موفقیت تحریک تحفظ پشتون، در افغانستان صلح را ضمانت میکند/ عبدالکریم رحیم

0 454

لیکوالعبدالکریم رحیم  

گزارش دری از: کاندید اکادمیسین سیستانی

د پښتونتحفظ تحریک بریالیتوبپه افغانستان کی د سولې ضمانت کوی*

(موفقیت تحریک تحفظ پشتون، در افغانستان صلح را ضمانت میکند)

[ جنبش تحفظ پشتون چگونه آغاز شد؟]

این جبنش در وزیرستانبراثر مظالم اردوی پاکستان برقوم مسعود از طرف یک تعداد جوانان محلی که تعداد شان به 25 نفر میرسید آغاز شد.این جوانان همین قدر میخواستند که به قوم مسعود بی عزتی صورت نگیرد واز اذیت وآزار شان دست گرفته شود وبه آنها  دشنام وبی حرمتی صورت نگیرد. منظوراحمدپشتون که آغازگر این جنبش است،میگوید: بدتر از بد اینست که یک سپاهی ترا ایستاد کند، وبه تو دشنام بدهد وتو به او گفته نتوانی که چرا؟ واگر برایش گفتی که چرا؟ آنگاه بیعزت خواهی شد، لت وکوب خواهی شد،بندی خواهی شد و مفقودالاثر خواهی شد.

در مناطق مختلف وزیرستان،40 هزارنفروزیرستانیاز طرف اردوی پاکستان کشته شده اند و 32هزارنفر لادرک شده اند که درآن جمله 1400 تن زن و 170 هزارمنزل ویران شده اند. در مناطق قبایلی در هر کوچه پوسته های تلاشی مقرر شده، تا  مردم محل  را توهین و تحقیر کنند. در کنار این،در مناطق قبایلی قیودات شدیدی  وضع شده  تا معلوم کنند که مردم در بازارچی میکنند؟ مردم از یک قریه به قریه دیگر رفته نمیتوانند،[زیرامنطقه از مین فرش شده [که برای رفت وآمد خطرناک است.] بنابرین مردم قیام کردند  و بر ضد حکومت و بخصوص بر ضد اردوی پاکستان صدای اعتراض خود را بلند نمودند.

این جوانان، برای آولینبارآن چیزهایی را بیان کردند که در پاکستان کسی جرئت نداشت نام آن رابرزبان بیاورد:«هرکجا که تروریست است  در پشت آن یونیفورم اردو»است.

با صراحت ازظلموستم اردوی پاکستان انتقاد شد.این کار را هیچکس در گذشته نکرده بود.منظور پښتونمیگوید که وکیل مردم مسعود در پارلمان پاکستان،مولوی معراج الدین،از اردوی  پاکستان انتقاد کرد، چهار روز بعد درپیش دروازه خانه خود به قتل رسید.این جوانان به اقوام پشتون از قول جنرال اردوی پاکستان جنرال عبدالقادر بلوچخاطر نشان ساختند که اومیگویدما از وزیرستان یک تروریزم نر[یک مرکزتروریستی] ساختیم کهاز اینجا علیه افغانستان عملیات تروریستی انجام دهد. بنابرین در دنیا هرکجا یک فرد یا گروه از وطن خود رانده شده بود اگر ازبک یا چچنی بود یا ایمن ظواهری  مصری ، به آنها در ملک پشتون ها جای و پناه داده شد.در کنار ایشان گروه های حاجی نذیر و ملا ګل بهادر بنام طالبان خوبایجاد شدند. نیک محمدوزیر و عبداللهمسود و بیت الله و حکیم الله کشته شدند، مگر تروریستانبینالمللیدرهمینوزیرستانتحت حمایت فوج پاکستان گشت وگزار میکردند.بزرگان سنتی وزیر ومسود یا کشته شدند و یا برای نجات سر خود از وزیرستان خارج شدند.عرصه برمردم چنان تنگ شد که یک ریش سفید مسود در یک پوسته تلاشی به منصدار پاکستانی گفت:شما که پیغمبران هستید و طالبان هم ملایکهاند فقط ما بدکاره و ویرانگرهستیم.اینسخن همان سخن یک ریش سفید آنطرف خط دیورند است که درسال 1360  به افسر حکومت خلقی پرچمی گفته بود.

در نزدیکی قلعه شمکیمسود یک ماین انفجار کرد.اردوی پاکستان به محل انفجار میروند و قریه را محاصره میکنند ،مرد، زن واطفال را ازخانه ها میکشند و برای شان امر میکنند که بروی زمین بروی دراز بکشند و بعد عساکر پنجابی  با جفت پایهای خود بر پشت مردم خیز میزنند و آنها را لگد کوب میکنند. قریه جاتوزیرستان،سوات،باجوړ، مومند، افریدی و ورکزی بمبارۍمیشوند وبعد خانه ها و مغازه ها و دکان های همان کسانی که روزی پاکستان را ساخته بودند ویران میگردد.

