لاف و پتاق را لغوه کرد! / داکتر صلاح الدین سعیدی

0 306

لاف و پتاق را لغوه کرد!

نور تظاهرات 15 ولایتی را لغوه کرد! اما واقعیت این است که لاف و پتاق را لغوه کرد! کدام دیوانه به همچو مظاهرات بیاید! همه میدانیم که دکانداران سرای ها و سرای باشی های دکانها و مراکز تحت نام و سوء استفاده از چوکي حکومتی در مزار شریف که در ملکیت شان است در نمایش های مختلف همان تکراری ها اورده میشدند و حاکمیت مرکزې ترسانده میشد. حال اګر اقای نور قادر شود در سه ولایت مظاهرهء دوهزار نفری به راه اندازد( چه رسد به ۱۵ ولایت) وی انتخاب من خواهد بود. واقعیت این است که فریب، تهدید و سوء استفاد را بکار میبرند. من خوش بودم و منتظر بودم که این تهدیدش هم نقش بر آب شود اما کدام مشاور هوشیار پيدا کرده و مشوره داده که بګذر ازین که سیر و پودینه رسوا میشود لذا از اعلان اعتراض دست برداشت!

Leave A Reply