عجب بې خبر از الفبای سیاست!/د. صلاح الدین سعیدي

0 598

جناب ترامپ تأکید دارد که مانند اوباما مهربان نیست! اما علم سیاست میګوید که در سیاست مهربانی و خیرات وجود ندارد. من مانند اوباما با ادب و مراعات کنندهء حیثیت خود و دیګران نیستم. هرچه دلم خواست همان کنم و نامش را منافع کشور و مردم خود میګذارم. تحت اين نامه و اين بهانه به هر تخلف و جنايت دست زدن نه منافع ملت و نه هم منطق و نه هم انسانيت است. آسانترین حاکمیت و حتی ارزانترین حاکمیت حاکمیت فردی است. قاضی، سارنوال، وکیل، پارلمان، انتخابات، … همه مصرف میخواهند. حلب سوريه را تا توانستند بمب انداختند، نابود كردند و كشتند و بعد افتخار کامیابی کردن و شخصیکه، جنرال روسی ایکه با افتخار اعلام کرد ٣٥ هزار مخالف اسد را كشت برايش جايزه و نشان داده شد. مګر این اشرف المخلوقات چنین پست و ذلیل شد که به شنیعترین جنایت افتخار میکند و شرم و عزت و وجدان ندارد؟ آیا طفل پنجساله سوری که تابعیت امریکایی نیز دارد به زولنه دسبند پولیس کشیدن چه افتخار و عزت و مهربانی و چه رابطه به امنيت امريكا دارد؟ در رابطه به موافقهء انرژی اتومی با ایران ادارهء اقای ترامپ تھدیدات مبنی بر فسخ ان داشت. جانب ایران اعلام داشت ما به آن وفاداریم و اګر جانب امریکایی مشګل ایجاد کند ما هم در منطقه برای شان مشکل ایجاد خواهیم کرد. منظور ایران امکانات ایران مانند حزب الله و ساير حلقات مربوط و معاش خور شان در منطقه و افغانستان بود و است. به همين دليل و دلایل و نه به خاطر كدام مهربانی و خیرات امريكا لهن امریکا درین رابط از آن شدت خود کاست. لذا آن جنایتيكه از انسان و آنهم انسان متمدن و بدون اندكترين خجالت و احساس ګناه ازین متخلفین سر ميزند شرم و ننګ است به نام انسان و نمی توان آنرا عمل انسان خواند! بلی و به یقین بخش ازين اعمال شرم به نام انسان و انسانيت اند! به چه كثافت انسان تنزل كرد؟ الهی رحم. اما سفارش أكيد من و عقل سليم برای حاکمیت کابل و متحدان منطقهءای ضد ترور و دهشت است كه ملت افغان در چار دههء اخیر قربانی زیاد داده، دیګر با سیاستهای خطاء ویا پولیس جھانی شدن نباید این ملت را به چوب سوخت آتش دیګران و به مشکل مواجه سازند. بر حاکمیت کابل است تابیشتر از پيش دقت نموده و بخاطر منافع علیای کشور و ملت افغان در اطهاران و مواضع خود بس محتاط. باشد تا نه شود با اظهارات تشنج زای ممکن با حاكميت امريكا خود را به مشکل مواجه سازد. بلی حاکمیت کابل دقت نموده و استادانه برای جانب امریکایی مستندات ارایه کند و تفهیم نماید که لانهء اصلی ترور و دهشت پاکستان است و چارهء این دانهء سرطانی به نام پاکستان بايد قبل از همه با عمل جراحی قاطع صورت ګیرد. راه دیګری شف شف ګفتن ۱۷ سال گذشته در برابر جزیه ګیران نامرد پاکستانی نه راه حل است و نه هم چارهء کار. بلی تروریست باید تشخیص و در برابرش بعد از تشخیص عمل قاطع متناسب صورت ګیرد. تقسیمات هیتلری رنګ و پوست و منطقه خطاء و تأثیر معکوس ( کونتراپرودکتیف) با زخم های بس بد غیر انسانی دارد که ګریبان امریکا را سلامت نه خواهد ماند. انتخاب راه و روش درست نتیجهء و نتایج را تعین و مقرر میسازد. دامن زدن به تقابل تمدنها به نفع هیچکس نیست! و ما علینا الا البلاغ المبین بې خبر از سیاست یا استکبار؟

Leave A Reply