الهام که وسوسه!!/محمود نظری

0 779

خلک چې د یو شاعر شعر ته په قیام سي

هغه افلاطون سي خبرې یې په ق او لام سي

چې یو څه لږ ښه شی په ارام خیال ولیکي

بیا وایي هر سهار راته یویو شعر الهام سي

ځینې دومره ځان  لوی او په کپان دروند تلي

وایي خدايي خالي له عیبه زما ټول کلام سي

انسان غلطي کوي ځکه انسان انسان دی

هغه چې غلطی نه کوي  د هندوانو رام سي

زه ددې لیکوالو دې دوکې ته اریان دریان یم

ولي د دوی هم چم ته دخلکو غولولوپام سي

دا الهام نه دی وسوسه ده ګرانه شاعره

په دې خبرو لیکوال پوهانو ته لا ډیر خام سي

***

په لندن کې دیو کتاب دمخ کتنه وسوه

د هغه درنګه پوښ ښه لیدنه وسوه

لیکوال یو ټوک لکه قران د پوښو راویست

سبا په فیس بوک کې باندې لیکنه وسوه

دکتاب ښکلی پوښ ولید ټولو لیکوالو

دهغه   دښه پوښ ډیره زیاته ستاینه وسوه

هیڅ ګډون وال یې منځ پانګه ونه لیده

دهغه د دې شهکار څخه ډیره مننه  وسوه

Leave A Reply