوز داران بود و یا نه؟ هیچ مرجع عدلی و قضایی اجراات در مورد این تخلفات نه کرد و دهها مورد دیګریکه ثابت میسازد ما از ازادی بیان، دیموکراسی و حاکمیت قانون بوی نه برده ایم و صرف تمثیل میکنیم. هیچکس فرصت نداد که جلسه ء و کنفرانس جهانی صلح در افغانستان که عنقریب در نظر است و این یک انکشاف و مسألهء بس مهم صلح برای مردم افغانستان است و ادامه چنین اعتراظام برانداز در موافقت به خواست دشمن، سبوتاژ و کار شکنی بیش در راه صلح و استقرار نیست. آزادی و دیموکراسی را تا آن حد میشناسیم و قبول داریم که به نفع ما باشد. شعار: حق بګو خو به طرف من، را عملاً پيګیری میکنند. و ها شما چطور مدافع قانون و حاکمیت قانون روحیهء دفاع و فدا کاری به آن سرباز خواهید داد که در صورت تبدیل ساختن مظاهره به آشوب و حملهء مسلحانه بر سمبول حاکمیت و ارګ و تخلف از قانون هم نتواند وسایل قهریهء متناسب را به کار ګیرد؟ مراجع امنیتی را به احزاب و ګروهای سیاسی تقسیم کردند و لوی څارنوال با دیدن جرم های مشهود منتظرهدایت رئيس جمهور در تطبیق قانون است. چنین اداره و چنین حاکمیت و چنین دیموکراسی و چنین حاکمیت قانون قابل قبول نیست و دوام کرده نمی تواند. تا دير نه شده، ضرورت جدی و فوری تغیر روشهای موجود است! ما به اجماع ملی احزاب، سازمانها و حلقات سیاسی موجود در افغانستان ضرورت داریم که بر مشترکات و حد اقل ها توافق کنیم. صلح و استقرار، منافع و مصالح علیای کشور ، نهادینه کردن و محتوی درست دادن به آن و حاکمیت قانون اولویت ماست.

این را باید همه در توافقات تجدید توافق نموده و متعهد بودن به آن را به صورت رسمی و تحریری باید اعلان بدارند. انقلاب و کودتا قابل قبول نیست. ما در 17 سال ګذشته افغانستان نیستیم. ساختار ها و انستیتوت های موجود حاکمیت و جامعه را باید نهادینه و محتوی درست داد. جایګاه جامعهء مدنی، احزاب سیاسی و سایر ارګانهای حاکميت و جامعه باید در چوکات درست و تعریف شدهء قانونی فعالیتهای خویش را تنظیم و ما باید به آن متعهد باشیم. متخلف بايد بداند كه حاكميت قانون تخلف وی را مساوحه نه خواهد کرد. تشکیل حکومت موقت و میکانیزم ایجاد آن درین مرحله نه تنها که هدف را تضمین نمی کند بلکی آغاز یک انقلاب و حرکت انقلابی و معطل کردن قانون اساسی کشور است. فهم و توافقات ما درین عرصه باید در مطابقت به قانون باشد و باید از تجارب بشری جوامع در سطح انکشاف مشابه استفادهء اعظمی کرد. اختراع کردن راه ها دیګر و جدید، عمل جبونانه و در خلاف قانون نه تنها که درد اور، غیر مطمین و خطاء است بلکی منجر به عدم استقرار، پراګندګی و از هم پاشیدن حاکمیتو بازګش به دههء ٧٠ است و اين نبايد هيچ افغان خیر اندیش اجازه دهد. آنهایکه کسب چوکي و قدرت، امتیاز و پول کور و کر شان کرده و هنوز هم کمی وطن میاندیشند باید بدانند که نباید موجب تباهی این ملت و کشور شوند.

آنهایکه با عمل کرد خود ثابت میکنند اجیر دشمن اند باید از طرف هریک از ما با نقل قول های مشخص و عمل کارد های مشخص از ایشان در جامعه تجرید و رانده شوند. نباید فرصت داد با تاپه زدن های راست و چپ، خاين و خادم خو سبب فتنه شد! لعنت خدا (ج) و نابود باد انهايكه با دامن زدن به فتنه ها زبانی، قومی و سمتی و چوبک زدن در لجنزارھای گذشته ملت افغان را به جان هم مياندازد!

پایان

 ٥/٦/٢٠١٧

Leave A Reply