روسیه ، بلاخره پوزا مریکارا توسط افغانها به خاک میمالد/عبدالرووف لیوال

0 318

ضمیر کابلوف طی کنفرانس مطبوعاتی اعتراف نمود 🙁 طالبان به عوض سلاح ، ازما پول میخواهند)

وی واضح نمود   : طالبان اظهارداشتند که ((سلاح روسی به درد ما نمیخورد ، اما توسط پول روسها میتوانیم به قیمت نازل اسلحه ی امریکایی راازنزد منسوبین قوای مسلح افغانستان درولسوالی ها وشهرهای که دولت درآن حاکمیت ضعیف دارد ، خریداری نماییم))

ضمیر کابلوف عمداٌ بااظهارحقایق به جهانیان فهماند که روسها درقبال وضع افغانستان چقدرصادق هستند ورفع مسوولیت هم نمود ، ولی بدا بحال دولت افغانستان وقومندانان ګنګس وګیچ امریکایی درافغانستان.

جان مطلب درینجاست که درزمان آقای جنرال پشقل وزیردفاع افغانستان وقبل آن بمقدار زیادی تفنګهای امریکایی ووسایط زرهی ، حتی وسایل شب بینی  ،دوربین ها ازطرف منسوبین قوای مسلح فروخته شده  ، حتی همکاران خلیل اندرابی مربوط وزارت داخله  وقت ، دستګاه بایو متریک رادراختیارطالبان قرار دادند تا منسوبین قوای مسلح رابشناسند وازآنها باتهدید اینکه شمارا خواهیم کشت بزور وجبر سلاحهاوتجهیزات را بدون پول   بګیر ند.

مبرهن است که اهل طویله خانه ی نامشروع وغیرقانونی ( چورلمان) هم بعوض اینکه حکومت را نظارت نمایند در مقابل هر تخطی حکومت ، برای خود لقمه ی حرامی تدارک وبالای فساد خاک انداخته وپنهان نموده اند ، آنها برخلاف پارلمانهای مقنن سایر کشور ها نتوانستند بالای دیګ بی سرپوش حکومت ، سرپوشی بګذارند برعکس مانند مګسان کثیف خوددرین دیګ غلطیدند ودر لجن زار کثافت غرق شدند.

امریکایی ها هم درشرایط فعلی ګنګس وګیچ شده اند وبه اصطلاح (پک) خودرا ګم نموده وهرلحظه مشتی درتاریکی میزنند ، پالیسی ها واستراتیژی های شان اندازه ی نخود موثر نبوده ومسله ی افغانستان موهارابربدن (ترمپ ) سیخ ساخته است .

بهرصورت مردم افغانستان پتلون چرمی پوشیده ودر مقابل آن حوادثی معافیت حاصل نموده اند که سایرمردم جهان رامضمحل میسازد – ویروس این حوادث را طوری به نزدیکان اجنبی خود (امریکا)انتقال میدهند که مانند شوروی به تب سیاه مبتلا وپارچه ، پارچه میسازند آنها را به اشیش ولی امریکا رابه طاعون مبتلا وزمینګیر خواهد ساخت – خود معتاد ( تنظیمهای مفسد ) ازهمه بد بخت تر به سرنوشت شوم دچار خواهند شد ( آنچه حرام از کاسه لیسی اجنبیان واز ګوشت وپوست مردم اندوخته اند ، یکباره ازدست شان خواهد رفت ) وپوز بادار شان هم به خاک مالیده خواهد شد.

عبدالرووف لیوال

Leave A Reply