جنبش تحفظ پشتون برای توقف همین ظلم وناروایی ها سعی و تلاش خود را شروع کرد.دراین میان در کراچی یک جوان بنام نقیب الله مسعوداز طرف پولیس دستگیر شد برای رهاکردنش پولیس از وی پول  میخواست، اما نقیب الله پول نداشت تا خود را خلاص کند،  بالاخره او را در زیرلتوکوب کشتند و اعلان کردند که پټهانبود و درمقابله با پولیس کشته شد.

مرحوم نقیب الله  که میخواست مدل جوانان  شود.جنبش تحفظ پشتونها بسرکردگی منظورپشتون

 

در کراچی اقوام مسعود دست به اعتراض زدند و خواهان عدالت شدند. بالاخره این اعتراضات سرازوزیرستانکشید.آنها از دیرۀاسمعیل خان زیرنام«تحریک تحفظ مسعود» برای اعتراض بسوی اسلام آباد حرکت کردند. منظور احمد پښتونکه در آن وقت هنوز بنام مسعود یاد میشد میگوید:«ما در راه استقبال و حمایتی که از پښتونها دیدیم این تحریک خود بخود به« تحریک تحفظپښتون ها» مبدل شد و خودش نیزبه  منظور پشتون مسمی گردید. خلص اینکه اگراین تحریک بنام فرد است یا بنام یک جبنش ،در واقع نامی است که از طرف مردم  برآن گذاشته شده است نه از روی کدام پلان.

سیاستمدار ملی پښتون،افراسیاف خټک،میگوید: « تحریک تحفظ پښتون»یک حرکت خود جوش است و از احزاب سیاسیجلو تر قرارد ارد.تمام خواسته های این جبنش مشروع ودرچوکات قانون اساسی پاکستان مطرح شده است. اینها میگویند افراد لادرک آنها یا آزاد شوند و یا محاکمه گردند ؛محلات شان از وجود ماین ها پاک شوند؛ قاتل نقیب الله مسعودافسر پولیسګرفتار و محاکمه شود؛درمناطق قبایلی قیوداتوظع شده نظامی ختم شود؛ به مردم متضرر تاوان داده شود، و قوتهای نظامی از مناطق قبایلی خارج شودد (بعد از تشکیل پاکستان، جناح با پشتونها تمام مقررات دوران حاکمیت انگلیس را دراین مناطق پذیرفت و براساس این مقررات اردوی پاکستان باید به مناطق قبایل داخل نه شود.)

اگر این جنبش به این موفق شود که خواسته های خود را بردولت پاکستان که در واقعیت همین اردو میباشد، بقبولاند،پس:

اقتدار بالاتر از قانون اردو وتقدسمآبیاش پائین می آید.

تروریستان داخلی وخارجیازمناطققبایلی بیرون ساخته میشوندوصلحدراینمنطقه قایم خواهد شد.

اعتماد وحیثیت قبایل  پښتون دوباره اعاده میشود.

ومفاد این اقدامات در افغانستان این خواهد بود که:

ترویستان افغانی وغیرافغانی ساخت پاکستان از مناطق قبایلی خارج خواهند شد.

متحدین سنتی افغانستان درمیان قبایل دوباره مطرح خواهد شد. و در آوردن صلح درافغانستان کمک خواهد کرد.

ورود تروریستان از  پاکستان به افغانستان اگر کاملا بند نشود لا اقل سختر خواهد شد.

علاوه براین اعتماد مردم بخود شان بیشتر خود شد و آنها خواهند توانست در مناطق خود برضدتروریستان اقداماتی کنند و فعالیت افراد مسلح مخالف را ناکام ویا اقلا آنها را  کمزور نماید.خوب به یادما می آید که در سال 1354 چگونه احمدشاه مسعود،داکتر عمر(درواقعیت در پوهنزیدواسازیمحصل بود) و حکمتیار را مسلح به افغانستان فرستادند اماقبل از اینکه مقامات حکومتی خبر شوند مردم محل آنها را گرفتار وبه دولت سپردند .بدینسان پروژه تخریب کاری در نطفه فلج ساخته شد. این کار بازهم شده میتواند.و پشتون های خیبر پښتونخوابا الهام از جنبش جدید حراست پشتونها  در امتداد خط  دیورند در شمال و شمال غربی برای تامین صلح افغانستان قیام کنند . همین اکنون مردم ولایت هلمند  در شهر لشکرگاهبرضد عملیات انتحاری طالبان خیمه های تحصن برپا کرده اند.

