گروه لنده غر/ ‎شاه محمد عظیمیان

0 2,238

باز شد کابل پریشان از گروه لنده غر
مردم بیچاره حیران از گروه لنده غر

چورکردند ملک ما یکبار در نام جهاد
باز یکجا گشته گرگان از گروه لنده غر

ملک ما ویران و مال مملکت تاراج رفت
این وطن شد نا بسامان از گروه لنده غر

سیر شد یکباره جمله از خیانت در وطن
باز مردم نابسامان از گروه لنده غر

راه پیـمایان جانی اسـلـحـه انـدر بغـل
در لباس میش گرگان از گروه لنده غر

راه بنـدان سرکهـا کرده اند روی ملـت
درسرک خیمه نمایان از گروه لنده غر

خاینان همچو ضیامسعود و عطا و لطیف
ساخـتـه بـنـدارِ دزدان از گروه لنده غر

یک گله گرگان پنجشیر تیزدندان کرده اند
آمـده کارتـهء پـروان از گـروه لنده غر

بر سر ضیا و پدرام نشهء شاهی زده
هست پشتیبان ایشان از گروه لنده غر

بسته اند ازبهر ویرانی و چور اینها کمر
می شود این شهر ویران از گروه لنده غر

باش یکجا با وطنداان پاک و صادقت
هموطن باشی گریزان از گروه لنده غر

Leave A Reply