پیشنهاد سترګ برای روزنه صلح! /عبدالرووف لیوال

0 443

تلک خرس این بارخصیه ی بوزینه اتازونی رامحکم ګرفته وجهت رهایی آن :

این پیشنهادیست ازدهن خیلی کوچک ولی بخاطر تعمیل یک هدف خیلی بزرګ ، خداکنداز دهن من حقیر،فقیر،سراپا تقصیرجهت نیل به صلح درکشور ماوکشورهای همسایه درنظرګرفته شود- ګردل بسوزد،ازچشم کور هم اشک میریزد.

مقدمه : اخیراٌ روسای ستادارتش چهار کشورهمسایه شامل تاجکستان ،افغانستان ، پاکستان وچین در شهر دوشنبه جلسه ی مشتر کی جهت همکاری در سرکوب تروریسم و آورن صلح به منطقه داشتند وخبرهای هم به رسانه هادرز نمود که قراراست این چهار کشور یک ارتش مشترک بخاطرمبارزه باتروریزم واعاده امنیت در منطقه ایجاد نمایند .

به ارتباط این مژده اولاٌ درمورد سرحدات افغانستان معلوماتی خدمت شما ارایه میداریم :

کشورافغانستان مجموعاٌ ۵۵۲۹کیلومتربا همسایه های خود سرحد مشتر ک دارد که ازجمله باایران ۹۳۶کیلومتربا ترکمنستان ۷۴۴کیلومتر ، باازبکستان ۱۳۷ کیلومتر ،همراه با تاجکستان ۱۲۰۶ وبا پاکستان هم۲۴۳۰کیلومتر میباشد.

اصل پیشنهاد بنده منحیث یک شهروند درجه سوم افغانستان طور آتی میباشد :

اګر مادرتمام سرحدات افغانستان بعداز هر ۳کیلو متر یک پوسته ی سرحدی افرازنماییم مجموعاٌ ۱۸۴۳پوسته نیاز است واګر درهرپوسته ۸نفرنظامی را توظیف داریم به۱۴۷۴۴نفرنظامی ضرورت است ، که به هر کشور۳۶۸۶نفرسهمیه میرسد .

اګراین۳۶۸۶نفرنظامی سرحدی افغان راارتش امریکا تجهیز و اکمال نماید.

۳۶۸۶ نفرنظامی سرحدی تاجکستان را ارتش روسیه تجهیز واکمال نماید.

۳۶۸۶نفرنظامی سرحدی چین را خودچین  و ۳۶۸۶نفرنظامی سرحدی پاکستان راهم خود پاکستان ولی با رعایت وتطبیق مواد آتی :

  • تشریک اطلاعات استخباراتی مشترک ،همکاری ومساعی باهم ،بدون اهداف جاسوسی وتخریب یکدیګر.
  • ایجاب مینماید که ګزمه ی مشترک هوایی مشترک از پوسته ها عندالموقع خبرګیری ونظارت نماید باپرسونل مشترک هرچهار کشور – هیات نظارتی بلند رتبه نظامی با شمولیت امریکا – هند – ناتو- عربستان سعودی – ترکمنستان – ازبکستان وایران بدون تخریب یکدیګر از کار کردګی پوسته ها ارزیابی نمایند .
  • افراز پوسته ها قبل ازموسم برف باری با اکمالات هوایی در مناطف صعب العبور صورت ګیرد واکمالات لوژستیکی از طرف امریکا – چین وناتو با یک نفر ناظرملل متحد ویکتن ازکنفرانس اسلامی صورت ګیرد .
  • ارتباط مخابراتی قوی بادستګاه های چون (کودان) از محلات صعب العبور ۲۴ ساعته موجود وراپور دهی ساعت وار به نوکریوال مرکز مشترک که در شهر کابل باشد صورت ګیرد .

۵   –   قوماندانی مرکز مشترک بصورت دوره یی ازبین کشور های عضو باشد – تعویض افراد نظامی جدید بعد از هر سه ماه صورت ګیرد .

۶  –  برای موظفین این پوسته ها معاش فوق العاده در نظر ګرفته شود.)معاش مفت خوران شورای نامنهاد صلح برای اینها داده شود )

۷ –   این قومندانی الی یک سال وظیفه ی خودرا انجام دهد ودر صورت موثریت ، مدت آن به موافقه هر چهار کشور تمدید ګردد.

۸-    اتهام بستن بی مورد به یکدیګر قطغن ګردد وفضای فوق العاده ی همکاری تضمین داده شود.

۹-  برای پوسته ها جهت ترصد فاصله ی یک ونیم کیلو متر دوربین های قوی تهیه شود .

دراخیر یک نکته ی مهم : شخصی به یک اسب ضرورت پیدا نمود – نزد همسایه خود رفت وبرایش ګفت ( برای ساعتی اسب شمارا کار دارم ) همسایه برایش ګفت( اسب من خو سیاه است) شخص پرسید مګر اسب سیاه راسوار شدن ناممکن هست ؟ همسایه جواب داد ((اګر بهانه است خو همین است )) حال اګر به ارتباط کشورما بهانه ها نباشد ، انشاء الله صد درصد امنیت آمدنی است وهمه ی منطقه به ثبات خواهد برګشت . سعدی چه خوش ګفته (بنی آدم اعضای یکدګرند- چو عضوی بدرد آوردروزګار + دیګر عضوهارانه ماندقرار) یاهو!

عبدالرووف لیوال

Leave A Reply

Your email address will not be published.