څنګه ښه مطالعه کولی شو؟ /سرور ستانکزی

0 588

د ښې مطالعې کولو طریقې ډېرې دي، مګر یو څو ډولونه به زه درته بیان کړم:
اول: هڅه وکړئ عینې معلومات په مختلفو طریقو مطالعه کړئ، د مثال په ډول خپل لیکل شوی نوټ ولولئ، همغه معلومات کتاب او په یوټیوب کې په ویډیویي بڼه هم وګورئ او داسې نورو طریقو مطالعه کړئ.
دوهم: د مکمل ورځې په دوران کې تنها د یوه مضمون د مطالعې پر ځای د مختلفو مضامینو مطالعه وکړئ. د مثال په ډول؛ داسې مه کوئ چې نن تنها فزیک مطالعه کړئ او بله مکمله ورځ تنها ریاضي، بلکې د دې پر ځای هره ورځ د دواړو څخه کمه کمه مطالعه وکړئ، نتیجه یې مثبت وي.
دریم: هڅه وکړئ چې صنف کې استاد ته نږدې د مخې پر څوکیو کې کینئ.
څلورم: د مطالعې کولو پر وخت کې خپل فکر راټول، موبایل یا بل څیز چې ستاسې د مزاحمت سبب کیږي باید بند کړئ.
پنځم: مطالعه د دې لپاره مه کوئ چې امتحان کې ښې نمبرې پرې واخلئ، بلکې پدې فکر باید واوسئ چې د نن ورځې زده کړه سبا تدریس کوم.
شپږم: هڅه وکړئ چې دوامداره څو ساعته مطالعه بغیر له تفریح ونکړئ، بلکې وړې وړې تفریح باید ولرئ.
اوم: د روزمره ډېرې مطالعې کولو لپاره باید چای یا ډېرو اوبو څښلو څخه استفاده وکړئ.

Leave A Reply