نامه سر ګشاده به جناب داکتر صاحب اشرف غنی ، ریس جمهور منتخب افغانستان !

0 445

قاسم باز                                                                                  ۳ / ۷ / ۲۰۱۸

 نامه سر ګشاده به جناب داکتر صاحب اشرف غنی ، ریس جمهور منتخب افغانستان !

جناب عالیقدر داکتر صاحب اشرف غنی ریس جمهور فعلی کشور عزیز ما افغانستان، بتاریح ۶ سنبله ۱۳۹۲ بنام ( فصلی نا تمام در تاریخ افغانستان ) در روز نامه ۸ صبح و سایت وزین افغان جرمن انلاین  یک مقاله سه صفحی را که از هر جهت قابل خواندن است به نشر سپرده، واقعآ این مقاله یک مقاله مبسوط است در باره دوران طلایی امانی. پس به جرات میتوان ګفت، که این مقاله از نګاه تاریخی ، سیاسی و اجتماعی ارزنده ، پرمحتوا و الهام بخش تاریخی است.

. جناب اقای محترم داکتر صاحب اشرف غنی

در فهم و دانش سیاسی شما ، در پاکی صداقت و وطندوستی شما هیچ ګونه شک و شبهه وجود ندارد. شما از جمله انعده افراد نو کیسه افغانستان نیستید که چیزی را نه دیده بودید. پدر کلان شما یکی از خوانین مشهور قوم احمدزی و مجاهد سر بکف ازادی و سر بلندی افغانستان که در محرکه و جنګ استقلال و ازادی کشور از دست عساکر انګلیس در بدن خود زخم برداشت به همه هموطنان تان مانند الشمس من الناس هویدا و معلوم است .

داکتر صاحب محترم جناب اشرف غنی، شما داکتر اشرف غنی چند سال قبل نیستید امروز خداوند و ملت افغان بالای شانه های شما یک مسولیت عظیم و خطیر را ګذاشته، دعا میکنیم که این بار سنګین را به موفقیت هر چه بیشتر به سر منزل مقصود بطور شایسته و بدون لغزش و خستګی برسانید .

 جناب عالیقدر. بنظر من بهترین رهبر و ذعیم یک کشور کسی است که در تطبیق قانون بی هراسانه به بیش رود. و در تطبیق قانون، عدالت عمری را مراعت نماید، ما میدانیم که شاه امان الله خان غازی یکی از شاه هان والا مقام و بلند مقام افغانستان بوده و است، تا زمانیکه افغانستان است نام این شاه بی بدیل جاویدان است .

 جناب ریس جمهور منتخب اقای داکتر صاحب اشرف غنی احمدزی.

 از نګاه قانون اساسی و قوانین متمم ان  یعنی قانون مدنی و قانون جزا عامه ، خاین ملی به کسی ګفته میشود که ان شخص منافع ملی کشور و میهن ابای خود را بخاطر منافع شخصی، فامیلی ، سازمانی و ګروپی و یا بخاطر منافع کشورهای بیګانه قربانی کند. امروز ما به چشم خود دیدیم و میبینیم که یک عده افراد مخیل، بیګانه پرست و نوکران اجنبی میخواهد بزرګان کشور ما را بخاطر خوشی دشمنان وطن ما یعنی اجنبیها ، بنام این و ان در اذهان نسل جوان کم جلوه دهد،  مثال عمده این ګونه افراد یکی هم شخص بنام لطیف پدرام این جاسوس شناخته شده  خاص و عام میباشد ، وی امروز بنام وکیل و نماینده یک عده مردم از مصنونیت پارلمانی سو استفاده ناجایز نموده این شخص مکار میخواهد در بین باشندګان عزیز کشور حس بدبینی و تفرقه را بنام پشتون و تاجک، ازبک و هزاره ، شعیه و سونی میاندازد. شما که امروز مسولیت تمامیت اراضی حفظ و استقلال ملی کشور بدوش دارید از شما بزرګوار بکمال احترام تمنا داریم، تا لطفآ به این ګونه افراد سادیست ، مریض روانی ، نوکرمنش و خاین ملی که از نام کشور عزیز ما افغانستان عار و شرم دارد برخورد قانونی نموده وی را به کیفر اعمال شان برسانید مجازات قانونی به اینګونه افراد بی مسولیت کار خیر و ثواب است ، لطفآ این ګونه افراد تا که میتوانید مجازات نموده تا از یکطرف پند بخودشان و عبرت دیګران ګردد.
جناب داکتر صاحب محترم ! برخورد قانونی به افراد وطنفروش به معنی مخالفت به دیموکراسی نیست بلکه بر عکس پشتبانی از قانون و دیموکراسی است.

شما به تمام معنی بنده قاسم باز، برادرم عبدالمجید باز که دوست صمیمی شما بود و همچنان پدر شهیدم را از نزدیک میشناسید که هیچ حاجت به بیان نیست، در زندګی ام از شما هیچګونه توقع شخصی نه خواهیم نمود،  ولی به حیث یک افغان درد دیده همیشه از اجرات قانونی و ملی شما دفاع خواهم نمود، چنانچه مینمایم. من از شما بحیث یک افغان توقع دارم تا از صلاحیت های قانونی تان استفاده نموده انانیکه افغانستان را به فرزندان این میهن یعنی افغانان نمی خواهد، انانیکه زورګوی را پیشه خود ساخته، به انانیکه خود را مافوق قانون میداند برخورد قانونی نموده،  باور کامل دارم اکثریت ملت بشما است و خواهد بود.
جناب ریس صاحب جمهور منتخب داکتر صاحب اشرف غنی .

 امید واریم در تطبیق اجندا و فصلی نا تمام تاریخ افغانستان و در بر اورده شدن اهداف والا ان موفق و پیروز باشید ، در کامیابی این راه مقدس ملی موفقیت هر چه بیشتر شما را خواهانیم.
با عرض ادب.
قاسم باز

Leave A Reply