پښتو په یوه لیکبڼه/سرلوڅ مرادزی

0 1,221

د تاند په ملي بریښناپاڼه کې مې یوه غونډله(جمله) داسې تر سترګو تېره شوه«د عدلیې وزارت د هغو کسانو شمېر اعلان کړ چې د افغانستان تابیعت یې پرې ایښی یا اخیستی»

دلته غواړم د پرې ایښی ويي( کلمه) په اړه یوه لنډه تبصره ولیکم:

پرې ایښی، د پرېښودل له کړنوم (مصدر) څخه جوړیږي او په نږدې تېرمهال(نږدې ماضي) پورې اړه لري.

داسې کړنومونه چې د (پرې) مختاړي په مرسته جوړیږی، په دې ډول دي:

ــ پرېښودل(لېږند کړنوم)Transitive Verb

ــ پرېکول(لېږند کړنوم)Transitive Verb

ــ پرېکېدل( بېچاره کړنوم)Passive Verb

ــ پرېمینځل(لېږند کړنوم)Transitive Verb

ــ پرېیستل(لېږند کړنوم) Transitive Verb

ــ پرېوتل(نالېږند کړنوم)Intransitive Verb

له دغو ټولو کړنومونو څخه جوړشوي کړــ ونه( فعلونه) یا کړوال ستاینومونه ( فعلي صفتونه) باید تر یوې قاعدې لاندې جوړ شي، لکه په لاندې بېلګو کي:

کړنومونه: د کړ( فعل) یوه بېلګه: د کړوال ستاینوم یوه بېلګه:

ــ پرېښودل څخه : پرېږدم پرېیښی

ــ پرېکېدل څخه: پرېکېږي پرې شوی

ــ پرېمینځل څخه: پرېمینځم پرېمینځلی

ــ پرېیستل څخه: پرېباسم پرېیستلی

ــ پرېوتل څخه: پرېوځم پرېوتلی

په داسې کړونو او کړوال ستاینومونو کې لکه « پرې ایښي» ته چې اشاره وشوه، د (الپ) لیکل بېځایه او اضافي دي او هغه ټول چې پورته یاد شول، باید په یوه بڼه ولیکل شي او قاعده په یوشان پلې شي.

په مننه

Leave A Reply