د سینما سپينه پرده/محمود نظری

0 609

اخیر ته هم سوې ورته  په کټ کټ

د لومې دانو ته ګورې په پټ پټ

دې دانو ته څوک تینګیدای نسي

ته به هم سې په مرداریو کې لټ پټ

***

ټوله ړانده دلته  دبینا اکت کوي

ټول بدرنګه د ښکلا اکت کوي

دا دنیا اوس سپینه د سینما پرده ده

توره ورځ کې تندر د ړنا اکت کوي

امریکا ته وطنپلور د شرابو له خمه پاک راویستې

د ګناه د مرداریو له څاه څخه یې صاف را ویستې

ته وطنپلور په کومه ژبه  له خپله پلاره  مننه کوې

ته د پشې وچ غول یې لکه طلا له خاک راویستې

داچېاوسیېهرېنغارېتهنڅیږيعجیبهنهده

ته يې  د خپل نښې لپاره له خاورو  لکهتاکراویستی

***

Leave A Reply