جنجال څوک جوړوي-طنز /محمود نظری

0 416

د موټرو د تورو ښیښو له بلا څخه ایالت خلاصول
په دې نه کیږي په عسکرو دهر زورور خجالت پاکول
یو امر غواړي چې هر څوک خپله توره ښیښه خپله لیري کړي
که د چاتوره وه په کونداغ یې امر دی د شرارت ماتول
په عسکرو د ښیښو پاکول یو ډنګر امر دی د یو ډنګر حکومت
په دې بیکاره کار دی یوازې یوازې دا هوښیار ملت غولول
په لسو کالو تورې ښیښې پاکي نه سوي له دې تور وطنه
دناشولتو له دولت سره په هر ملي کار کې دی سم رذالت کول

د ملي شورا یوازینی کار دولت ته جوړول لوړ جنجالونه دي
هر یو د رای په ورکولو کې ټول کړي ډیر ډیر شنه ډالرونه دي
د وطن په غم کې یو نه دی هر یو خپله اوجری سمه ارتوي
دهر چا دخپل د نس د غټیدو لپاره کړي خوراښه چمونه دي

چې سورغل یې مقرر کړ ما ویل ولا چې خپله هم سور غل دی
چي غلو ته یې څه ونه ویل ماویل ولا چې خپله هم ورسره مل دی
څرنګه کیدای سي چې واکمن غل نه وي کارمندان یې غله وي
داچې غل نه محاکمه کیږی ما ویل ولا داخپله د غلاد رواج چل دی
ګیدر چې زوړ سي دکولنګي چرګانو د نیولو اتومات خپله توبه باسې
ټوله ورځ له غوسې ژر ژر تسبې اړوي ماویل لکه چې ویریدلی له اجل دی
هر غل چې دکار ایسته سي بیاپر غره ولاړ درې رنګه اصلي وطني بیرغ سي
دورځي داسې رپيږي ماویل چې د واک پسې خوار سوی سینه بغل دی

اوجری ( لرۍ)

Leave A Reply