داکتر عبدالواسع بشریار کاندید مقام ریاست جمهوری افغانستان/قاسم باز 

0 402

قاسم باز                                                                               ۴/۱۲/۲۰۱۸

در انتحابات اینده ریاست جمهوری افغانستان شایسته سالاری را باید در نظر ګرفت

جناب داکتر عبدالواسع بشریار کاندید مقام ریاست جمهوری افغانستان!

داکتر عبدالواسع بشریار

یک عالم علوم اجتماعی چي زيبا فرمود اند.

.« انسانهای بد، بد اند . ولی بدترین انانی اند که میدانند و خاموش اند»

دوستان نهایت عزیز و ګرامی.

نظر به مقوله فوق خود را وجدانآ مکلف میدانم از ان چیزیکه باخبرام باید واضح و روشن بګویم نه اینکه  سکوت اختیار نمایم.

در سال ۱۳۵۶ برادر شهیدم عبدالمجید باز سریاور مقام ریاست جمهوری دوران طلایی افغانستان، زمان جمهوریت شهید سردار محمد داودخان ، با دوستان دیګر خود در باره جناب داکتر صاحب عبدالواسع بشریار که باهم دوستان صمیمیی بودند چنین حکایت نمود.

شهید سردار محمد داودخان از لیاقت، فهم و دانش اقای بشریار خوب میدانست بهمین خاطر داودخان، جناب بشریار را بحیث ریس عمومی شهرسازی و مسکن که در ان وقت این مقام یک پست فوق العاده مهم و عالی بود  توظیف نمود ، چون داودخان هم در فرانسه در رشته مهندسی تحصیل نموده بود، شخص محمد داودخان در دوران کاری خود میدان بین المللی هوایی کابل و رستورانت سپوږمی قرغه را شخصآ نقشه و دیزاین نموده بود. بهمین خاطر بود که وی همیشه در موضوعات شهر و مسکن سازی از نظریات داکتر صاحب بشریار استفاده میکرد، برادرم اضافه نمود ، یکی از روزها که ریس جمهور محمد داودخان جناب بشریار را در قصر ګلخانه مقر ریاست جمهوری عرض مشوره در امورات مربوطه انجینری خواسته بود، بعد از ملاقات ایشان، جناب ریس جمهور برایم چنین هدایت صادر نمود.

« در اینده هر وقتیکه بشریار بخواهد همرایم ببیند شما زمینه ملاقات را برای شان مساعد سازید.»

این فرموده ریس جمهور شهید محمد داود خان به این معنی است که وی از صداقت، پاکی، وطندوستی، فهم و درایت جناب بشریار بخوبی واقف بود و میدانست.

خوانندګان ګرامی.

مرحوم محمد داودخان بتاریخ ۸ م ماه جواز سال ۱۳۵۷ نظر به دعوت رسمي ریس جمهور امریکا اقای جیمی کارتر سفر به امریکا داشت، در انوقت ګفته میشد که مرحوم محمد داودخان بعد از ختم ان سفر کابینه خود را ترمیم مینماید تا جایکه برادرم اطلاع داشت میګفت که در کابینه نو جمهوریت، جناب اقای بشریار بحیث وزیر امور شهرسازی و مسکن سازی در نظر ګرفته شده بود.

این تبصره کوچک فوق صرف بخاطر پاکی، صداقت، وطندوستی فهم و دانش جناب اقای بشریار نګاشتم ، تا ان عده دوستان و هموطنان محترم که این شخصیت بزرګوار را نمی شناسد خوبتر و بهتر بشناسد. داکتر بشریار در طول ادوار مختلفه کاری چی در سطح دولتی و غیر دولتی ، چی در داخل و خارج کشور، چی در زمان جمهوریت شهید سردار محمد داودخان و چی در زمان حکم روایی جناب اقای حامد کرزی ، چی در موسسات بین المللی در دفاتر سازمان ملل متحد در سویس و فرانسه، و کشورهای دیګر جهان انجام داده، وی تمام وظایف محوله خود را به کمال ایمانداری پاکی و صداقت اجرا نموده که این اجرات این بزرګوار به هموطنان شان اظهر من الشمس هویدا است.

بنده قاسم باز به پاس دوستی برادرم به جناب داکتر صاحب بشریار که وی دوست نزدیک و صمیمی برادر شهیدم عبدالمجید باز بود، بالایم حق و داین دارد تا من هم این بزرګوار را بطور که بود و است به هموطنان و دوستان خود معرفی نمایم. این معرفی حقیقی وی مسولیت اخلاقی ، ایمانی و وجدانی من بود.

بنده چندي قبل از طرف یک دوست بسیار نزدیک به جناب داکتر صاحب عبدالواسع بشریار اطلاع یافتم که این بزرګوار باز استین های دستهای پرکار خود را بر زد میخواهد این بار از طریق کاندیداتوری بمقام ریاست جمهوری اینده افغانستان خود را کاندید ان مقام نماید، اینجانب به تمام توان و نیروی انسانی دست داشته خود از کاندیداتوری این شخصیت دانشمند، پاک نهاد و صادق وطن ، پرکار و وطندوست بمقام ریاست جمهوری اینده افغانستان از صمیم قلب حمایت مینمایم، از بارګاه ایزد منان موفقیت و کامیابی این فرزند برومند و وطن دوست را خواهانم. امین یا رب العالمین.

