وحدت ملى، ضامن بقای ما / دوکتور شيراقا سيدخيلى

0 558

در مورد ملت و تعريف ملت بايد بگوييم. كه ملت عبارت است از اشتراك پايدار إنسانها كه طَي تكامل تاريخي به وجود آمده و بر أساس اشتراك زبان ، سر زمين ، حيات اقتصادي و يك سلسله خصوصيات و خلقيات ملي استوار است . اين شكل از اجتماع أفراد انساني به طور قانونمند و در مرحله معيني از تكامل تاريخ به وجود مي آيد و پيدايش آن وابسته به پيدايش و رشد سرمايداري است .

پيش از پيدايش ملتها أشكال تاريخي ديگري از اجتماع افراد وجود داشته است ، مانند خَيل ، طائفه. ، قبيله و قوم . ملت شكل ناگزير و محصول نا گزير تكامل اجتماعي در دوران بوروژوازي است .

وحدت ملي چيست ؟. و ضرورت يك ملت براي وحدت ملي چيست ؟

وحدت ملي عبارت است از پيوستن داوطلبانه و شعورانه تمام اقوام ، قبائل و مليت ها بدون در نظر داشت زبان ، مذهب به شكل يك ملت واحد و چهره وأحد و بنام ملت واحد . وحدت واقعي تمام ملت به دور منافع ملي يكي از وظائف أساسي هر فرد از ملت است .

وظائف وحدت ملي :

– دفاع مشترك و جدي و داوطلبانه از استقلا ل ملي ،
– دفاع از حاكميت ملي ،
– به وجود آوردن حاكميت ملي واقعي ،
– تطبيق قانون أساسي كشور بطور جدي آن ، غرض قانونمند سأختن تمام عرصه هاي زنده گي اجتماعي كشور ،
– دفاع از منافع ملي كشور
– جلو گيري از عناصر نفوذي بيگانه كه هدف نقض وحدت ملي كشور را دَارد .
– دفاع از ارزشهاي مشترك ملي و همبستگي معنوي و فر هنگي .

Leave A Reply