تامین صلح در افغانستان با موفقیت جنبش حراست پشتون ها ارتباط مستقیم دارد، بنابرین مردم افغانستان باید هم در داخل وهم خارج کشور اختلافات قومی و زبانی را کنار بگذارند  وازاین جنبش حمایت کامل نمایند صلح افغانستان در پیروزی این جنبش نهفته است .(و ما علیناالاالبلغالمبین ) (ختم )

سخنرانی مظورپشتون در سوات:

با گذشت هر روز وهرمیتنگ وهر مظاهره ایکه در شهرهای محتلف پاکستان براه افتاده ومنظور پشتون درآن سخنرانی کرده،مقصود وهدف او از این تظاهرات بیشتر روشن شده میرود. تا کنون روی سخن وانتقادات اومتوجه اردوی وسازمان استخباراتی آن اردو بود و هدف او ازحکومت پاکستان و اردوی پاکستان ترک سیاست تبعض آمیز با پشتونهاست . خواسته های او، خواسته های مشروع وانسانی است تا اردو ونیروهای امنیتی پاکستان سیاست تبعض ونژادپرستی را علیه پشتونها متوقف کند و پشتونهارا تبعه درجه دوم نشمارند بلکه آنها را نیز بحیث شهروندان متساوی الحقوق با سایر ایالت های پاکستان بشناسند ودست از توهین وتحقیرواختطاف و ترور پشتونها بردارد و پوسته های تلاشی بخاطر تحقیرکردن پشتونها را از مناطق پشتون جمع کنند، اما نظامیان زورگو ومغرور ومتعصب پنجابی تاهنوز حاضر به قبول این خواستهای جنبش نشده اند.

روز یک‌شنبه ۲۹ اپریل منظور پشتون در گردهمایی فعالان تحریک تحفظ پشتون‌ها در سوات ایالت خیبر پشتونخوا، هشدار داد که اگر پاکستان پیشنهادات این جنبش را نادیده و ناشنیده بگیرد، آنان به ملل متحد رجوع خواهند کرد:اگر مسایل ما حل نشود به ملل متحد رجوع میکنیم !

منظور پشتین، رهبر تحریک تحفظ پشتون‌ها، بار دیگر بر اردوی پاکستان تاخته گفت که نظامیان پاکستانی عمداً جنگ را به مناطق پشتون نشین کشانده اند.رهبر تحریک تحفظ پشتون‌ها گفت “جنگ را پشتون‌ها شروع نکرده اند بلکه جنرالان اردو آن را آغاز کرده اند، پرویز مشرف آن را آغاز کرد. ما در خاک خود امنیت میخواهیم“.‌​

منظور پشتین گفت که نظامیان پاکستان امنیت ساحات پشتون نشین را برهم زده و حقوق ساکنان این ساحات را نادیده گرفته اند.او گفت “مادران پشتون به این خاطر فرزند به دنیا نیاورده اند که شما(نظامیان پاکستانی) پالیسی های خود را بر آنان عملی کنید و از وجود آنان برای مقاصد خود کار بگیرید.

در گردهمایی تحریک تحفظ پشتون‌ها شمار زیادی از زنانی نیز شرکت کرده بودند که به گفتۀ آنان “نظامیان پاکستانی اعضای خانواده‌های شان را با خود برده اند” و شماری از این زنان که مدعی بودند”هنوز هم بستگان شان ناپدید اند” تصاویر عزیزان گمشدۀ شان را در دست داشتند.

منظور پشتین به فرستادگان (جرگۀ) اعزامی نظامیان پاکستانی نیز انتقاد کرد و گفت “جرگه میان دو طرف متخاصم میشود. ما شهروندان این کشور هستیم و این کار (اعزام جرگه) ثابت کرد که شما (نظامیان پاکستانی) به ما به دیدۀ شهروند ندیده بلکه ما را به مثابۀ جانب مقابل (متخاصم) می‌پندارید“.

فعالان تحریک تحفظ پشتون پیش از این در شهر لاهور و پیشتر از آن در شهر‌های پشاور و اسلام آباد نیز گردهمایی هایی را برگزار کرده بودند. وقرار است گردهمایی آیندۀ این جنبش در شهر کراچی برگزار شود.

این بار نیزرسانه های پاکستانی گردهم آیی این جنبش رادر29 اپریل در سوات مانند گردهمایی های قبلی تحریک تحفظ پشتون‌ها، پوشش خبری ندادند، اما شماری از فعالان این تحریک جریان مکمل آن را به گونۀ زنده در شبکه های اجتماعی، به ویژه فیسبوک، نشر کردند.”  در لینک ذیل ویدیوی سخنرانی منظور پشتون واستقبال صدها هزارنفر مردم اشتراک کننده را میتوان تماشا کرد.

https://www.facebook.com/azizahmad.azizi.18/posts/1499916080137550

https://www.facebook.com/azizahmad.azizi.18/posts/1499916080137550

(برگرفته از فیسبوک 29apr2018 /Mir Ahmad khoaja )

*۲۴برگرفته از دعوت میدیا

،2 اپریل 2018

Leave A Reply