میدیا، تلویزیون و رسالت آن!/ د. صلاح الدین سعیدی

0 446

میدیا، تلویزیون و رسالت آن! يك اصل غير قابل گذشت ميديا در رساندن اخبار و تصاویر از وضع و یا در تقدیم تحلیل سیاسی توسط متخصصین فن، همانا کار متوازن و عینی بودن آن است. میدیا که تلویزیون جز آن است خود سیاست نمی کند و باید نه کند و ګردانندهء برنامه باید و باید عینی باشد. میدیا و از جمله تلویزیون رسالت دارد تا بیننده را در مورد آنچه در ماحولش واقع میشود به صورت عینی و متوازن آگاه و با خبر سازد و حق قضاوت را بینند نه ګیرد. فاکت، ارقام و در صورت تلویزیون. تصویر و ویدیو دهد و نتیجه از آن را له بیننده بګذارد. تفاوت برنامهء تلویزیونی و رادیویی بحث بس جالب است که باید مراعات شود که به این ترتیب بخش اعظم برنامه های تلویزیونی افغانی برنامه های پُر مصرف. رادیویی اند. به هر صورت حضور آقای هارون … در تلویزیون فارسی رادیو بی بی سی به مناسبت های مختلف و از جمله امروز دوشنبه 22/8/2017 و پخش نظریات و اظهارات یکجانبهء شان در مسایل افغانستان به یقین به اعتبار تلویزیون وزین بی بی سی جدا صدمهء میزند. اینکه علت و آنګیزهء چنین کار تلویزیون فارسی بی بی سی چه باشد. در فکرم جوابهای متعدد به اين روش تلويزيون فارسی بی بی سی خطور میکنند که عامل نفوذ شبکه های ایرانی و در آمد مالی شخصی را مانند حد اقل دواحتمال از احتمالات دیګر میتوان نام برد. د. صلاح الدین سعیدی 22/08/2017 ۰۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸

Leave A Reply