سخن در سخن – معرفی کتاب

مصطفی عمرزی

0 48

در شمار کار های فرهنگی ناقص ما، یکی هم معرفی کتاب است. من این سخن را چندمین بار تکرار می کنم: در کشور هایی که تیراژ کتاب بیش از چند میلیون است نیز نویسنده گان، کار معرفی کتاب های خود را رها نمی کنند. بار ها دیده ام که چه گونه مردان و زنان معروف، روی جاده ها آمده اند یا زیر یک چتر فرهنگی، پیرامون کتاب های خود سخن گفته اند. در واقع، این کار، جزو فرهنگ تکمیل چاپ، انتشار و تکثیر کتاب است.

در بازار های کابل، هنوز کتاب های زیادی وجود دارند که شهرت عام نیافته اند؛ زیرا کسی آن  ها را معرفی نمی کند. مردم ما هم عادت دارند کتاب هایی را بیشتر بخرند و بخوانند که فرهنگیان، سفارش کرده باشند. البته گاهی تشهیری رونما می شود، اما بیشتر شامل حال کتاب هایی ست که سیاسی اند یا بر اساس اهداف قومی. آثار روشنگر، علمی و تخلیقی بی غرض،  منتظر نوبت می مانند تا شانس شان یاری کند.

در مجموعه ی «سخن در سخن» با اندیشه ی تکمیل چاپ، انتشار و تکثیر کتاب، کتاب هایی را معرفی کرده ام که اکثراً بر اساس درک نیازمندی های اجتماعی، فرهنگی و معلوماتی ما در نظر    داشته ام.

بدون شک که عرصه ی معارف ما کمیت دارد، اما پروسه ی کیفی آن زمانی کامل می شود که فرهنگ کتابخوانی عمومی، متمم آن شود.

یک نوع باور غیر منطقی که گویا فراغت از تحصیلات عالی  کافی ست نیز به خاک خوردن کتاب های ما انجامیده است.

در زمینه ی کتاب، همسویی با فرآورده های نو، آگاهی های نصابی و رسمی ما را هم تازه و بیشتر می سازد. در تعمیم فرهنگ کتابخوانی، این مورد را باید در نظر داشته باشیم که از طریق عام ساختن فرهنگ آن(معرفی) کدر های مسلکی را یاری می رسانیم. علوم، همواره در حال رشد اند!

لینک دانلود:

https://www.ketabton.com/book/13364

Leave A Reply

Your email address will not be published.