انگیزه های فرار نخبه گان حرفه یی از افغانستان

مصطفی عمرزی

0 660

(معرفی کتاب)

با کودتای هفت ثور سال 1357 شمسی و به تعقیب آن تجاوز اتحاد شوروی به افغانستان، بحران عظیم اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی، اقتصادی و فکری، به گونه ای که در تاریخ معاصر پیشینه نداشت، رونما می شود. تیره روزی ها و مصایب سالیان بحران، نه تنها در محتوای آن ها نهفته اند، بل پیامد آن ها، آرامش و قرار را به دو آرزوی بزرگ افغانان، مبدل می کنند.

تراژیدی های زیادی وجود دارند که در فرصت های تداعی، ما را درس خواهند داد، اما تلخ ترین یادمان ، فاجعه ی بشری ای ست که با ویژه گی نابودی قشر آگاه، آموزش دیده و حرفه یی، اکثر ارکان برپایی کشور فرو می ریزند.

نخستین دسته از نخبه گان حرفه یی افغان به عنوان مخالفان مستقیم و غیر مستقیم حاکمیت کمونیستی اعدام، زندانی و فراری شدند. در حاکمیت تنظیم ها، بر اثر هرج و مرج عظیم، بقایای جان به در برده، پس از تحمل تاراج و چپاول، اکثراً مهاجر و بخشی در بستری از افت اجتماعی مردم تحلیل رفتند و نقش آنان به عنوان افرادی که شماری وابسته و شماری ناگزیر بودند، از سطح حرفه یی غیر وابسته، در سطوح جریان های سیاسی سقوط کرد. در حاکمیت طالبان، آخرین بازمانده گان نسل افغانان متخصص و آگاه، با مُهر «بقایای نامطلوب» حاکمیت های گذشته، «دوسیه ی مختومه» شدند و تقریباً با کاهش بیش از نود درصد کیفیت و کمیت، فاجعه ی مدیریتی و آموزشی کشور شکل گرفت.

محتوای این کتاب (انگیزه های …)، مستندی ست از یک تراژیدی انسانی که نویسنده اش با حذر از میلان، فقط خواسته با اسناد و ارقام ثابت کند ارزش سرمایه های فکری و بشری آگاه چه قدر است و چرا با وجود آن که در هاله ی دنیا درگیریم، اکثر برنامه های رفاهی، عمرانی و انکشافی امروز، زمینه های عملی نمی یابند.

یادآوری:

ناشر کتاب «انگیزه های فرار نخبه گان حرفه یی از افغانستان»: دانش خپرندويه ټولنه (انجمن نشر دانش).

محل پخش و فروش: کتاب فروشی دانش؛ سالنگ وات- کابل.

Leave A Reply