تعبیر دیګر از تحلیل جناب م. ستیز! /د. ص. سعیدی

0 407

به فکر من ظالم و متجاوزیکه ( پاکستان) بر خانهء شما ( افغانستان) تجاوز كرده و به حريم خانهء شما ( من) داخل شده و مال و متاع ما را ګرفته و حال به ناموس چشم بد دارد نباید مقاومت کرد بخاطریکه دزد، ظالم و متجاوز ( پاکستان ) اسلحه و قوت دارد و دزدان و ظالمان دیګر را برای کمک خواسته میتواند و در صورت مقابله استعمال اسلحه و زور خود را کرده میتواند و …. و اګر همسایه و متحد پيدا کردیم كه در مقابله به تجاوز و دشمنی با متجاوز مارا یاری میرساند و لو برای اهداف خود، درین صورت جنګ و نزاع میشود و فیر و استعمال سلاح میشود لذا نباید ما ( داكتر غني و داكترعبدالله ) در همراهی سیاست دفاع و در همراهی آن مخالف ظالم (استراتيژي جدید امریکا) عجله كرد. ظالم و متجاوز پناه ګاه و متحد دیګر ( چین و روس ) داشته ميتواند و متحدين و امكانات داخلي ( ستون پنجم ) ميتواند داشته باشد و اين قرار اظهارات مبصر سياسي جناب ملك ستيز به نفع ما نيست. خدمت جناب ملک ستیز مبصر سیاسی باید ګفت که در پاکستان چین سرمایه ګذاری ٥٥ ميليوت دالری ( راه كاشغر ګوادر با ضمایم) كرده و برنامهء تأسیس پایګاه نظامی چین در پاکستان روی دست است و این ما نیستیم که مشکل ایجاد کرده و در حق کس تجاوز میکنیم. این پاکستان و ایران است که برحق ما تجاوز کرده اند و نمی ګذارند در خانهء خود مالک خانه و عزت خود باشیم. از آب، معدن، بازار، حاکمیت و …. خود استفاده کنیم.

اګر در دفاع از عزت و شرف خود کس برای ما و یا امریکا مشکل ایجاد میکند و یا درد سر به امریکا میشود و دشمنان متحدین دیګر دارند و … استدلال بس ضعیف … است و چنین سفارش از مبداء خطاء است. ضرورت نیست در غم ایجاد مشکل. ممکن برای امریکا و یا کشور دیګر باشیم. و ضرورت هم نیست مانند متعهد به افغانستان دیګران را که بعد از ٤ دهه يك موضع به نفع دشمن ما رویدست ګرفته اند بترسانید و متوجه مشکل سازید. بلی شهامت و قربانی دادن را باید اموخت و اګر در راه دفاع از عزت و ناموس انتخاب و ګزینهء دیګر نباشد که نیست، از جنګ نباید. هراسید و دیګران را ترساند. پاکستان دیګر ګزینه را برای ما نه ګذاشته و دست متجاوز باید قطع شود. جانب افغانی و جناب حامد کرزی ٢١ بار از ارګ به شهر كابل سفر نه کرده که به پاکستان کرده و جناب اشرف غنی تا بارک های نظامیان پاکستان هم رفت. اما پاکستان تغیر نه کرد و شناخت من در همان اول همین بود و است که این دانهء سرطانی منطقه را باید از بنیاد معالجه کرد. اګردرین راه متحد قوی یافت ، فرصت را نباید با همچو تحلیل های ضعیف ضایع کرد. این به صورت قطع به معنای تایید کور و کر بمباردمان و کُشت و خون انسانهای بی ګناه و افغانها نیست. وقت ضرورت چو نماند ګریز دست بګیرد سر شمشیر تیز و این همان وقتش است!

د. ص. سعیدی ٤/٩/٢٠١٧

Leave A Reply

Your email address will not be published.