نگاهی بر گفته‌هاى اخير مشاور امنيت ملى كشور / همايون عبدالله

0 473

اخيراً محمد حنيف اتمر، مشاور امنيت ملى دولت جمهورى اسلامى افغانستان گفتگوى اختصاصی با تلويزيون شمشاد داشت. ايشان در مورد مسايل صلح و جنگ دولت افغانستان، ايجاد اجماع منطقوى، تقويت روابط با كشورهاى عربى خصوصاً عربستان سعودى، مخالفين سياسى نظام و چشم انداز سياست جارى كشور صحبت نمودند.

آنچه مى‌توان از صحبت‌هاى آقاى اتمر گرفت اين است كه پس از اقناع كشورهاى غربى به خصوص امريكا در قبال پاكستان اينك دولت افغانستان تلاش دارد تا تصوير پاكستان را در انظار دوستان عربى آنها مانند عربستان سعودى، امارات متحده عربى و قطر مكدر سازد.
روابط عربستان سعودى با پاكستان در خصوص بحران يمن تيره گرديده بود و با روى كار آمدن محمد بن سلمان در آن كشور روابط دو كشور مسير درستى را در پيش نگرفت. پس از عزل نواز شريف از كرسى صدارت عظمى پاكستان توسط محكمه عالى آن كشور قرار بود به عربستان سعودى پناهنده شود؛ اما اين بار دولت شاهى عربستان از پذيرفتن درخواست نواز شريف ابا ورزيد.

يگانه ممر ارتباطى ميان دو كشور در شرايط كنونى خرما رمضانى است كه بنياد خيريه و كمك‌هاى نقدى تاجران و ثروتمندان سعودى به مدارس دينى پاكستان است. اين قسمت از موارد خطر آفرين است كه دولت افغانستان بايد روى آن تمركز نمايد. كمك به مدارس دينى كار شايسته و نيكو است اما مدارس پاكستان همواره به عنوان اردوگاه تربيه تروریزم براى كشورهاى افغانستان و هند عمل نموده. پول ثروتمندان سعودى براى ما بمب، باروت، انتحارى و خشونت توليد نموده است كه جلو اين كمك‌ها بايد گرفته شود.
حرف دوم آقاى اتمر در خصوص اجماع منطقوى عليه تروریزم نيز قابل مكث است. از دو سال و اندى آقاى اتمر در صدد ايجاد اجماع منطقوى عليه تروریزم است. ايشان مكرراً ادعا نموده‌اند مه دشمن مشترك را بايد با ميكانيزم‌هاى مشترك نابود كنيم. گروه‌هاى تروريستى كه در خاك افغانستان مى‌جنگند تهديد جدى براى كشورهاى منطقه نيز پنداشته مى‌شوند. كشورهاى عربى خصوصاً عربستان سعودى كه يكى از صادر كنندگان افراطيان به افغانستان در جريان جنگ سرد بشمار مى‌رود، مى‌تواند در امر مبارزه با تروریزم ممد واقع شود.

حرف سوم آقاى اتمر متوجه مخالفان سياسى نظام بود. ايشان از مخالفان سياسى به عنوان برادر ياد كرد و گفت خاموشى دولت در مقابل آنها به خاطر حفظ منافع ملى و وحدت ملى است ورنه مدارك و شواهد كافى در دست دارند تا عليه مخالفان سياسى نظام استفاده كنند.
حرف چهارم ايشان متوجه پاكستان بود. به پاكستان هشدار دادند كه در اين آتش سوختن كشورشان حتمى است ولى آنها انتخاب كنند كه ويرانى و بى‌ثباتى پاكستان را مى‌خواهند يا آبادى آنرا. آبادى پاكستان در گرو كار مشترك در امر مبارزه صادقانه با تروریزم است.
حرف پنجم اينكه آقاى اتمر با ادبيات سليس و روان با حفظ حرمت مخاطبين و مخالفینش صحبت نمود، ويژگى كه غالباً در سياست مداران مخالف نظام كمتر ديده شده است.

Leave A Reply