چورستان که افغانستان!/محمود نظری

0 613

طنز

شکردلته  یوازی نه  دپولیسوکیلاووزیرچوردی

الحمداللهبسنهدښاروال،دوکانداراومدیرچوردی

وايي لوی چور په اسلام کې ډیر لوی او لوړ ثواب لري

مرحبا  نه یوازې د قاضي  څارنوالاوامیرچوردی

په ښار کي په کلی کی په بدیا کې هر ځای  لاندی باندي

دښه بخته  نه  مازیدواکمندصغیراوکبیرچوردی

دلتههمپاچاخوشاله  او هم ولس  چورچورخاندي

زهیسعادتدلته  ناروغو ته د  ابنسینااکثیرچوردی

نن  سته دسبا ورځي څه باور دی  ددېدناتودغلامانو

خوشادلتهنهددین  دهر ببر پیر او  لغړ فقیر چور دی

دا چور د دې ځایه هیڅ کله  کډه نه کوي  بیغمه کښينه

  بخت او نصیب دا چور د ناتو داد او اسلام ګیر چور دی

دلتههرچورلکهلمونځ  په  اذان  او الله اکبر پيل کیږی

شاباسدلتهدجهادیانواومقاومتیانواول  تکبیرچوردی

   الحمد الله دلته هیڅ څوک یی په سوټې مخه نیولای نسي

سل افرینه دلته اول فرض تر لمانځه  لا کبیر   چوردی

په لوی مقام، څوکۍ اولوړ بست   هره ورځ بزکشي  ده

نیکاجهادیانواییپه  اسلام  کې عبادت کثیر چور دی

غټهڅوکۍپهلویه  واسطه یا  شنه ډالر پیسه پيداکیږي

مرحبا د دوبی  دابادولوهمدادشالویتیرچوردی

دلتهکارونه  اصلی اهل کار یا یی ال  ته سپارل کیږي

په ټولو بستونوکې اصل کار د مرید او پير چور دی

د وحدتی دولت د چورواکو تر مینځ بیا د چوراتیلاف وسو

شکر دلته روا هم د ټپ ړانده  همدښهبصیرچوردی

هغه چې په دی اشغال دولت کې کارکوی کله کوي توبه

افرین دلته روا  همدغریباوهمداميرچوردی

Leave A Reply