میرمن رنگینه حمیدی و عقب نشینی وزارت معارف

ملالی موسی نظام 

0 559

  14/03/2021

میرمن رنگینه حمیدی و عقب نشینی وزارت معارف

اگر جامعۀ جهانی کمک های معارف را به افغانستان قطع نماید، مسئولیت

 به وزیر سرپرست راجع میگردد

در افغانستان چون قشر اناث کشور همیشه سنگ زیرین آسیاب بوده اند، هر حرکتی که برای این طبقۀ محروم امتیازی قایل میگردد قابل قدر بوده و به منزلۀ قدمی است به جلو در تأمین حقوق شان و پشتیبانی از آنچه در شأن و صوابدید آنان در چوکات قانون اساسی و قوانین فرعی می باشد.

وزارت معارف که در پیشبرد امور تعلیمی و تربیوی اولاد وطن سهم و مسئولیت نهایت حساس و مهمی را دارا میباشد، نه تنها نظر به ایجایات عصر، باید پیشرفت و نو آوری های مثبت را در مکاتب و مؤسسات وابسته به این وزارت روا دارد، بلکه در پهلوی امتیازاتی که برای شاگردان مکاتب ذکور قایل میگردد، روش های مشابهی را هم برای دختران مکاتب اناث بوجود آورد.

بدون در نظرداشت امتیازات جنسی، باید معترف گردید که ما شهود عینی که دهه ها ناظر شگوفایی  و ترقی دختران و زنان در دهۀ دیموکراسی بوده اییم، همچنان سقوط حقوق و امتیازات آنان را  در عصر های مابعد و مخصوصاً در زمان اشغال وطن و بعد تر در عصر تنظیم هایی که خون و آتش را به عوض تعلیم و تربیت اولاد معارف ترجیح دادند و با دد منشی قتل و کشتار را هم ضمیمۀ آن حالت نمودند، مشاهده کردیم.

از بخت بد با تصرف کشور ذریعۀ گروه عقبگراه و نهایت تاریک اندیش طالب هم مشاهده گردید که زن و دختر مظلوم افغان نه تنها از کوچکترین حقی که اسلام، شریعت محمدی و جامعۀ مدنی برای آنان قایل بود هم کاملاً  محروم شد، بلکه حتی برای حد اقل معیشت و احتیاجات ضروری توان و حق رفتن نزد داکتر، دواخانه و نانبایی را هم بدون موجودیت مردی در جوار خویش نداشت.

حال، با به قدرت رسیدن محمد اشرف غنی و وعده های پشتی بانی از حقوق مشروع زنان افغان و با حضور فعال و علنی میرمن رولا « بی بی گل» غنی در جامعه، واقعاً امیدواری زیادی در موجودیت و نقش زنان در اجتماع بوجود آمد که شکوفایی و پیشرفت مکاتب و تعلیمات قشر اناث مملکت در صدر آن قرار گرفت.

البته درین زمینۀ مهم از حق نباید گذشت که عطشی که ملت افغانستان بعد از نا امیدی ها و موانعی که برای تعلیم دختران شان برای سالهای زیادی، به میان آمد، استقبال فوق العاده ای در اقصی نقاط کشور برای تعلیم دختران شان نشان دادند؛ چنانچه برای شمول در مکاتب و رسیدن به تعلیمات عالی در سراسر کشور فامیل ها و لو بسیار فقیر و با شرایط سخت و عدم وجود امنیت، زمینۀ تعلیم دختران شان را میسر ساختند.

تقرر خانمی در رأس وزارت معارف افغانستان، واقعاً امیدواری های بیشتری برای ایجاد پیشرفت و امتیازات برای دختران معارف کشور به میان آمد، ولی بزودی انتخاب کدر رهبری تشکیل حساس و مهمی چون وزارت معارف افغانستان و عدم تجربۀ وزیر جدید میرمن «رنگینه حمیدی» در امور دولتی در مجموع و اصول و روش تعلیمی که دارای اهمیت به سزایی میباشد، بصورت خاص، سوالات و ناباوری زیاد را سبب گردید. حتی شکایت ها مطرح شد که وزیر مرکز مهم تعلیمی دولتی، به السنۀ ملی دسترسی کافی نداشته و تعلیمات اکادمیک درین راستا ندارد.

به دنبال جریانات مختلفه در چنین زمینۀ مهم، حضور خانم «رنگینه حمیدی» در ریاست سنا یعنی «مشرانو جرگه» و قضیۀ سوء تفاهم « 7000 مشاور» وزارت معارف «؟» که کدر و توانایی مقام وزارت مذکور را بکلی زیر سؤال برد، منجر به رد قبولی وی در مقام و چوکی وزارت مذکور از جانب شورای کشور گردید. در حالیکه خانم مذکور، نه تنها به کار منحیث سرپرست آن تشکیل مهم ادامه میدهد، بلکه تصامیم نهایت مهمی اتخاذ می نماید که همه متکی به عقب گرایی و تاریک بینی در مورد حقوق و امتیازات شاگردان و دختران معارف افغانستان است.

