بیم حکومت جمهوری اسلامی ایران از خطر فروپاشی/ سید جمال اخگر

0 383

به دنبال بیشتر شدن بی رویۀ کاربران شبکۀ اجتماعی تلگرام و تأثیر گذاری عمیق این نرم افزار در ایران ، اکنون دولت و مجلس نماینده گان این کشور دست به دست هم داده و در سدد آن اند که تلگرم را در ایران نابود و یا دستکم دامن گیر قیودات سنگینی نمایند.

با آن که فضاء برای شبکه های مجازی در بیشتر کشورهای جهان باز بوده و هیچ نوع خرده گیری بالای دنیای مجازی وضع نگردیده اما این اقدام دولت جمهوری اسلامی ایران پیام رسان پهلوهای خفته یی از روزمرگی های حالات  ایران می باشد که  در جریان است، زیرا به باور حکومت ایران راهپیمایی های اخیر و نیز فعالیت های ضد حکومتی گروه های مخالف نظام آخوندی ایران بیشترینه از طریق شبکه های مجازی به ویژه تلگرام همآهنگ و راه انداز ی می گردد به همین منظور تلاش دارد تا بساط این شبکۀ پرکاربر را از ایران بر چیند اما پرسش اینجاست که جمهوری اسلامی موفق به این امر خواهد شد؟

پس از افشای فساد مالی برخی از مقام های ایرانی و شورش های شمار زیادی از شهروندان ایرانی در اعتراض به کار کرد های دولت ایران ، اکنون حکومت ایران مصمم است تا دیگر جلو آشفتگی های بازار شبکه های اجتماعی را بگیرد زیرا در شرایط کنونی با در نظر داشت این که یک پنجم کاربران تلگرام را ایرانی ها شکل می دهند حکومت ایران بیم از آن دارد که مبادا یکبار دیگر افکار عامه از طریق کانال های تلگرام بر علیه نظام این کشور بسیج و باعث تنش های ضد حکومتی و فروپاشی نظام آخوندی این کشور گردد.

از این که در حال حاضر شهروندان ایران تحت شکنجۀ بزرگ روحی از سوی نظام قرار دارند و بر عکس حکومت این کشور هم در زیر حرم فشارهای مردمی و جهانی خرد می شود، شهروندان ایران به شدت در تلاش این اند تا از هر مجرای ممکن نفوذ نموده و جلو یکه تازی های دولتمردان جمهوری اسلامی را بگیرند مگر هر بار فعالیت ها و حرکت های مدنی ایرانیان به سختی از سوی نظام حاکم سرکوب گردیده است .

در شرایطی که ذهنیت اکثر کشورهای جهان خلاف میل جمهوری اسلامی می چرخد گمانه ها بر این است که کشیده گی های درون حکومتی ، انتقادهای رییس جمهور پشین این کشور( محمود احمدی نژاد) و بسیج افکار عامه علیه نظام کنونی این کشور می تواند برای حکومت آخوندی درد سر ساز باشد به همین منظور دولت ایران تلاش دارد با از میان بر داشتن و یا وضع محدودیت بر شبکه های اجتماعی شهروندان ایران را متفرق و زمینۀ ابقای نظام را تضمن نمایند.

از سوی دیگر شهروندان ایرانی به شدت نگران این موضوع اند زیرا شمار زیادی از ایرانیان در حال حاضر مصروف تجارت آنلاین ز طریق شبکه های آنلاین به ویژه کانال های تلگرام در سراسر این کشور می باشند که با بسته شدن این شبکه کار و بار شان متحمل زیان های غیر قابل جبران می گردد و نیز در صورت سانسور تلگرام و سایر نرم افزار های آنلاین از سوی دولت جمهوری اسلامی  مردم نگران دریده شدن حریم خصوصی و افشای داشته های خصوصی خویش و دسترسی حکومت بر حریم خصوصی آنها می گردد که این کار نیز زیان بار و غیر قابل تحمل برای مردم ایران می باشد.

حالا دیده شود که رویارویی شهروندان ایران و حکومت این کشور چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟

Leave A Reply