شخصیتي پانګه /محمداکبر حقمل معینزی

0 495

خصیت هغه څه دی، چې جوړښت او له منځه تلل یې خپله انسان پورې اړوندېږي. شخصیت د سیمنټو دېوال او یا هم کوم کلک کاڼی نه دی، چې نړول او له منځه وړل یې ستونزمن کار وي، بلکې شخصیت هغه نازک تار دی، چې په ډېره ساده او کوچنۍ کړنه له منځه تللای شي؛ یعنې په ډېرو او غوره هڅو جوړښت موندلای شي، خو له منځه تلل یې بیا په تر ټولو اسانه او کوچنۍ کړنه صورت نیولای شي.

شخصیتي پانګه جوړول دا نه دي، چې یو څوک د نورو وګړو په ذهن کې په دروغو او دوکه کوونکو هڅو او کړنو سره یو غلط ذهني انځور جوړ کړي؛ بلکې شخصیتي پانګه جوړول ريښتینو او نه دوکه کوونکو هڅو ته اړتیا لري.

که غواړئ غوره شخصیت ولرئ، نو اړ یاست ترڅو راز راز قربانۍ او سرښندنې ورکړئ او د ډېرو څیزونو او سکالو ګانو پر وړاندې مثبت تېرښت او غوره چلند غوره کړئ.

په هره موضوع یا سکالو کې ځان ښکېلول او راز راز غبرګونونه ښودل مو د شخصیت بنسټ او جوړښت ته زیان رسوي.

شخصیتي پانګه جوړول هغې زېرمې ته اړتیا لري، چې په ډېر وخت، ډېرې حوصلې، ډېر زیار او ډېر کار باندې را منځته کېږي ځکه دا هغه څه نه دي، چې په اسانه توګه جوړښت ومومي.

شخصیتي پانګه که په اسانه توګه جوړښت ومومي، نو پرته له شکه به بې باوره او ژر له منځه تلونکې وي او که چېرې په ډېرو هڅو او غوره سرښندنو جوړښت ومومي، نو پایلېدل به یې هم باوري وي.

د شخصیتي پانګې لپاره، چې هر څومره کار وکړئ، نو په همغه کچه به د نورو په زړونو کې ځای ومومئ.

Leave A Reply