دیموکراسی و مدعیان کاذب آن؟

0 442

دیموکراسی و مدعیان کاذب آن؟ درین روزها تهدید های شدیدی در افغانستان درمقابل نظریات دیګر غیر از نظرخود ديده و شنيده ميشود. با تعجب اقای هارون …، امروز در برنامهء تلویزیونی بی بی سی، چرند ګفت و ګپ های زد که ممکن خوش خود و ګروهش می اید. ما خوش داریم و مود روز هم است که خود را دیموکرات جلوه دهیم و اکت روشنفکر کنیم. اما خوش داریم هر كس بايد به ميل و تصويری که ما کشیده ایم صحبت و رای موافق دهد. در مسايل بحث داریم که اصلاً به آن وارد نيستيم. به اين ترتيب ديده ميشودكه این دیموکراتهای قلابی در عمل از دیموکراسی فرسخها دور اند و به مصالحهء سیاسی که یک ضرورت است، باور ندارند، تلاش فريب ديګران دارند. حزب اسلامی و و یا فردا آن طالب و یا هر کسیکه مطابق مصالحهء سیاسی با حاکمیت توافق کند، حق دارد هویت خود را داشته باشد و نسخه های خود را برای آیندهء کشور و در مورد ګذشته ابراز دارد. ماهای. که ازین و یا از آن نظریات. این ګروه و یا آن ګروه، این شخص و یا آن شخص خوش ما نمی آید و تأكيدات اين و يا آن ګروه و شخص برای ما موجه جلوه نمی کند عکس آنرا. و یا منطق رد آنرا ارایه بداریم . سخن مرکزی این است که هیچ کس ، ګروه و سازمان حق نداشته باشد برای معتقدات و برنامه های خود دست به تشدد بزند و ملت مرجع مشروعیت سیاسی برای این و یا حزب باشد. چنین است راه حل ممکن بلاخره باید قبول کرده ورنه همان کشتن و انفجار و به صلح و رفاه نه خواهیم رسید. فراموش نه کنیم که حزب اسلامی به رهبری. آقای ګلبدین حکمتیار تسلیم نه شده و مصالحهء سیاسی بی هویت سازی و تسلیمی نیست. آنهایکه در انتخابات آینده( اګر شفاف و تحت نظر و ارادهء ملت باشد) زوال خود را میبینند و آنهایکه به زور و زر رسیده به کمک ب٥٢ ادامه ء بقای خود را در جنګ و تصرف همه امتیازات جامعه دیده، مصالحهء سیاسی را در ١٧ سال ګذشته با طرح های غیر قابل قبول ناکام ساختند، مرتکب تخلفات صریح از قانون میشوند، از حاکمیت کابل جزیه میګیرند. حرکات مافیایی، خفه کردن هر صدای مقابل شان( موجه، منطقی و یا غیر موجه و غیر منطقی) را به روز روشن با روپوش کردن نام های زیبا و عوامفریب میپردازند، مبلغ هر نظر دیګر غیر از نظر خود شان را تهدید به مرګ و آشوب میکنند، و نظريات در مورد بی عدالتی های وسیع در ١٧ سال ګذشته( وارد و يا غير وارد) را با تعابير بس بد توجيه ميدارند بايد بدانند كه نه ديموكرات، نه عادل و نه خدمتګار، وطن و مردم به یقین متعصب و یا کور اندیش. بیش نیستند. این افراد کشور را به بحران میبرند و با تجارت بر خون و باروت فاجعه خواهند آفرید. اینکه احمد دیروز چه میکرد و شما چه میکردید؟ و اینکه( پس پرده کی خوب است وکی ذشت) و اينكه كی صالح، مصلح و شخص درست و مناسب برای خدمت به کشور است و کی شایستهء خدمت. برای ملت و اینکه کدام نسخه برای حل مسایل مطرح کشور و جامعه بهتر است، در عالم اسباب همان تصميم ملت است كه بايد در مقام اول قرار داشته باشد و هر اعتراض و نظر مخالف را باید بدون تهدید و یا بدون تهدید به مرګ برخورد و جواب منطقی ارایه. انهایکه با زور ګویی و تهدید به ضد مصالحهء سیاسی استاده شده و هر صدای دیګر غیز از صدای خود را تهدید به ترور و دهشت دارند، باید بدانند که جرم بزرک غیر قابل قبول را مرتکب میشوند. باید دانست و آګاه بود که ملت با تمام دقت وضع را تعقیب و سیر حوادث را دقیقاً تحت نظر دارد هرکه پا کج میګذارد و اظهارات نادرست و یا درست دارد با بمام دقت میشنود و خود قضاوت دارد. أمیدواریم عقل سلیم بر استکبار، تکبیر، غرور بی جا، افراطيت پېروز شود. امیدواریم عوض دست بردن به تهدید در راه رسیدن به ارادهء ملت مشترک کار کنیم که سبب نجات دارین شده و فتنهء روی زمین نه شویم. همانګونه که خود حق رای داریم، دیګران نیز حق رای، نظر و موضع دارند. با تهدید نباید لست تخلفات خویش را ازین هم دور و دراز تر ساخت. قضاوت تأریخ سخت بی رحم است. از روزی باید ترسید که ګفته شود: وامتازوا الیوم، آيها المجرمون. و ما علینا الی البلاغ المبین

Leave A Reply

Your email address will not be published.