محمد امین فروتن/ بزرگداشت ازیک عصیان ! – استقلال بدون امان الله خان ؟   

0 640

    

پیوسته به گذشته فصل دوم بخش هشتم :

آخیرأ رسم شده است که هرکه خواسته باشد در جامعه جنگزده افغانستان تمرین سخنرانی کند گذشته ای ملتی را باید با ادبیات و کلیماتی غیر مستند و نا مأنوس مذهبی زیر سوال ببرد .!! اینکه عبدالرسول سیاف  یکی از نامدارترین رهبران  مذهبی بگوید که فلان آقا به حمایت از یک حکم قرآن کریم که مسأله ستر بود از طرف امان الله خان شهید شد …….

http://www.dailymotion.com/video/x5xd4bv

بدون شک بیان چنین روایت ضعیف و موضوعی کوبیدن آخرین میخ بر تابوت ترقی و آزادی کشورهای مسلمان شرقی بوده که راه آشوب های فروان دیگری را نیز فراهم ساخت و همین نگاه  معیوب به تاریخ کشور سبب شد تا در بازار مکاره سیأ ست و بر منبر های از مافیای حاکم بر افغانستان  نیمچه ملاها و شبه روشنفکران با افکار و اندیشه های گچ گرفته حضور یابند و نهضت بزرگ اصلاحی  امانی  و یاهم هر حرکت دیگر تاریخی را با ملاک هاو فورمول بندی های  زمان معاصر اندازه گیری نمایند  .

http://www.dailymotion.com/video/x5xd3dh

بی خود نیست که ازقدیم گفته اند و هنوز هم میگویند « ترک عادت مـــوجب مـــرض اســــت !!» وقتی کسی که با داشتن مدرک فوق لیسانس اش از بزرگترین پوهنتون جهان اسلام ” الازهرشریف” مباهات می فرمائند و برای اثبات باطل خود چند کرور شاهد استشهادی دارند ، فکر نه میکنم عزیزان خواننده به سخنان بکر و فرمائیشات داهیانه ای از برخی فلاسفه ناقص العقول بی بدیل توجه نکرده باشند و آنرا کم اهمیت تلقی  نموده باشند  که در همین کلیپ ویدیوئی میز مدور تلویزیون خورشید در ذکر دوره امانی و شخص حضرت امان الله خان بیان گردیده است .!

تا یادما نرفته باید به عرض برسانیم که اکثریتی از شبه روشنفکران و نیمچه ملا های ناقص العقول عصرما عادت کرده اند تا با توجه به ادبیات متعلق به دوران سکون و تحجرنورم های را نیز از یاد نبرند که آنرا نورم های اعداد می نامند و همچون زبان میخی با پسوند فیصدی بیان می دارند ، مثلأ صـــد در صـــدی اسلامی !!

http://www.dailymotion.com/video/x5w15fq

ویا عکس آن!شاید دلیل این امرزرنگی خارق العاده این جماعت است که هیچگاه به اصل “نسبیت” بویژه در باره معادلات اجتماعی و سیاسی در حوزه زندگی بشری قائل نیستند . بدون شک این تز معیوب و این نگاه بیمارنسبت به زندگی بشردرتاریکترین لایه های زندگی دیکتاتوران وفرعونیان تاریخ باید جستجوکرد. البته باید گفت که زندگی بشر و اصولأ آفرینیش هستی برخلاف رویه و خواست منجمدانه  دیکتاتورها و جباران تاریخ نه بر تکامل سنگواره ای و منجمد بلکه به تزی وابسته به تیوریی “نسبیت” استوار اند .

این شیوه برای هر انسان منصف و روشنفکر آگاهی  اجازه میدهد که همه گذشته تاریخی خویش را با نقد سازنده و ارزشمند مورد تحلیل وارزیابی قراردهند .   اما جالب ترین و درعین مسخره آمیز ترین تجلیل و بزرگداشت از روز استقلال آنگاه است که وقتی جوان کم سوادی که با مشکل میتوانیست مطلب نوشته شده را از روی متن آن قرئت نماید برای قرئت پیام ارسالی گلبدین حکمتیاریکی از رهبرانی را که تازه ظهور نموده و به قافله رهبران ریأ کار مذهبی  پیوسته فراخوانده شد و پیامی از پدرش گلبدین حکمتیار را قرئت نمود که مملو از تناقضات و ابهامات بود .

http://www.dailymotion.com/video/x5xhw06

شگفت ترین بخش این پیام آنگاه بود که وقتی حضرت حکمتیار پیامش را با جملات و کلیماتی چون ملت غیور ما تقریبأ  صد سال قبل بر انگریز ها ی استعمارگر غلبه یافت چنانچه تقریبأ سی سال قبل در برابر روسها ملت مارا به پیروزی رساند لهذا از فرد فرد  مردم مجاهد افغانستان که در این جهاد سهم گرفته اند ابراز سپاس میکنم . …….

