افغانستان و بازار آزاد / مصطفی عمرزی

0 931

افغانستان و بازار آزاد

(معرفی کتاب)

مصطفی «عمرزی»

با نشر دوباره ی این کتاب، بخش دیگری از کالا هایی را معاینه کرده ام که در بررسی مقوله ی سیاسی، سوای مسایل اقتصادی اند. هرچند نام کتاب، ذهنیت ها را به سمت داده های اقتصادی می کشاند، اما منظورم از گزینش این نام (افغانستان و …)، درست همان گزینه ای بود که در چاپ نخست این کتاب تشویق کرد؛ سال ها شور و غوغا را در بازاری بخریم که بی نهایت سیاسی بود.

 اندیشه بر افکار عامه که گره خورده در شکم، تنوع ادعا آورد، در زمان انعکاس، میانه ی تهی خود را در حالی بروز می دهد که آگاه می شویم دیگری خبری از انبوه پول های  انجویی و خارجی نیست.

با نشر دوباره ی این کتاب که تقریباً شش سال پس از نوبت نخست بود، خواستم وضاحت دهم، آن چه با عناوین پُر رنگ مدنی مود شد، در قلابی ترین نوع خویش، باید روزی به استهزا کشانیده می شد که ناممکن است در بستری به تفکر انسانی و دیموکراتیک، عدالت و آزادی رسید که از میلان بر چپ رویی تا تجربه ی افتراق و تحجر، نمی توان بر تخم هایی دل بسته شد که در کشتزار کوکنار، برای به اصطلاح دیموکراسی، حقوق زن، آزادی بیان و … با کود های انجویی، مردم مفلس و درمانده در شکم ها را مقطعه یی، به نهالی امیدوار ساختند که نه فقط وجود ندارد، بل حاصل توهم آن، طول و تفصیل چند گزارش خارجی است.

 شک ندارم که بدترین آفت اجتماعی و تاریخی را در 17 سال گذشته تجربه کردیم و سوگمندانه آلوده گی فکری، بخشی از همان حقیقتی است که کوشیده ام با انتشار    دوباره ی این کتاب، با افزودی و سخن نو، در برابر افغانان قرار دهم.

یادآوری:

ناشر کتاب «افغانستان و بازار آزاد»: دانش خپرندويه ټولنه (انجمن نشر دانش).

محل پخش و فروش کتاب «افغانستان و بازار آزاد»: کتاب فروشی دانش؛ رو به روی شرکت تجارتی رحیم گردیزی، در مسیر جاده ی ده افغانان- دهن باغ، کابل.

Leave A Reply