بې پوهې زورور (عجیب انسان)/ ارواښاد ګل پاچا الفت

0 2,441

ړوند نه دی مګر خپل عیبونه نه ویني

کوڼ نه دی مګر خپله اوري او د بل نه

زړه لري زړه سوی نه لري

خپله لږه پوهه ورته ډیره ښکاري د بل ډیر علم ورته لږ معلومیږي

د بل مال ډیر په نظر ورځي او خپل ډیر مالونه ورته لږ معلومیږي

د دې له پاره چې خلک ورته لاس په نامه ودریږي، خلکو ته لاس په نامه ودریږي

د فرعونیت له پاره غلامي قبلوي او د عزت له پاره ذلت ته غاړه ږدي

دین په دنیا خرڅوي او دنیا په پوچو اعتباراتو پلوري

لکۍ نه لري او خلک ورته بې لکې نه وایي

څلور پښې نه لري او په څلورو روان دی

آس نه دی مګر خلک په لغتو وهي

ښکر نه لري مګر سرتمبه دی

له عقله پیاده دی مګر هیڅکله پلی نه ګرځي او په موټر کې هم د خپل جهل په خره سپور وي.

ته به وایی: دا څوک دی؟ زه وایم: بې پوهې زورور.

ارواښاد ګل پاچا الفت

Leave A Reply