مخالفت بخاطر پشتون بودن جهانی است/ خوشال خلیل

0 404

همانقدر که طالب و تروریست به کشور ما خطر تلقی میشود، سیاست قوم پرستانه و نژاد پرستانه میتواند خطرناکتر از ان باشد، برای من قوم و نژاد هیچ ارزش ندارد همه ما انسان هستم ولی این هم یک واقعیت است که هر کس یک هویت قومی اجتماعی دارد، اګر خود به ان باور نداشته باشی دیګران شما را به ان منسوب میداند و در باره شما پیش داوری می کند.jahani 5

عبدالبار جهانی تازه کار اش را اغاز کرده و تا حال هیچ نشانه ای از این دیده نشده که ګویا وی ګام در مهار کردن آزادی بیان برداشته باشد، اقدمات که در باره ممنوعیت کتاب از طرف این وزارت برداشته شده از قبل زمانی که رهین وزیر بود برنامه ریزی شده بود، این ممنوعیت زمانی اعلان می ګردد درست وقتی که جهانی وارد وزارت خانه می شود. جهانی خود در مصاحبه ګفته کتاب که در داخل اجازه چاپ دارد و به نشر رسیده است هیچ دلیل برای ممنوعیت آن در بیرون وجود ندارد. حالی علیه وی این همه پیش فرض ها و توطیه چینی و به ادرس وی و قوم اش استفاده کردن از ادبیات نفرت نشان داد که نژاد پرست کی ها اند و فاسشست کی ها اند؟

در نزد بسیار از ادمهای به اصطلاح روشنفکر و تحصیل کرده این سرزمین یک پیش فرض وجود دارد و آن اینکه پشتون متعصب به دنیا می اید، همین که پشتون بودی نزد انها متعصب هستی و حاضر نیستند قبول ات کند، پشتون باید همیشه سعی و تلاش کند تا به دیګران بفهماند که متعصب نیست، و برای اینکار باید به پشتو صحبت نکند، به پشتو فکر نکند، دیګران ولو از هر نوع لحن نفرت انګیز صحبت کند پشتون باید همیشه در مقابل شان مدارا و تساهل یک طرفه داشته باشد و دشنام های زننده و توهین امیز به اصطلاح روشنفکران دیګر اقوام را تحمل کند، چون برای انها کفایت میکند پشتون باشی، بخاطر اینکه قالب ذهنی انها همینګونه طراحی شده و ضدیت با پشتون در انها نهادینه شده هرچند ظاهرا خود را روشنفکر و دور از تعصب جلوه میدهند و همیشه خود از تعصب می نالند ولی وقتی می بیند یک موج نژاد پرستانه و ضد پشتونی شکل می ګیرد همین روشنفکر اولین کس است که بالا این موج سوار می شود، عقده ونفرت که علیه پشتون در ذهن دارد اتومات فعال شده ان را بروز میدهد با همه دانش و اموخته ها که دارد به یک نژاد پرست تمام عیار تبدیل می شود، دانش علمیت را میګذارد کنار و مانند ادم های عادی به چشم بسته شعار میدهد و مردم را علیه یک کس که تا حال هیچ نشانه‌ی از کار و تعصب اورا ندیده و بدون فکر کردن به اینکه کار شان در این شرایط وخیم و شکننده به خود انها و زیست جمعی این سرزمین چقدر ضرر دارد و میتواند چه پیامد بد داشته باشد به اصطلاح حرکت مدنی به راه می اندازند و شعار میدهند.

در وزارت چندین ساله رهین که هیچ کار مثبت در ان دیده نشده یک روز این فعالان مدنی به خاطر بی کفایتی وزیر تظاهرات نکردند ولی جهانی کار اش را اغاز نکرده اینها به جاده ها ریختند این همه به وضوح نشان میدهد که اینها با کار و سیاست وزیر جدید مخالف نیستند چون او تا هنوز کار اش را اغاز نکرده بلکه به خاطر مخالفت میکنند که پشتون است.

Leave A Reply