خلص سوانح داکتر عبدالواسع بشریار.

 حالت مدنی

 متولد در شهر کابل , متاهل دارای پنج فرزند اقامت در افغانستان ، فرانسه و امریکا ،
تلیفون : 95951576 336 00

wab@evc.net
تحصیلات.

ساینس. فارغ تحصیل لیسه استقلال اول نمره از صنف ۱۲ ریاضی

 دیپلوم مهندسی دولتی فرانسه دی پی ال ژی

 دوکتورا از یونیورسیتی پاریس در رشته پلانسازی و انکشاف منطقوی و ماستری در رشته شهرسازی

 دیپلوم لسان انګلیسی سازمان ملل متحد در نیویارک

. وظایف ، تجارب مسلکی و بشردوستی

 مشاور معاون اول رئیس جمهور افغانستان و وزرای امورخارجه ، انکشاف دهات , انکشاف شهری و شاروال کابل در افغانستان ، ۲۰۰۲ – ۲۰۱۲ و رئیس انتخابی روتاری کلب کابل در ۲۰۰۲

 رئیس شرکت دیزاین و ساختمانی دیکوبا در فرانسه ۲۰۱۳ – ۲۰۱۸ نماینده و عضو سازمان جهانی شهرسازان در شورای اروپا ، ۱۹۸۸ – ۲۰۱۸

 رئیس اجتماع امداد بشری افغانی در فرانسه ، ۱۹۸۶ – ۲۰۱۸

 رئیس سارندویان افغانی در فرانسه و معاون پالندویان افغانی در آلمان ، ۲۰۰۰ – ۲۰۱۸

 آمر پروژه و سرمشاور سازمان ملل متحد در کشورهای مالی ، نیجر ، ګینه ، کانګو ، رواندا ۲ ۱۹۸ – ۲۰۰۲

 معاون دفتر همکاری بین المللی با کشور ګینه در مقر پروګرام انکشافی ملل متحد در شهر نیویارک ، ۱۹۸۹

 رئیس شهرسازی و مسکن افغانستان ، ۱۹۷۵ – ۱۹۷۸ و رئیس و مشاور پاما ۱۹۸۰ – ۱۹۸۱

 آمر دستګاه شهرسازی در شهر کولمار فرانسه ، ۱۹۷۳ – ۱۹۷۵

. آثار و نوشته ها

 راپور طرح پلان انکشافی افغانستان و تقسیمات افغانستان به هشت منطقه انکشاف اقتصادی

 طرح و پروګرام پلان های استراتیژی چهل شهرهای بزرګ افغانستان و طرح پلان استراتیژی نمونوی چهاریکار

 طرح توازن انکشااف شهرها دربرنامه شهرهای اقماری منطقه کابل وطرح ماسترپلان کابل بزرګ، کابل و دهسبز

 راپور , طرح و مقررات ماستر پلان مزارشریف و رهنمود ها برای شهرک ها , بلند منزل ها و اجازه ساختمان

 طرح و مطالعات ماستر پلان ترانسپورت شهر کابل و شبکه ها و ایستگاه های بس شهری

 کتاب اساسات شهرسازی و مسکن در افغانستان و درس های مسلکی در وزارت انکشاف شهری و شاروالی کابل

 کتاب هزار و یک وجیزه بشردوستی

 کتاب حق مردم افغانستان , کتاب دیوان گل عکاسی

 مطالعه و طرح ماستر پلان شهر کیګالی پایتخت کشور رواندا

 مطالعات و طرح پلان هشت ساله انکشاف شهرهای کشور کانګو

 راپور پروژه مركزهمكاري بين المللي او پي اس براي گينه در سازمان ملل متحد در نيويارك

 راپور بهبود وضع مسکن در شهر نیامی مرکز کشور نیجر

 نشريه ساختمان های عنعنوی و تحقیقات مواد ساختمانی در شهر بامکو در کشور مالی

 راپور و پلان های شهرهای ولایات شرقی کشور فرانسه و راپور های کمسیون شهرها و دهات در شورای اروپا

 مطالعات وطرح پروژه های بی بی مهرو و تهیه مسکن ، رهایشی قوای هوایی کندهار و پوهنتون هاي كابل و جلال اباد.

جایزه ها .

 برنده کانکور بین المللی پروژه ده هزار فامیلی ده سبز شهر کابل

 برنده کانکور ماستر پلان پوهنتون شهر جلال آباد

 جایزه اول کانکور ملی پروژه تهیه مسکن کارته پروان شهر کابل

 مدال سازمان جهانی شهرسازان در کانفرانس بین المللی شهر دهلی

. پیشنهاد های اخیر

 پیشنهاد صلح در افغانستان از فرانسه به لسان های دری به کرزی , انگلیسی به اوباما و فرانسوی به سرکوزی

 پیشنهاد مشخص صلح در جبهه ملی وحدت در جلسه فرانکفورت جرمنی

 پیشنهاد وحدت ملی و صلح درحرکت ملی اصلاح در ګردهمایی افغانها در امریکا و جرمنی

 صلح من علم من , سلاح من قلم من و کار من سلم من ازکتاب هزار و یک وجیزه بشردوستی بشریار.

Leave A Reply