میگویند شخص پررو و لافوکی در مراسم یادبود شخصی که نسبتأ از  شهرت خوبی برخوردارو به اجل حق رسیده بود  سخنرانی میکرد وقتی یک جمله ای از آن مرحوم یاد آوری نمود ه بود سپس تمامی سخنرانی اش مملو از صفاتی بوده که سخنران درباره خود بیان میداشت و هرگاه ناگزیر می شد از مرد متوفی یادی بنمایند بصورت ماهرانه سعی میکرد تا بازهم خود را نسبت به وی چنان با بزرگنمائی یاد کند که گویا متوفی همیشه مرهون محبت هایش بوده است ، نوع بزرگداشت  جناب گلبدین حکمتیار نیز با چنین شیوه استواربوده است . این شیوه آنگاه جالب به نظر میرسد که جناب حکمتیار به طرفداری ازامیر حبیب الله کلکانی در دوران جهاد مقدس علیه اشغالگران شوروی سخنان مبسوطی ایراد داشته بود .

http://www.dailymotion.com/video/x5xii84

از اینگونه برخورد و واکنش نامدارترین رجال تاریخ افغانستان بخوبی به مشاهده میرسد که با دریغ وتأسف رهبران ارشد جامعه و تاریخ ما بی آنکه بدانند آفتاب ازکدام سو برمی خیزد با شیوه نوین و معروف مهره های استعمارجدید برای برانداختن یک حقیقت زرین تاریخی ازآن بد دفاع می کنند. .!» با اینکه سخت باورداریم .چنانچه قبلأ خاطرنشان ساختیم  واکنون نیز براین  باوریم که تمامی رجال و بزرگان تاریخ وقتی درمسیرزندگی به هراندازه ای که به پیش میروند به همان اندازه نیز امکان ؤقوع اشتباه وجود دارد اما این اشتباه آنگاه به گناه مبدل میشود که مجریی آن  بدون آنکه از عواقب و عوارض یک اشتباه آگاه باشند  در بدل مواجب و به سفارش بیگانه های طماع در جامعه خود به اجرأ درمی آورند .

               استقلال بدون امان الله خان ؟       

http://www.dailymotion.com/video/x5xd0gh

استقلال افغانستان با نام امیر امان الله خان غازی و سائر قهرمانان معرکه استقلال چنان  گره خورده است که نه میتوان با این سادگی و معامله گری آن را مخدوش ساخت . بدون شک  یکی ازبرجسته ترین معیارهای که درتوجیهات فکری وزندگی عملی انسانها به نظر می خورد واکنش دربرابر پدیده ای بنام بیگانه گی است که در امتداد تاریخ جوامع شرقی همچون مرواریدنایابی می درخشد .

وقتی لشکری ازچکمه پوشان انگلیس برای نخستین باربرحریم سرزمین مقدس افغانستان تجاؤز نمودند وجدان تاریخی شهزاده  امان الله که فرزند  یک امیر بود به حرکت آمد که هیچگاه  نه میتوان با فتوی های جعلی و وثیقه های فرمائیشی آنرا مخدوش  ساخت. ونه میتوان با چسپ تصاویر قهرمان و سائر قهرمانان معرکه استقلال و آزادی با تصاویری ازدلقک ها ی فرومایه متملقان و دلقکها را شستشو نمود و آنها را درجمعی از آزادی خواهان به شمار آورد.

چنانچه می بینیم در جغرافیای بنام افغانستان و پس ازحضورسربازان ائتلاف بین المللی ضد تروریزم پروژه مسخ ارزشهای ملی نیز کلید خوردوضمن    تجلیل ریأ کارانه ازروز استقلال تصاویر برخی از مهره های دست نشانده  را با تصاویری ازامان الله خان که در مقطعی از تاریخ نسبت به بیگانه گی مانند جرقه ای ازآتش برمی خاست ،  ضمیمه نمودند. بدین سان مانند دیگر حوزه های مصنوعی زندگی یک ملت ، بذر هویت افراد نیز بصورت جعلی و مصنوعی درسرتاسر قلمرو افغانستان پاشیده شد.

Leave A Reply