نارویژي – پښتو قاموس Stor Norsk-Pashto Ordbok

محمد طارق بزګر

3,413

نارویژي – پښتو قاموس

Stor Norsk-Pashto Ordbok

دا لوی نارویژي پښتو قاموس  د محمد طارق بزګر د ۱۷ کلونو د زیار او هڅو نتیجه ده چې ټول ۵۰۰۰۰ لغاتونه لري په لوړ معیار په ۱۰۰۰ مخونو کې چاپ شوی دی له ښه بخته له ناروې بر سیره په سویډن او ډنمارک کې هم هېوادوال ترینه ګټه اخیستلای شي. په دې کتاب سره د هر مسلک د خاوندانو ستونزي تر ډېره حلیږي یا په بل عبارت د لومړي ټولګي تر پوهنتونه، په هر ډول کاري چاپیریال کې د ژبنۍ ستونزو په حل کې پوره مرسته کوي، د دې کتاب د درلودلو او کارولو په صورت کې به دا نه ویل کیږي چې زه د نارویژي ژبې په دې او هغه لُغت یا لغاتونو نه پوهېږم. د نارویژي ژبې د هر ډول لغاتو مانا په اسانه په کتاب کې پیدا کولی شئ دا باید هم یادونه وشي چې د یو زیات شمېر لغاتونو، نومونو او نورو څیزونو عکسونه د اسانه پوهاوي په پار د کتاب په پای کې ځای پر ځای شوي دي چې د پوهاوي په برخه کې د قاموس کارونکو سره مرسته زیاته مرسته کوي. د دې کتاب شتون په هر افغاني او پښتنی کور او ستاسو په کتابتون کې ضروري او د نارویژي ژبې په حل کې ستاسو تر ټولو ښه مرستندوی دی.

د کتاب نوم: نارویژي پښتو قاموس Stor Norsk-Pashto Ordbok
د لیکوال نوم: محمد طارق بزګر Mohammed Tariq Bazger

د دې لوی پښتو نارویژي قاموس د ایس بی این شمېره: ISBN: 978-82-691395-0-1

د دې کتاب بیه ۷۰۰ نارویژي کرون (هغه چې د دعوت رسنیز مرکز څخه په مستقیم ډول تر لاسه کوي) او د پوست د لیارې بیه یې په ناروې، سویډن او ډنمارک کې ۸۵۰ کرون ده. د دې کتاب مینه وال او غوښتونکي کولای شي

په حضوري ډول یې د لیلیستروم ښار (ناروې) کې د دعوت رسنیز مرکز څخه واخلي

او یا هم د بانک د لارې پیسې د دعوت ميډیا په اکاونټ AC#0530 22 94668

د خپل بشپړ پوستي ادرس سره راولیږې او ورسره به نارویژي پښتو قاموس ډير ژر تر تاسو درورسیږي.

د دعوت رسنیز مرکز دفتر

Dawt Media Center
Voldgt. 37A
2000 Lillestrøm, Norway
Tel: +47 63844384
Mob: +47 90856195

Stor Norsk-Pashto Ordbok

نارویژي – پښتو قاموس

Norsk-Pashto-ordboken er et resultat av 17 års hardt arbeid av Mohammed Tariq Bazger. Ordboken består av totalt 50000 ord og er utgitt i høy kvalitet på 1000 sider.

Denne boken løser de fleste språklige problemene for personer i ethvert arbeidsmiljø, elever på grunnskolenivå og videregående og ikke minst for studenter på universiteter. Det legges opp til at betydningen av hvilket som helst norsk ord kan lett bli funnet, samt som at det brukes bilder som illustrajson enkelte steder.

Boken er tilgjengelig hos Dawat Media Center for 700 kr ved henting og 850 kr ved sending i post. Betaling gjennom bank (se kontonummer nedenfor) eller kontant.

Dersom boken skal sendes så må først betalingen skje gjennom bank eller vipps. Etter at dette er fullført så må det sendes en melding eller mail med nærmere opplysninger om navn og adresse boken skal bli sendt til (se kontaktinformasjon nedenfor).  Dernest vil boken bli sendt fortløpende.

ISBN:978-82-691395-0-1

Kontonummer: 0530 22 94668

د دعوت رسنیز مرکز دفتر

Dawt Media Center

Voldgt. 37A 2000 Lillestrøm, Norway

Tlf: +47 63844384

Mobil: + 47-90856195

E -post: dawatmedia@gmail.com

www.dawatmedia24.com

www.afghansabawoon.com

email: dawatmedia@gmail.com

 

 

Comments are closed.