جمعی از دختران افغان با البسۀ ملی حین اجرای ترانۀ ملی

چندی قبل اعلام تعلیم اطفال در سه سال ابتدایی در مساجد«؟!» مثل بم صداکرد و در همه نقاط افغانستان موجبات حیرت و نا امیدی را بار آورد!! دسپلین مکتب که با معلمینی که تعلیم خاص امور محوله و مضامین مختلفه را کسب نموده اند و مضامین گوناگونی که به اساس یک پروتوکول درسی ارائه میگردد، چگونه در چهار دیواری مساجد و بر روی بوریا و نبود میز و چوکی میسر میگردد. هیهات و صد افسوس!

حال هنوز آن تلخ کامی و ناباوری و البته تأثر عمومی در فضای سنگین موجود بوده که خبر عدم اشتراک دختران مکتب برای اجرای ترانه خوانی در حضور مردان«؟!» از جانب خانمی که بیشتر حیات را در جهان غرب مترقی و پیشۀ تجارت و صنایع دستی سپری نموده است، خبر ساز میگردد!

در ذهن اینقلم بعد از مطالعۀ خبری چنین غیر منتظره، آناً سوالی مطرح شد که با چنین عقب گرایی هایی از جانب مرکز تعلیم و تربیت معارف کشور، رئیس دولت کجاست و خانم رولا غنی بعد از نشر چنین تاریک اندیشی کجا تشریف دارند؟!

گرچه در اخبار هشت صبح با شیوۀ استعمال و روش لغات و اصطلاحات فرنگستان ایران، مشکل بود که خبربه وضاحت درک شود، ولی گویا که خانم وزیر سرپرست، عجالتاً در چنان امر تأسف آوری عقب نشینی اختیار نموده است و یک سلسله توضیحات ضد و نقیض از جانب دفتر و مقام مذکور ارائه گردیده است. مثلاً:

“عقب‌نشینی وزارت معارف: ممنوعیت ترانه ‌خوانی دختران بزرگ ‌تر از ۱۲ سال بیان‌ گر موقف رسمی ما نیست”.

“…در اعلامیه آمده است که «این وزارت قصد ندارد تا حقوق قانونی و تعلیمی دانش‌آموزان» را محدود کند”.

بدین ترتیب رهبری وزارت معارف تصریح کرده است که نامه اخیر ریاست معارف شهر کابل “منعکس ‌کننده موقف و پالیسی رسمی این وزارت نمی‌ باشد”.

البته در اخبار، عقب نشینی های دیگری از بالا تا پائین که فهم آن مغلق میگردد، از جانب اولیای وزارت معارف که گویا میخواهد به نحوی «تلافی» انعکاسات انتقاد آمیز وسیع را در داخل و خارج کشور بنماید، منتشر گشته است، ولی مهمترین نکته در زمینۀ چنین فیصله جات غیر منتظره ای، پریشانی جامعه و ترس آن از چنین اقداماتیست که گویا «واضحاً» ترتیبات هموار نمودن قالین سرخ برای تشریف آوری عقبگرایان و زن ستیزان طالب را با مفکورۀ حکومت مؤقت و دورویی های مسخ شده ای به نام خلیل زاد با مداخلات علنی پاکستان غدار ادغام می نماید. آیا این میرمنی که امور معارف کشور را پیش میبرد، در گشودن دروازه های قدرت کشور به روی عقب گرا ترین و ظالم ترین گروه دشمن ملت افغان و بانی کشتار های خونین در خاک مقدس افغانستان، سهمی دارد؟!

با انتشار ممانعت دختران بالای 12 سال از اجرای ترانه ها و موزیک در حضور مرد ها، انگلستان فوراً اعلام نمود که شاید اگر اوضاع بدین منوال با عقب گرایی تغییر بخورد، آنکشور در مورد کمک های خویش به وزارت معارفافغانستان تجدید نظر خواهد نمود. یا الله! مردم و مؤسسات دولتی افغانستان که محتاج و وابسته به کمک های جهانی می باشند، شاید که با یک خود سری و اشتباه نابخشودنی ای با اثرات غیر قابل جبرانی مواجه گردد. اینهم سطوری از خبر:

(ممنوعیت ترانه‌ خوانی دختران؛ بریتانیا در کمک به بخش معارف افغانستان ‘فورا’ بازنگری می‌ کند – ۲۲ حوت)۱۳۹۹).

 

بازهم سؤال مطرح میگردد که مقامات بالاتر ازین میرمن تاریک اندیش و نظریات سوال بر انگیز وی، مگر از اثرات منفی و صدمات جبران ناپذیر چنان تصمیم گیری های او مطلع نمی باشند؟

پایان

د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه

د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :

Support Dawat Media Center

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320

Leave A Reply