توبه نامهٔ حضرت محمد صادق مجددی / آرمان آزادمنش

0 411

 

در مقالهٔ محترم احسان لمر تحت عنوان افتضاحات برادران گيلانی [پسران هر دو پسر نقيب صاحب] سطوری از رساله ای حضرت محمد صادق خان مجددی توجه ام را جلب کرد، که تا اندازه ای از چهره ای اصلی پير قلابی بغداد سيد حسن خان گيلانی مشهور به نقيب صاحب پرده برميداشت .  من تا اندازه ای در بارهٔ خدمات خانواده و خود نقيب صاحب به انگليس ها و دشمنی مخفی اش به امان الله خان مطالعات و نوت های دارم که در يک مقالهٔ ديگر به نشر خواهم سپرد. اما درينجا ميخواهم يک سند تاريخی توبه نامهٔ حضرت محمد صادق مجددی را تقديم کنم که يکتن از دشمنان علنی امان الله خان شمرده ميشد.

اين سند در ترجمه کتابی به نام واکنش های مذهبی و تحولات اجتماعی در افغانستان توسط يک مجددی ديگر محترم محمد نعيم مجددی يا بصورت قصدی و يا هم به اشتباه بدون ذکر نام محمد صادق خان مجددی نشر شده است .

 

هوالعفو العزيز ط

پیشانی عفو ترا پرچین نسازد جرم ما

آیینه کی بر هم خورد از زشتی تمثالها؟

 

 بحضور اعليحضرت معروض ميداريم

 

فقرا ء مجددی از ظلم نفس خود ها بحضور اوتعالی و تقدس تائب شده عفو خطا های خود را از بارگاه حضور کريم خواهانيم . ان الله قريب مجيب.

فقرا عرض پرداز می گوئيم که بدخواهی دولت اسلام و پادشاه اسلام را نکرده و نمی کنيم و ظن سوئی به نسبت حکومت اسلاميه نداريم

لذا  از حضور خواست گار بخشش و مرحمتيم که ازين سقب  برهيم و اخوی                  و کسانيکه بجرم من گرفتار شده اند هم اميدوارم رها شوند. البته اين بخشش اعليحضرت موجب رضا حضور سلطان حقيقی   خواهد بود.

 و هم عهد می نمائيم که بدخواهی و خلاف ورزی به نسبت سره اعليحضرت پادشاه اسلام نمی کنيم

فقط محمد صادق المجددی

توبه نامه ای حضرت محمد صادق مجددی

 

(پايان)

 

Leave A Reply