بیماری ایچ پایلوری /داکتر امید همکار 

0 648

1-هیلکوباکترپایلوری چیست و تشوش ان بالای معده:
یک نوع ازباکتریا است که بار اول درسال 1982میلادی توسط دو دانشمندصحی بنام های rabin warren وbarry marshal درکشوراسترلیا کشف گردید.
قبل ازاین تاریخ کسی به این فکرنبودندکه میکروبی هم وجود داردکه میتواند دراسیدمعده رشدوتکامل نماید.
جهت این کشف بزرگ وتاریخی این دو دانشمند توانستندکه درسال2005جایزه نوبل را از ان خودکنند.
هیلکوباکترپایلوری یک باسیل گرام منفی است که درابتدادرقسمت غشای مخاطی معده جابجاشده که سبب تخریب حجرات مخاطی واپتیلیوم میشود.که به تعقیب ان درهمان ناحیه ابتدا تورم والتهاب بوجود میاید ودرحالت پیشرفت وتیره مرضی سبب زخم و تثقب یا سوراخ شدن معده میگردد.
2-وقوعات H.pylori در جهان!
ایچ پایلوری یک مشکل جهانی است درتمام ممالک معمول میباشد.البته درممالک که اقتصاد پاین و درحال توسعه میباشد وقوعات ان زیادمعمول میباشد.علت معمول بودن اش درممالک غریب به این دلیل است که اکثرباشنده گان ان درحالت زندگی بدی اقتصادی قراردارند.واز زندگی کامل صحی برخوردار نیستند.عدم موجودیت مناسب شیوه زندگی مانند محیط زیست،اب ناپاک اشامیدنی،غذاهای باسی، مراعات نکردن نظافت،عدم موجودیت مکان های مخصوص جهت رفع حاجت .
3:-.اعراض وعلایم که درقبال ایچ H.pylori به وجود میاید!
باکتریا ایچ پایلوری مانند دیگرانتانات به شکل حاد سبب وتیره مرضی نمیگردد.بدین اساس در ابتداشخص مبتلابه h.pylori از اعراض خاص شکایت ندارد لیکن هرگا غشای مخاطی معده راتخریب کند سبب یک سلسله اعراض نزد شخص میگردد.که شامل حالات ذیل میباشد:
گرفتگی و درد در قسمت اپی گاستریک ،سوزش معده،دلبدی،انتفاخ بطنی،سوهاضمه و کم اشتهایی و درحالات پیشرفته که زخم معد به وجود امده باشد استفراغات خونی نیز میتواند شامل اعراض مریض شود.
4-اختلاطات H-pylori
ایچ پایلوری سبب اصلی زخم های معده و اثناعشر بوده،که 90فیصد سبب زخم معده و 70فیصدسبب زخم های اثناعشربه تعقیب این وتیره مرضی به وجود میاید. باید گفت یکی از اختلاطات دیگرh.pylori سرطان معده میباشد. که از1الی3 فیصد تثبیت گردیده.
5:-تشخیص H_pylori :
تشخیص ایچ پایلوری را میتوان که به چند طریق انجام داد.
-ازطریق تست خون
-از طریق مواد غایطه
-اخذبایوپسی توسط اندوسکوپی
-ازطریق تنفسی
6:-تداوی مرض:
در صورتیکه تشخیص دقیق و درست h.pyloriصورت گیرد وتداوی ان توسط متخصص ورزیده با دوز درست وکامل دوایی با توصیه های غیر دوایی شروع شود این مرض میتواند در ظرف سه الی شش ما بکلی از بین میرود .به طورمعمول
رژیم تداوی دوایی h.pylori به شکل Triple Trapyصورت میگیرد قرار ذیل است
Amxicillin+clarithromaycin+PPI
کمباینیشن تداوی را میتوان تغیر داد مثلا از ادویه های ذیل نیزاستفاده کرده میتوانیم:
Metrinedazol
Bismot
Levofloxacin
تداویی فوق دو الی سه هفته باید توصیه گردد.
بعضی اوقات از سبب عدم تحمل دوا ،دوز نا تکمیل دوا،نه گرفتن به وقت زمان دوا و یا هم کیفیت پاین دوا سبب ناکامی تداوی میگردد.
در این اواخر تداوی چهارگانه نیز قابل دسترس است که در اینده میتوان درباره اش صحبت کرد.
رژیم کنترول غذایی همزمان با تداوی دوایی ضروری است. که شامل:پرهیز از غذاهای ثقیل،مانند گوشت، لوبیا ،اشیاسرخ شده،ترشی باب ،مرچ و ترکاری خام شود.
7:-وقایه :
وقایه بهتر از تداوی است پس لازم است که یک محیط پاک داشته باشیم،مواد غذایی تازه شستن دستان قبل و بعد از صرف غذا وبطور کلی نظافت کنترول شود….

 

با احترام داکتر امید همکار

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.