چهار یادواره / مصطفی عمرزی

0 881

چهار یادواره

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

اين كتاب، روايت افراد بزرگ خانواده ام است؛ كساني كه شخصيت فرهنگي، حيثيت و شان اجتماعي آنان، مرا واداشتند دور از تعلق خويشي نیز سيماي آنان را يادواره كنم.

در بازار آزاد افغانستان كه امتعه ي فرهنگي اش كمترين را مي سازد و كار فرهنگي، اگر فارغ از اجبار رسميات دولتي نباشد، به جز دغدغه ي فطري، عرضه نمي شود، سال ها پس از این انتظار كه شايد ديني در برابر كساني ادا شود كه روزي و روزگاري خود شان را وقف مردم كرده بودند و با همراهي قلم می كوشیدند رونق فرهنگ، امر فرهنگي شود، در انبوه گمشده گان ادب و فرهنگ اين سرزمين، فهميدم كه در اين زمينه (معرفي آنان) نيز اصل ميراث، كاربرد بيشتر دارد. در این میان، مشكلي كه دچار انديشه مي كرد، معكوسيت قضيه بود؛ يعني در چنين مقالي، چيزي دريافت نخواهم كرد؛ بل ميراثي مانده است كه اگر فراخ خاطر را ببازم و حوصله فرار كند، حاصلی رونما نمی شود.

در کتاب «چهار یادواره»، در کنار معرفی چهار نويسنده ی افغان، تبیین آنان در ميزان قلم،  مرا با تشهیر هويت ها و شان اجتماعي آنان، اما وجاهت فرهنگی (امتیاز معنوی) می دهد.

یادآوری:

ناشر كتاب «چهار يادواره»: انجمن شاعران و نويسنده گان افغانستان.

محل پخش: دفتر مرکزی تحریک ملی افغانستان؛ واقع شبکه ی جهانی رادیو و تلویزیون ژوندون، در مسیر جاده ی گمرگ- بنایی، کابل.

Leave A Reply