محمد امین فروتن / مکثی براجماع ملی یا اجماع فرمائیشی تفنگداران!

0 414

پیوسته به گذشته فصل دوم بخش سوم :

زبان مان مو درآورد که میگوئیم  یکی ازعمده ترین مصائب سیستم نبود نقشه راهی است که در آئینه آن فرد ، فردی از شهروندان این سرزمین خود را بنگرند اما  با دریغ وتأسف که این سرزمین بیش از شانزده سال است که تناب های آن از سوی برادران عزیز مان که اکثریتی ازآنها سالهاست شعار تحقق تشکیل حکومت های ایدئو لوژیک اعم از چپ و راست سرمیدهند  با صداقت  نگهبانی میگردد  . از مدت زیادی بویژه از آنگاهی که پیروزیی بارک اوباما رئیس جمهورسابق  ایالات متحده امریکا مژده خوبی برای ارگ نشینان نبود زیرا در زمامداریی وی اکثریتی ازچشمه های دالر و یورو روبه خشکیدن گرفت و سرانجام با گذشت بیش ازشانزده سال بویژه پس از آنکه بنیاد « حکومت مبارکه ء  وحدت ملی برفورمول تقسیم مالی افغانستان!!» بدستان جان کری وزیر خارجه سابق امریکا John Kerry  و و یان کوبیس Ján Kubiš نمائنده سرمنشی سازمان ملل متحد درافغانستان نهاده شد و چشمه های

پربرکت دالری روبه خشکیدن گرفت  داستان بهانه گرفتن ها نیز آغاز گردید . چماق های چماقداران ریختند وهمه قواعد بازی را برهم میزنند  . خدا را هزارشکر که این همه چماق ها بنام اصلاح بلند میشوند اما باید مواظب بود که این  خط اصلاح نیز برخاسته از اعتیاد ثروت که  با شعار اجماع ملی مزئین ساخته شده با جوهرخونین صلح  با چماقداران  نوشته شده و از کوچه تاریک صلح خونین عبورمیکند .اگرچه باید گفت « هرچه از دوست میرسد خوب است ، گرهمه سنگ و چوب است .! » کسی نیست بگوید آخر آنها که امروز منطق صلح و قطع جنگ را برخاسته از اجماع ملی میدانند و این شعار فریبکارانه را بصورت بسیار ماهرانه وبه زبان  متلک گوئی و لطیفه گوئی  بکار می گیرند چی شده است که شعارحکومت صد درصد اسلامی ویاهم دموکراتیک سکولار غیرمذهبی  راسر نه میدهند و آنرا در تعاملات سیاسی بکار نه می برند ؟ بسیار خوب ! ماهی را هروقتی که از آب گیری تازه است ، اما جای این سوال باقی است که درزیر چتراین فرایند صلح مسلح که برخی از مدعیان پایه گذارئی  مفهوم اجماع ملی آنرا نه بحیث یک باور وایمان بلکه آنرا به عنوان ضرورت زمانی و به شیوه  چشک حلالی مطرح میکنند  چه کسانی با آرامش خواهند غنود ؟ شواهد نشان میدهد که جناب اشرف خان غنی رئیس مافیای ارگ خود را  محور وطراح چنین  صلح مسلح میداند اما دائره و میدانی که بحیث یک ضرورت عینی پیرامون و گرداگرد آنرا میسازد چگونه خواهد بود ؟

بنابراین فرد ، فردی ازما به عنوان شهروندان این سرزمین با هشدارسوال طلبی مواجهیم و پرسش سنگینی رویاروی ماست آن پرسش این است که براستی این اجماع ملی در افغانستان بنام کدام یکی از بزرگان به ثبت خواهد رسید ؟ و کدام یکی از این دو حضرات یعنی امام زمانی که تازه از جمکران لغمان شریف ظهورکرده و یا هم میزبان وی حضرت محمد اشرف خان غنی دومین متفکرتقلبی  جهان که قبلأ در یک زدو بند استخباراتی وپس ازیک  قرعه کشی ای انتخاباتی مملو از تقلب ازجیب جان مد خان کری بیرون آمده است ورود کلیمه « اجماع ملی » را بنام اش  ثبت گردد.اما حکایت اصطلاح  اجماع ملی در جامعه جنگزده افغانستان نیز مانند هر مسأله دیگری تابع شرائطی است که بصورت مرموزی درافغانستان جریان دارد.بدنیست اشاره ای به حرمت نهادن  به اصطلاح به  «اجماع ملی»

در بستراظهارات وعملکردهای امروزیی خانقاه ارگ وخانقاه شورای امنیت واقع در دارالامان شریف داشته باشیم تا دریابیم که واقعأ حکایت میراث «اجماع ملی» چگونه است ؟ وکسانی که به انگیزه های گوناگون از ارشادات هردو بزرگوار استفاده می فرمایند از چه طیف ومنزلت در جامعه بهره مند اند ؟

http://www.dailymotion.com/video/x5trdbo

می بینید عزیزان که حضرت مرشد چگونه وبا کدام فورمولی به اصطلاح «اجماع ملی» را به عنوان راه حلی میداند که با طرح های گذشته تفاؤت اساسی دارد ، واقیعت این است که در اظهارات تازه جناب مرشد که پس از ظهور ارشاد فرمودند به جز بازی با کلیمات چیز تازه ای به نظر نه میخورد ،

 زیرا مرغ جناب پیشوا یک لنگ ِ دارد وهمیشه درعادات و خصلت های آن حضرت هیچگونه تغییری به مشاهده نه میرسد مگر عوام کا لانعام از باب عوام بودن ندانند!! ، روایات موثق وصحیحی  وجود دارد که حضرت برای حل مشکلات نه تنها افغانستان بلکه ازبسیاری بلاد جنگزده جهان بشری نسخه واحدی دارد که رؤس عمده آن تشکیل حکومت صد درصد اسلامی بر مبنای انتخابات آزاد و  قابل قبول برای تمامی اطراف ذیدخل در افغانستان ،

http://www.dailymotion.com/video/x5trer4

هرچند از افاضات و ارشادات بسیار صریح مبنی بر اینکه آن حضرت طرح تشکیل حکومت صد درصد اسلامی ، برمبنای انتخابات آزاد وقابل قبول برای همه اراف ذیدخل را به مثابه فورمول لایتغیر برای همه بشریت و تمامی اعصار تاریخ میداند وجود دارند و ما صرف بر بخشی از اظهاراتی اکتفانمودیم که چند سال قبل حضرت حکمتیار در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ژوندون متعلق با آقای محمد اسمعیل یون منتشرشده بود .

 http://www.dailymotion.com/video/x5rwk7j

 اما کمی درباره اینکه حضرت محمد اشرف غنی دومین متفکر جهان و فرمانروای مطلق العنان افغانستان بزرگ با تاریخ پنج هزار ساله که چرا و  چگونه  خود را مخترع واژه « اجماع ملی !!» می خواند و هرروز فرزندان صغیر وکبیر کارمندان ارگ شریف را در راستای « اجماع ملی !!» ارشاد می فرمایند باید به عرض رساند که حضرت متفکر نیز آخیرأ وظیفه یافته است تا به مناسبت وبی مناسبت اهالی ارگ شریف  را که در طعام خانه های آن ارتزاق می شوند فرا می خواند و ….

 

Leave A Reply